همانگونه که از جدول ۴-۱۰ پیداست، در این نمونه ۳۹۹ تایی کمترین امتیاز برای رضایت مشتری عدد ۱٫۴۳ و بیشترین امتیاز ۴٫۸۶ می‌باشد. میانگین متغیر رضایت مشتری نیز عدد ۳٫۷۹ بدست آمده است. چون این عدد از حد متوسط یعنی عدد ۳ بزرگتر است، می‌توان گفت امتیاز بدست آمده از رضایت مشتری بالاتر از متوسط است و رضایت مشتریان در حد مطلوبی می‌باشد. انحراف از میانگین متغیر رضایت مشتری نیز عدد ۰٫۷۲ می‌باشد.
مشابه فرضیه اول برای آزمون فرضیه فوق، یعنی تاثیر متغیر مستقل بازاریابی رابطه‌مند متغیر وابسته رضایت مشتری، آزمون رگرسیون متغیرهای مذکور انجام می‌شود.
جدول (۴-۱۱) آزمون رگرسیون برای فرضیه دوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نتیجه آزمون sig T ضریبβ استاندارد متغیر وابسته متغیر مستقل
تایید فرضیه ۰٫۰۰۰ ۲۱٫۰۰۳ ۰٫۷۲۵ رضایت مشتری بازاریابی رابطه‌مند بازاریابی رابطه‌مند بر روی رضایت
مشتری تأثیر مثبت و معنا دار دارد
۰٫۰۰۰ ۶٫۱۸۲ مقدار ثابت خط رگرسیون

سطح خطای α در این پژوهش ۰٫۰۵ است. همانگونه که از جدول ۴-۱۱ پیداست سطح معنی داری آزمون یعنی Sig= 0.000 بدست آمده است. چون مقدار Sig کمتر از سطح خطای آزمون یعنی ۰٫۰۵ است، فرض H0 رد می‌شود. بنابراین فرض ۱H پذیرفته می‌شود. بعبارت دیگر در سطح اطمینان ۹۵% می‌توان پذیرفت متغیر مستقل بر متغیر وابسته تاثیر معنادار دارد یعنی بازاریابی رابطه‌مند بر رضایت مشتری تاثیر دارد. و با توجه بیشتر به عامل بازاریابی رابطه‌مند، رضایت مشتریان افزایش می‌یابد.. مقدار ضریب بتای آزمون رگرسیون نیز ۰٫۷۲۵ بدست آمده است.
نمودار پراکنش رگرسیون متناظر با فرضیه دوم به شکل ذیل می‌باشد.