حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و  …

حفظ مشتری با رویکرد بازاریابی رابطه‌مند با توجه به عوامل وفاداری مشتری و …

مدیریت ارتباطات

خیلی ضعیف

رد فرضیه

۰٫۰۷۲

۰٫۱۵۲

۱٫۴۳۵

۰٫۰۶۶

مدیریت تعارض

مثبت و ضعیف

تایید فرضیه

۰٫۱۸۹

۰٫۰۰۰

۳٫۹۶۴

۰٫۱۷۳

تعهد

حذف از معادیه رگرسیون

۰٫۰۰۰

۵٫۲۶۶

مقدار ثابت معادله رگرسیون

همانطور که از جدول ۴-۱۳ پیداست سطح معنی داری آزمون(sig) برای متغیرهای مستقل ورودی اعتماد، مدیریت ارتباطات و تعهد کمتر از ۰٫۰۵ بوده و در نتیجه این متغیرها بر متغیر وابسته‌ی رضایت مشتری تاثیر دارند. بعبارت دیگر متغیر وابسته رضایت مشتری از طریق متغیرهای مستقل اعتماد، مدیریت ارتباطات و تعهد قابل پیش بینی و برآورد می‌باشد. با توجه به اینکه مقدار sig برای متغیر مدیریت تعارض بیشتر از ۰٫۰۵ بدست آمده، فرضیه ۴-۲ رد می‌شود. متغیر اعتماد با ضریب بتای ۰٫۵۰۱ بیشترین تاثیر را در رضایت مشتریان دارد. متغیر مدیریت تعارض نیز تاثیر چندانی در رضایت مشتریان ندارد.
فرضیه سوم: رضایت مشتری بر روی وفاداری مشتری تأثیر مثبت و معنا دار دارد.
متغیر مستقل این فرضیه رضایت مشتری و متغیر وابسته وفاداری مشتری می‌باشد. برای سنجش رضایت مشتری از سوالات ۱۵ تا ۲۱ پرسشنامه و برای ارزیابی وفاداری مشتری از سوالات ۲۲ تا ۳۰ پرسشنامه استفاده شده است.
برای آزمون فرضیه فوق، یعنی تاثیر متغیر مستقل رضایت مشتری بر متغیر وابسته وفاداری مشتری، آزمون رگرسیون متغیرهای مذکور انجام می‌شود.
جدول (۴-۱۴) آزمون رگرسیون برای فرضیه سوم

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.