علایم اختلالات تفکر در 46.3 درصد( حدود اطمینان 95درصد 31.1 -61.1 برآورد شد)
علایم اختلالات ادراکی در 34.1 درصد( حدود اطمینان 95درصد 19.6-48.7 برآورد شد)
علایم اختلالات محتوای فکر در 19.5 درصد( حدود اطمینان 95درصد 7.4-31.6 برآورد شد)
در جدول شماره 2 تعداد و درصد فراوانی انواع نشانه های روانی تقلید شده در مراجعین نشان داده شده است.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین در سنین مختلف، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروههای سنی (78.6 درصد سنین کمتر از 30 سال، 66.7 درصد 30 تا 39 سال، 83.3 درصد 40 تا 49 سال و 100 درصد 50 تا 59 سال) بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. با اینحال علایم اختلالات شناختی (80 درصد) بیشترین علایمی بود که در افراد بالای 60 سال مورد تمارض قرار گرفته بود. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در اغلب گروههای سنی (14.3 درصد کمتر از 30 سال، 16.7 درصد 40 تا 49 سال، 14.3 درصد 50 تا 59 سال و 20 درصد افراد بالای 60 سال) مورد تقلید قرار گرفته بود. با ینحال علایم اختلالات شناختی (22.2 درصد) کمترین علامتی بود که در سنین 30 تا 39 سالگی دیده می‌شد.
در جدول شماره 3 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب سن نشان داده شده است.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین در مرد و زن، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در 72.9 درصد مردان و تمامی زنان بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. همچنین علایم خلقی و عاطفه در تمامی زنان و 62.1 درصد مردان بعنوان دومین علایم شایع دیده می‌شد. ، تمارض به علایم اختلالات محتوای فکر در 18.9 درصد مردان و 25 درصد زنان بعنوان کمترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. همچنین علایم اختلال ادراکی و اختلال تفکر در 25 درصد متمارضین زن و علایم اختلال ادراکی در 35.1 درصد مردان بعنوان دومین علایم نادر دیده می‌شد.
در جدول شماره 4 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب جنس نشان داده شده است.
این مطالعه نشان داد تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که تحصیلات کمی دارند، بطوریکه 41.5 درصد متمارضین در حد دبستان یا راهنمایی و 39 درصد تحصیلات در حد دبیرستان داشتند. کمترین میزان تمارض در افراد با تحصیلات دانشگاهی دیده می‌شود (7.3 درصد).
در نمودار شماره 2 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب میزان تحصیلات نشان داده شده است.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین در گروههای مختلف تحصیلی، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروهها (80 درصد افراد بیسواد، 76.5 درصد افراد با تحصیلات دبستان یا راهنمایی و 75 درصد افراد با تحصیلات دبیرستان تا دیپلم) بعنوان بیشترین علایم مورد تقلید قرار می‌گرفت. با اینحال علایم خلقی و اختلالات عاطفه (100 درصد) بیشترین علایمی بود که در افراد با تحصیلات دانشگاهی مورد تمارض قرار گرفته بود. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در اغلب گروههای تحصیلی (20 درصد افراد بیسواد، 17.6 درصد افراد با تحصیلات دبستان یا راهنمایی و 18.7 درصد افراد با تحصیلات دبیرستان تا دیپلم و 33.3 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی) مورد تقلید قرار گرفته بود. با اینحال علایم اختلالات ادراکی و اختلالات تفکردر افراد بیسواد (هرکدام 20 درصد) و علایم اختلالات ادراکی در افراد با تحصیلات دانشگاهی (33.3 درصد) در کنار علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علایمی بود که در مراجعین دیده می‌شد.
بر اساس تقسیم میزان تحصیلات مراجعین در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و باللاتر، افراد با تحصیلات بالاتر بطور معنی داری بیش از گروه دیگر اقدام به تقلید علایم اختلال تفکر کرده بودند بطوریکه این علایم در 31.8 درصد متمارضین با تحصیلات کمتر از دبیرستان و 63.2 درصد افرادی که دارای تحصیات دبیرستان و بالاتر بودند دیده می‌شد(p=0.045). در بررسی سایر نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
در جدول شماره 5 – الف. و 5- ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات نشان داده شده است.
تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که از شهرها و شهرستانهای کوچک به تهران مهاجرت کرده اند، بطوریکه 70.7 درصد متمارضین در این گروه قرار دارند. 26.8 درصد نیز متولد روستا بودند. کمترین میزان تمارض در یک مورد مراجعه کننده تهرانی دیده ‌شد (2.4 درصد).
در نمودار شماره 3 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب محل تولد نشان داده شده است.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین بر حسب محل تولد، تمارض به علایم اختلالات رفتاری و شناختی در متولدین روستایی بعنوان بیشترین علامت در 54.5 درصد موارد مورد تقلید قرار می‌گرفت. مراجعینی که متولد شهر و شهرستان بودند بیش از همه علایم اختلالات رفتاری (82.8 درصد) و پس از آن علایم خلقی و اختلالات عاطفه (75.9 درصد) را نشان می‌دادند. تنها یک نفر از مراجعین در این مطالعه متولد مرکز استان بود که علایم اختلالات ادراکی، اختلالات شناختی و اختلالات رفتاری را نشان می‌داد. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در متولدین شهر یا شهرستان (20.7 درصد) و در18.2 درصد متولدین روستا در کنار علایم اختلال ادراکی دیده می‌شد.
بر اساس تقسیم محل تولد مراجعین در دو گروه روستایی و شهری، در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
در جدول شماره6 – الف. و 6 – ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد نشان داده شده است.
تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که بی‌کار هستند، بطوریکه 41.5 درصد متمارضین در این گروه قرار دارند. کمترین میزان تمارض در یک نفر بازنشسته دیده ‌شد (2.4 درصد).
در نمودار شماره 4 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب شغل داده شده است.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین بر حسب شغل، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروهها (87.5 درصد کارگرها، 80 درصد کارمندان، تمامی زنان خانه دار، 83.3 درصد افراد با مشاغل آزاد و 64.7 درصد افراد بیکار) بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. همچنین علایم اختلالات شناختی و اختلالات تفکر (هرکدام 80 درصد) در کارمندان و علایم اختلالات شناختی (83.3 درصد) در افراد با مشاغل آزاد در کنار علایم تمارض به اختلالات رفتاری از جمله تظاهرات شایع در این گروههای شغلی بود. در این مطالعه تنها یک مورد بازنشسته وجود داشت که اقدام به تقلید علایم ختلال محتوای فکر نموده بود.علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در 17.6 درصد افراد بیکار و 12.5 درصد کارگران، 40 درصد کارمندان و 25 درصد زنان خانه دار مورد تقلید قرار گرفته بود. این علایم در هیچکدام از مراجعین با شغل آزاد دیده نشد. علایم اختلالات ادراکی و اختلالات تفکر (هرکدام 25 درصد) در زنان خانه دار و علایم اختلالات ادراکی (40 درصد) در کارمندان در کنار علایم تمارض به اختلالات محتوای فکر از جمله تظاهرات نادر در این گروههای شغلی بود.
بر اساس تقسیم وضعیت اشتغال مراجعین در دو گروه شاغل و بیکار، در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
در جدول شماره7 – الف و 7 – ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب وضعیت اشتغال نشان داده شده است.
تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که بعلت کلاهبرداری یا ادعای حجر جهت فسخ قرارداد مراجعه کرده اند (39 درصد) و پس از آن مراجعینی بودند که با هدف اخذ غرامت ادعای آسیب روانی می‌کنند (24.4 درصد). کمترین میزان تمارض (7.3 درصد) در مراجعینی دیده می‌شود که به جرم حمل یا فروش مواد مخدر ارجاع شده بودند.
در نمودار شماره 5 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب علت ارجاع داده شده است.