علایم اختلال شناختی 3 60 11 64.7 7 43.8 2 66.7 0.675
علایم اختلال رفتاری 4 80 13 76.5 12 75 2 66.7 1.00
جمع* 5 100 17 100 16 100 3 100 *
در این جدول، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروههای تحصیلی (80 درصد افراد بیسواد، 76.5 درصد افراد با تحصیلات دبستان یا راهنمایی و 75 درصد افراد با تحصیلات دبیرستان تا دیپلم) بعنوان بیشترین علایم مورد تقلید قرار می‌گرفت. با اینحال علایم خلقی و اختلالات عاطفه (100 درصد) بیشترین علایمی بود که در افراد با تحصیلات دانشگاهی مورد تمارض قرار گرفته بود. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در اغلب گروههای تحصیلی (20 درصد افراد بیسواد، 17.6 درصد افراد با تحصیلات دبستان یا راهنمایی و 18.7 درصد افراد با تحصیلات دبیرستان تا دیپلم و 33.3 درصد افراد با تحصیلات دانشگاهی) مورد تقلید قرار گرفته بود. با اینحال علایم اختلالات ادراکی و اختلالات تفکردر افراد بیسواد (هرکدام 20 درصد) و علایم اختلالات ادراکی در افراد با تحصیلات دانشگاهی (33.3 درصد) در کنار علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علایمی بود که در مراجعین دیده می‌شد، با اینحال از نظر آماری تفاوت معنی داری میان هیچیک از گروهها دیده نشد
*با توجه درتعدادی از بیماران بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
جدول شماره 5-ب. توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب میزان تحصیلات در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و بالاتر
میزان تحصیلات
نوع
نشانه های
تقلید شده تا پایان راهنمایی دبیرستان و بیشتر Sig.
(fisher’s exact test)
تعداد درصد تعداد درصد
علایم خلقی و عاطفه 14 63.6 13 68.4 0.504
علایم اختلال محتوای فکر 4 18.2 4 21.1 0.562
علایم اختلال ادراکی 8 36.4 6 31.6 0.504
علایم اختلال تفکر 7 31.8 12 63.2 0.045
علایم اختلال شناختی 14 63.6 9 47.4 0.233
علایم اختلال رفتاری 17 77.3 14 73.7 0.537
جمع* 22 100 19 100 *
در این جدول میزان تحصیلات مراجعین در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و باللاتر مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس افراد با تحصیلات بالاتر بطور معنی داری بیش از گروه دیگر اقدام به تقلید علایم اختلال تفکر کرده بودند بطوریکه این علایم در 31.8 درصد متمارضین با تحصیلات کمتر از دبیرستان و 63.2 درصد افرادی که دارای تحصیات دبیرستان و بالاتر بودند دیده می‌شد(p=0.045). در بررسی سایر نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
*با توجه درتعدادی از بیماران بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
نمودار شماره 3- توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب محل تولد

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع استرس اکسیداتیو و عملکرد اقتصادی

تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شد که از شهرها و شهرستانهای کوچک به تهران مهاجرت کرده بودند، بطوریکه 70.7 درصد متمارضین در این گروه قرار داشتند. 26.8 درصد نیز متولد روستا بودند. کمترین میزان تمارض در یک مورد مراجعه کننده تهرانی دیده می‌شد (2.4 درصد).
جدول شماره 6-الف0 توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب محل تولد