علایم اختلال ادراکی 2 18.2 12 40 0.177
علایم اختلال تفکر 3 27.3 16 53.3 0.129
علایم اختلال شناختی 6 54.5 17 56.7 0.589
علایم اختلال رفتاری 6 54.5 25 83.3 0.071
جمع* 11 100 30 100 *
در این جدول محل تولد مراجعین در دو گروه روستایی و شهری مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
*با توجه درتعدادی از بیماران بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
نمودار شماره 4 توزیع فراوانی تمارض به علایم روانی بر حسب شغل

در این نمودار، تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شد که بی‌کار بودند، بطوریکه 41.5 درصد متمارضین در این گروه قرار داشتند. کمترین میزان تمارض در یک نفر بازنشسته دیده می‌شد (2.4 درصد).
جدول شماره 7-الف- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب شغل
شغل
نوع
نشانه های
تقلید شده کارگر کارمند خانه دار شغل آزاد بازنشسته بی‌کار Sig.
(fisher’s exact test)
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
علایم خلقی و عاطفه 6 75 5 100 4 100 3 50 0 0 9 52.9 0.115
علایم اختلال محتوای فکر 1 12.5 2 40 1 25 0 0 1 100 3 17.6 0.218
علایم اختلال ادراکی 2 25 2 40 1 25 3 50 0 0 6 35.3 0.943
علایم اختلال تفکر 4 50 4 80 1 25 2 33.3 0 0 8 47.1 0.558
علایم اختلال شناختی 5 62.5 4 80 2 50 5 83.3 0 0 7 41.2 0.315
علایم اختلال رفتاری 7 87.5 4 80 4 100 5 83.3 0 0 11 64.7 0.393
جمع* 8 100 5 100 4 100 6 100 1 100 17 100 *
در این جدول، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروههای شغلی (87.5 درصد کارگرها، 80 درصد کارمندان، تمامی زنان خانه دار، 83.3 درصد افراد با مشاغل آزاد و 64.7 درصد افراد بیکار) بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. همچنین علایم اختلالات شناختی و اختلالات تفکر (هرکدام 80 درصد) در کارمندان و علایم اختلالات شناختی (83.3 درصد) در افراد با مشاغل آزاد در کنار علایم تمارض به اختلالات رفتاری از جمله تظاهرات شایع در این گروههای شغلی بود. در این مطالعه تنها یک مورد بازنشسته وجود داشت که اقدام به تقلید علایم ختلال محتوای فکر نموده بود.علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در 17.6 درصد افراد بیکار و 12.5 درصد کارگران، 40 درصد کارمندان و 25 درصد زنان خانه دار مورد تقلید قرار گرفته بود. این علایم در هیچکدام از مراجعین با شغل آزاد دیده نشد. علایم اختلالات ادراکی و اختلالات تفکر (هرکدام 25 درصد) در زنان خانه دار و علایم اختلالات ادراکی (40 درصد) در کارمندان در کنار علایم تمارض به اختلالات محتوای فکر از جمله تظاهرات نادر در این گروههای شغلی بود ، با اینحال از نظر آماری تفاوت معنی داری میان هیچیک از گروهها دیده نشد.