حالات صورت و تماس چشمی نیز می‌تواند در تشخیص تمارض کمک کند. گاهی عدم همخوانی آرامش در چهره و فشار عصبی، بیقراری و حرکت فعال بیشتر از حالات صورت کمک کننده میباشد.
معممولا سوالان را تکرار میکند یا به آهستگی پاسخ میدهد تا فرصت کافی جهت پاسخ به پرسشها را برای خود فراهم کند و یا جهت انجام مصاحبه همکاری نکند و یا اقدام به پرخاشگری نموده، سعی کند کنترل مصاحبه را به دست گیرد.
از نشانه های دیگر آن است که زمانی که فرد در کنون توجه دیگران نیست دارای رفتار عادی و در زمان توجه دیگران دارای رفتارهای سیکوتیک است، نحوه ورود به جلسه مصاحبه، آراستگی و پوشش او ممکنست عجیب و غیر عادی باشد، در ابتدای مصاحبه بسیار آشفته و در انتهای مصاحبه وضعیت فرد بهتر است. حین مصاحبه با فرد متمارض تناقض میان انگیزه و واقعیتها مشخص می‌شود، معمولا فرد با انگیزه‌ای غیر سیکوتیک اقدام به انجام عمل مجرمانه نموده است.
ضمیمه 3
توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب وضعیت تاهل
محل تولد
نوع
نشانه های
تقلید شده مجرد یا بیوه متاهل جمع Sig.
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
علایم خلقی و عاطفه 9 60 18 69/2 27 65/9 0.395
علایم اختلال محتوای فکر 3 20 5 19/2 8 19/5 0.627
علایم اختلال ادراکی 6 40 8 30/8 14 34/1 0.395
علایم اختلال تفکر 8 53/3 11 42/3 19 46/3 0.36
علایم اختلال شناختی 7 46/7 16 61/5 25 56/1 0.275
علایم اختلال رفتاری 10 66/7 21 80/8 31 75/6 0.260
جمع* 15 100 26 100 41 100 *
در این جدول وضعیت تاهل مراجعین در دو گروه مجرد یا بیوه و متاهل مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
*با توجه درتعدادی از بیماران بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
ضمیمه 4
تمارض در روانپزشکی قانونی: بررسی علایم و نشانه های 41 مورد متمارض ارجاع شده به مرکز پزشکی قانونی تهران طی یک سال (ابتدای اسفند 1388 تا انتهای بهمن 1389)
چکیده
زمینه و هدف: ابتلا به اختلالات روانی در بسیاری از سیستمهای قضایی به عنوان عاملی جهت تخفیف مجازات در نظر گرفته می‌شود. از اینرو روانپزشک قانونی دارای نقشی کلیدی در تشخیص تمارض می‌باشد. با ینحال اطلاعات اندکی در خصوص شایعترین علایمی که توسط متمارضین مورد تقلید قرار می‌گیرد وجود دارد. این مطالعه بمنظور ارزیابی این علایم در میان متمارضین در جامعه ایرانی انجام شده است. روش کار: در این مطالعه افرادی که با دستور قضایی بمنظور ارزیابی وضعیت روانی به مرکز روانپزشکی قانونی تهران معرفی شده بودند طی یکسال و بر اساس معیارهای اختلالات روانی DSM-IV مورد ارزیابی قرار گرفتند. 41 مورد که بعنوان متمارض شناخته شدند، مجددا مورد مصاحبه اختصاصی قرار گرفتند. یافته ها: در این مطالعه علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه (65.9%) ، علایم اختلال شناختی (56.1%) ، علایم اختلال تفکر (46.3%)، علایم اختلال ادراک (34.1%) و علایم اختلال محتوای فکر(19.5%) بترتیب شیوع دیده می‌شد. در بررسی این علایم بر حسب سن، جنس، شغل و علت ارجاع جهت بررسی روانپزشکی تفاوت معنی داری میان گروههای مختلف دیده نشد. تنها علایم اختلال تفکر با سطح تحصیلات مراجعین بطور معنی داری افزایش می یافت (p=0.045). نتیجه گیری: تمارض به علایم بیماری روانی بیشتر در سطوح پایین اقتصادی و اجتماعی جامعه ایرانی دیده می‌شود و اغلب افراد اقدام به تقلید علایم ساده ای نظیر اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه می‌نمایند. هرچند انجام مصاحبه توسط روانپزشک قانونی می‌تواند در تشخیص بیماران واقعی از متمارضین کمک کننده باشد، لازم است مطالعاتی در زمینه اعتبار بخشی به آزمونهای ارزیابی تمارض در کشور صورت پذیرد.
کلمات کلیدی: فریبکاری، علایم جعلی، روانپزشکی قانونی، تمارض
مقدمه