علایم اختلال رفتاری 31 75.6 0.625 تا 0.888
جمع* 41 100 *
در این جدول علایم اختلال رفتاری بیشتر از سایر علایم توسط مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه در 75.6 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 62.5- 88.8) این علایم دیده میشد. پس از آن علایم خلقی و عاطفه 65.9 درصد (حدود اطمینان 95 درصد: 51.3- 80.4) ، علایم اختلال شناختی 56.1 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 40.9 – 71.3) ، علایم اختلال تفکر 46.3 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 31.1 – 61.6) و علایم اختلال ادراک 34.1 درصد (حدود اطمینان 95 درصد: 19.6 – 48.7) میباشد. علایم اختلال محتوای فکر کمتر از سایر علایم توس مراجعین مورد تقلید قرار گرفته بود بطوریکه تنها در 19.5 درصد ( حدود اطمینان 95 درصد: 7.4 – 31.6) این علایم دیده می‌شد.
*با توجه درتعدادی از متمارضین بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع نشانگر کل تعداد افراد می‌باشد.
جدول شماره 3- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب سن
گروه سنی
نوع
نشانه های
تقلید شده کمتر از 30 سال 30-39 سال 40-49 سال 50-59 سال بالای60 سال Sig.
(fisher’s exact test)
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
علایم خلقی و عاطفه 9 64.3 6 66.7 4 66.7 6 85.7 2 40 0.655
علایم اختلال محتوای فکر 2 14.3 3 33.3 1 16.7 1 14.3 1 20 0.855
علایم اختلال ادراکی 5 35.7 6 66.7 1 16.7 1 14.3 1 20 0.187
علایم اختلال تفکر 6 42.9 6 66.7 3 50 3 42.9 1 20 0.613
علایم اختلال شناختی 9 65.1 2 22.2 3 50 5 71.4 4 80 0.188
علایم اختلال رفتاری 11 78.6 6 66.7 5 83.3 7 100 2 40 0.185
جمع* 14 100 9 100 6 100 7 100 5 100 *
در این جدول، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروههای سنی (78.6 درصد سنین کمتر از 30 سال، 66.7 درصد 30 تا 39 سال، 83.3 درصد 40 تا 49 سال و 100 درصد 50 تا 59 سال) بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. با اینحال علایم اختلالات شناختی (80 درصد) بیشترین علایمی بود که در افراد بالای 60 سال مورد تمارض قرار گرفته بود. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در اغلب گروههای سنی (14.3 درصدکمتر از 30 سال، 16.7 درصد 40 تا 49 سال، 14.3 درصد 50 تا 59 سال و 20 درصد افراد بالای 60 سال) مورد تقلید قرار گرفته بود. با اینحال علایم اختلالات شناختی (22.2 درصد) کمترین علایمی بود که در سنین 30 تا 39 سالگی دیده می‌شد، با اینحال از نظر آماری تفاوت معنی داری میان هیچیک از گروهها دیده نشد.
*با توجه درتعدادی از متمارضین بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
جدول شماره4- توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب جنس
جنسیت
نوع
نشانه های
تقلید شده زن مرد Sig.