از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین بر حسب علت ارجاع فرد جهت بررسی روانپزشکی قانونی تمارض به علایم اختلالات رفتاری در اغلب گروهها (75 درصد مرتکبین جرایم جنایی و مالی، 90 درصد مدعیان اخذ غرامت مالی و تمامی مرتکبین حمل مواد مخدر) بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. با اینحال علایم اختلالات ادراکی (50 درصد) بیشترین علایمی بود که در مرتکبین جرایم مدنی مورد تمارض قرار گرفته بود. همچنین کلیه مجرمین مرتبط با حمل مواد مخدر علایم اختلالات شناختی را در کنار علایم اختلال رفتاری نشان می‌دادند. علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض، در 12.5 درصد مرتکبین جرایم مالی و 20 درصد مدعیان اخذ غرامت مورد تقلید قرار گرفته بود. هیچیک از مجرمین مرتبط با حمل مواد مخدر علایم اختلالات محتوای فکر را نشان نمی‌دادند. با اینحال علایم اختلالات ادراکی (25 درصد) کمترین علایمی بود که در مرتکبین جرایم جنایی دیده می‌شد و هیچیک از مرتکبین جرایم مدنی اقدام به تقلید علایم اختلالات شناختی ننموده بودند.
بر اساس تقسیم علت ارجاع در دو گروه جرایم جنایی و غیر جنایی، در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
در جدول شماره 8 -الف. و 8 – ب توزیع فراوانی انواع نشانه های تقلیدی در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی بر حسب علت ارجاع فرد جهت بررسی روانپزشکی قانونی نشان داده شده است.
جدول شماره 1- توزیع سنی و جنسی متمارضین در مراجعه کنندگان به بخش معاینات روانپزشکی واحد مرکزی تهران
گروه سنی
جنسیت
ه کمتر از 30 سال 30-39 سال 40-49 سال 50-59 سال بالای60 سال جمع Sig
(chi square)
تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد
زن 1 2.4 2 4.9 0 0 1 2.4 0 0 4 9.8 0.55
مرد 13 31.7 7 17.1 6 14.6 6 14.6 5 12.2 37 90.2
جمع 14 34.1 9 22 6 14.6 7 17.1 5 12.2 41 100

مطلب مرتبط :   سازمان های بین المللی

در این جدول، بیشترین سن بروز علایم روانی جهت تمارض بین کمتر از 30 سالگی بوده، بطوریکه 34.1 درصد متمارضین در این محدوده سنی قرار داشته و 31.7 درصد این افراد را مردان تشکیل می‌دادند. با اینحال زنان 30 تا 39 ساله بیش از سایر زنان اقدام به تمارض نموده نیمی از مراجعین این گروه را تشکیل می‌دادند (2 نفر از 4 مراجعه کننده زن). همچنین کمترین سن تمارض در سنین بالای 60 سال و تنها در 12.2 درصد مردان دیده می‌شد. از میان زنان بالای 40 سال نیز تنها یک مورد (2.4 درصد) اقدام به تمارض در 58 سالگی مشاهده شد.
این مطالعه نشان داد مردان بطور بیشتری اقدام به تقلید علایم روانی می‌کنند، بطوریکه از 41 مورد، 37 نفر (90.2 درصد) مرد و 4 نفر (9.8 درصد) زن بودند، با اینحال از نظر آماری تفاوت معنی داری میان دو گروه دیده نشد.
نمودار شماره 1- توزیع سنی متمارضین در جامعه مورد مطالعه

در این نمودار، تمارض به علایم اختلالات روانی در جوانترها بیشتر دیده می‌شود، بطوریکه 34.1 درصد متمارضین کمتر از 30 سال و 21.9 درصد بین 30 تا 39 سال سن دارند. کمترین میزان تمارض در افراد بالای 60 سال دیده می‌شود (12.2 درصد).
جدول شماره 2 – توزیع فراوانی انواع نشانه های روانی تقلید شده در مراجعین به بخش معاینات روانپزشکی
انواع نشانه های تقلید شده تعداد درصد حدود اطمینان 95 درصد
علایم خلقی و عاطفه 27 65.9 0.513 تا 0.804
علایم اختلال محتوای فکر 8 19.5 0.074 تا 0.316
علایم اختلال ادراکی 14 34.1 0.196 تا 0.487
علایم اختلال تفکر 19 46.3 0.311 تا 0.616
علایم اختلال شناختی 23 56.1 0.409 تا 0.713