سطح معناداری
1.662
51
0.020
آزمون فرضیه سوم: بین متغیر خودکارآمدی تمرین چهار رشته تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال تفاوتی وجود ندارد.
متغیر خودکارآمدی توسط آزمون تحلیل واریانس یکطرفه در چهار گروه ارزیابی شده و مقدار آماره نشان می دهد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین چهار رشته تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال تفاوت وجود دارد (Sig=0/03, F=2/992). بدین معنی که ورزشکاران رشته های شنا، فوتبال، بسکتبال و تنیس روی میز به ترتیب بالاترین و پایین ترین میزان خودکارآمدی را دارا هستند. بنابراین با توجه به میزان معناداری فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. با استفاده از آزمون تعقیبی HSD تفاوت میان آماره گروه ها مشخص شد و نشان داده شد که بین کدام گروه ها سطح معناداری بیشتر است. آماره های آزمون توکی نشان می دهد که بین رشته های فوتبال و بسکتبال و بسکتبال و شنا بیشترین ارتباط و بین رشته های بسکتبال و تنیس و فوتبال و شنا کمترین ارتباط وجود دارد..
جدول 7-4. آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی بین رشته های تیمی
همبستگی بین گروهی
مقدار آماره
درجه آزادی
سطح معناداری
2.992
3
0.036

فصل پنجم
خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصه ای از تحقیق مطرح شده و در ادامه در قسمت بحث و نتیجه گیری یافته های تحقیق بررسی شده و نتایج آن ارائه خواهد شد. در قسمت پایانی فصل نیز پیشنهادهای منتج از یافته های تحقیق خواهد آمد که شامل پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده و پیشنهادهای کاربردی است.
5-2. خلاصه تحقیق
همانطور که می دانیم دوران کودکی و نوجوانی زمان مهمی برای شناخت استعدادها و توانایی های جسمانی، روانی و عقلانی توسط خود دانش آموزان و دیگر اطرافیان آن هاست. از این رو مدارس به عنوان یکی از مهم ترین بنیادهای تأثیرگذار، می تواند نقش اساسی در گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش داشته باشد. بنابراین مهم است که بتوانیم مؤلفه های مؤثر در افزایش سطوح خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان را شناخته تا بتوانیم از عواقب نا مطلوب شرکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی پیشگیری کرده و در آخر سطح اجرای ورزشکاران را ارتقاء بخشیم.
مفهوم خودکارآمدی از مفاهیم مهم روانشناختی بوده و آن را شکل ویژه «اعتماد به نفس» می انگارند (فلتز، 1988). باندورا (1997) خودکارآمدی را با رویکرد تأثیر بر فعالیت های انتخاب شده فردی، تلاشی که آن ها در چنین فعالیت هایی صرف می کنند و مقدار آمادگی که آن ها در مواجهه با شکست یا احساس آزار دهنده نشان می دهند، نظریه پردازی کرد.
نظریه خودکارآمدی، کارآمدی مورد انتظار را تحت تأثیر چهار منبع اطلاعاتی می داند:
ـ تکمیل عملکرد یا دستاورد اجرا
ـ مقایسه اجتماعی یا تجارب مشاهده ای