4.123
0.5218
مقایسه میانگین های خودکارآمدی و کارآمدی گروهی رشته های ورزشی
در نمودار 1-4 میانگین های متغیر خودکارآمدی تمرین در چهار رشته تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال با یکدیگر مقایسه شده اند و همانطور که مشاهده می شود ورزشکاران رشته شنا بالاترین میزان خودکارآمدی تمرین و ورزشکاران رشته تنیس روی میز کمترین میزان خودکارآمدی تمرین را برخوردار بودند.
همچنین در نمودار 2-4 مشاهده می شود که فوتبالیست ها نسبت به بسکتبالیست ها کارآمدی گروهی بالاتری داشته و بیشتر به اجرای گروهی شان اطمینان داشته اند.
نمودار 1-4. میانگین های متغیر خودکارآمدی تمرین
نمودار2-4. میانگین های متغیر کارآمدی گروهی
4-3. آزمون فرضیه های آماری
نقش آمار توصیفی در واقع جمع آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی به دست آمده از نمونه ها یا جامعه ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی دهد، بلکه سعی می کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه به دست آورده است به گروه های مشابه بزرگ تر تعمیم دهد. به شیوه هایی که از طریق آن ها ویژگی های گروه های بزرگ بر اساس اندازه گیری همان ویژگی ها در گروه های کوچک استنباط می شود، آمار استنباطی گفته می شود (شیولسون، 1383). در این قسمت به تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های زیر از طریق روش آزمون تحلیل واریانس یکطرفه می پردازیم.
آزمون فرضیه اول: بین خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوتی وجود ندارد.
همانطور که در جدول 5 ـ 4 آمده است، برای تعیین میزان تفاوت میان خودکارآمدی تمرین در رشته های انفرادی تنیس روی میز و شنا از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. با توجه به میزان معناداری فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. مقدار آماره نشان می دهد که بین متغیر خودکارآمدی تمرین رشته های تنیس روی میز و شنا تفاوت معناداری وجود دارد .(Sig=0/02, F= 1/650)با توجه به میزان معناداری فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود، یعنی شناگران نسبت به ورزشکاران رشته تنیس روی میز از خودکارآمدی تمرین بالاتری برخوردارند.
جدول 5 ـ 4.آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی تمرین بین رشته های انفرادی
همبستگی بین گروهی
مقدار آماره
درجه آزادی
سطح معناداری
1.650
22
0.021
آزمون فرضیه دوم: بین کارآمدی گروهی ورزشکاران رشته های فوتبال و بسکتبال تفاوتی وجود ندارد.
جدول 6 ـ 4 همبستگی متغیر کارآمدی گروهی در دو رشته فوتبال و بسکتبال را نشان می دهد. با توجه به میزان معناداری فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می شود. آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه نشان می دهد که بین متغیر کارآمدی گروهی دو رشته فوتبال و بسکتبال تفاوت معناداری وجود دارد (Sig=0/20, F=1/662). با توجه به میزان معناداری فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود. بدین معنی که کارآمدی گروهی در فوتبالیست ها بهتر از بسکتبالیست هاست.
جدول 6 ـ 4. آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کارآمدی گروهی بین رشته های تیمی
همبستگی بین گروهی
مقدار آماره
درجه آزادی