جهت جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از فن پرسشنامه استفاده شد. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، سابقه ورزشی و میزان خودکارآمدی تمرین و کارآمدی گروهی توسط پرسشنامه جمع آوری شدند. در این تحقیق، پرسشنامه ها شامل دو قسمت اطلاعات فردی و سؤالات مربوط به هر رشته بودند. اطلاعات فردی شامل مواردی چون سن، رشته ورزشی، سابقه ورزشی و تعداد مقام های کسب شده در رشته مورد نظر می باشد. پرسشنامه از نوع محقق ـ ساخته بوده و روایی محتوایی آن با توجه به نظر اساتید و متخصصان تأیید شد. میزان پایایی پژوهش نیز توسط آلفای کرونباخ سنجیده شد و میزان آن 7/0 اعلام شد که بوسیله دو نیمه کردن سوالات آزمون محاسبه گردید.
3-6-1. پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته تنیس روی میز:
این پرسشنامه باور دانش آموزان را در مورد توانایی شان برای اجرای مهارت های سرویس زدن، حمله و دفاع کردن، حفظ تمرکز در مسابقه و جبران امتیازهای عقب افتاده می سنجید. همه سؤالات با جمله «چقدر مطمئن هستی» شروع می شد و کارآمدی آن ها را در مقیاس پنج ارزشی لیکرت (با گزینه های خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد) می سنجید.
پیوست:
چقدر مطمئن هستی که بتوانی سرویس های خوبی زده و حریف هایت را با مشکل مواجه کنی ؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در انجام مهارت های دفاعی (پوش) موفق عمل کنی و امتیاز بگیری؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در انجام مهارت های تهاجمی (تاپ، تک و لوپ) موفق عمل کنی و امتیاز بگیری؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی تحت تاثیر جو بازی و تماشاچیان قرار نگیری و تمرکزت را حفظ کنی؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در امتیازهای پایانی که از حریفت عقب هستی، از او جلو افتاده و نتیجه را به نفع خود تغییر دهی؟

مطلب مرتبط :   منابع و ماخذ تحقیقپاسخگویان، آگاهی، صحیح، شیوه‏ی

3-6-2. پرسشنامه خودکارآمدی تمرین در رشته شنا:
این پرسشنامه نیز باور فرد را در اجرای مهارت هایی چون سر خوردن، کشش ـ فشار دست، سالتو و همچنین رکورد ثبت شده و پیشی گرفتن از حریفان در مسافت های پایانی مسابقه با استفاده از مقیاس پنج امتیازی لیکرت می سنجید.
پیوست:
چقدر مطمئن هستی که بتوانی درابتدای مسابقه استارت(سرخوردن) خوبی داشته و جلوتراز دیگران باشی؟
چقدر مطمئن هستی که مهارت کشیدن بادست به سمت جلو(کشش-فشار) در زیر آب را خوب یادگرفته و می توانی آن را به نحو احسن در مسابقه به کارگیری؟
چقدرمطمئن هستی که بتوانی حرکت سالتو را به خوبی انجام داده و از حریف هایت پیشی بگیری؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی با رکوردی که ثبت می کنی حریف هایت را شکست دهی؟
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در مسافت پایانی مسابقه به خوبی عمل کرده و از حریف هایت پیشی بگیری؟
3-6-3. پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته فوتبال:
این پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد:
کارآمدی گروهی تیم: قسمت اول که باور دانش آموز در مورد توانایی هم تیمی هایش در اجرای تاکتیک های دفاعی و حمله ای، توانایی مربی، همدلی افراد و ایستادگی تیم در مواجهه با موانع (از جمله جبران امتیازات عقب افتاده بازی) را مورد ارزیابی قرار می داد.
پیوست:
میزان توانایی هم تیمی هایت در اجرای تاکتیک های دفاعی چگونه است؟
میزان توانایی هم تیمی هایت در اجرای تاکتیک های حمله ای چگونه است؟
میزان توانایی مربی تان در شناخت تیم حریف و انتخاب راه درست درمقابل تیم حریف چگونه است؟