3-7. طرز اجرای تحقیق
ما با توجه به نوع سنجش خودکارآمدی تکلیف- ویژه به شناسایی و بررسی برخی از مهارت های اصلی در هر رشته ورزشی پرداختیم. به منظور طراحی سوالات پرسشنامه از نظر مربیان و متخصصان و پژوهش های انجام شده در حوزه خودکارآمدی تمرین الگوبرداری شد. با در نظر گرفتن اینکه سوالات برای دانش آموزان 9 تا 12 سال طراحی می شد، تا حد امکان سعی شد تا اصل ساده سازی در طراحی همه سوالات و گزینه های آن ها در نظر گرفته شود. همچنین برای ارزیابی باورهای ورزشکاران در شرایط واقعی (مسابقه) و حساس، سوالات بیشتر به ارزیابی توانایی اجرای مهارت ها در شرایط خاص مسابقه پرداخته و سعی می کرد برخی مهارت های روانی و اجتماعی (در ورزش های تیمی) را نیز مد نظر داشته باشد. تعداد سوالات نیز در هر رشته انفرادی 5 مورد و در هر رشته تیمی 10 مورد می باشد.
روند جمع آوری اطلاعات بدینگونه است که ابتدا به کارشناس تربیت بدنی مراجعه شد و تعداد همه دانش آموزان ورزشکار، زمان و مکان تمرینات و مسابقات پرسیده شد. پس از آن ورزشکاران چهار رشته شنا، تنیس روی میز، فوتبال و بسکتبال را پیدا کرده و کانون های ورزشی را شناسایی کردیم. برای طراحی سوالات پرسشنامه که می بایست مهارت های اصلی هر رشته را می سنجید، با مربیان هر رشته و کارشناسان مشورت نموده و سوالات مربوط به هر رشته را در یک مقیاس 5 ارزشی لیکرت مطرح نمودیم. تا حد امکان سعی شد تا هم در صورت و هم در تعداد سوالات و گزینه های آن، روند ساده سازی انجام شود. پیش از پخش پرسشنامه از ورزشکاران و مربیانشان در مورد سطح اجرای مهارت فرد و میزان تجربه ای که آن ها در تمرینات و مسابقات دارند، سوال شد. پس از آن دو تا سه هفته طول کشید تا همه پرسشنامه ها تکمیل و جمع آوری شود. پس از جمع آوری همه پرسشنامه ها عملیات آماری شروع شد و ما به دو شیوه آمار توصیفی و آمار استنباطی به بررسی نتایج پرداختیم که در زیر به آن اشاره می کنیم.
4-7. روش آماری
در این پژوهش جهت خلاصه و دسته بندی کردن اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین ها، انحراف استانداردها و رسم نمودارها) استفاده شد. همچنین از آمار استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده های نمونه ها و تعمیم آن به جامعه تحقیق استفاده شد. همچنین از طریق آنوای عاملی یا دوسویه تأثیر متغیرهای مستقل بر خودکارآمدی تمرین و کارآمدی گروهی ارزیابی شد. کلیه عملیات آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 در سطح معناداری (p<0>فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش
4-1. مقدمه
فصل چهارم پایان نامه ها با دسته بندی و خلاصه کردن داده ها در قالب روش های آمار توصیفی آغاز می شود. معمولا در آمار توصیفی پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آن ها را نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی آن ها را خلاصه می کند. در ادامه نیز با استفاده از روش آمار استنباطی در پی رد یا قبول فرضیه های پژوهش بر می آید.
4-2. تحلیل توصیفی داده ها
نمونه های پژوهش حاضر تعداد 77 دانش آموز پسر 9 تا 12 سال با میانگین سنی (11.66) سال بودند که در چهار رشته تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال مشغول به تمرین بودند. یافته های مربوط به فراوانی، میانگین، انحراف معیار، بیشترین و کمترین سن شرکت کنندگان گروه های تحقیق در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول 1- 4. آماره های توصیفی سن دانش آموزان
فروانی
میانگین
انحراف معیار
کمترین
بیشترین
تنیس روی میز
13
11.46
0.776
10
12
شنا
11