طبق توصیه های باندورا مطالعه کارآمدی بهتر است در ورزشکارانی صورت گیرد که از لحاظ اجرای مهارت در سطح قابل قبولی بوده و تکنیک ها و تاکتیک های آن رشته را به خوبی فرا گرفته باشند.
زمان ارزیابی باورهای کارآمدی می تواند قبل یا بعد از برگزاری مسابقه باشد تا به طور دقیق تر این باورها را بسنجد.
باید در نظر داشت که می توان این تحقیق را بر روی نمونه بزرگتری از افراد انجام داد و به منظور سنجش بهتر ادراکات کارآمدی، سؤالات بیشتر و اختصاصی تری را مطرح نمود.
5-7. پیشنهادهای کاربردی
مطابق نظریه منابع اطلاعات، تجارب ادراک شده از سوی افراد در انجام یک تکلیف مشخص، مهم ترین منبع تأثیرگذار بر ادراکات کارآمدی است؛ بنابراین کسب موفقیت ها و تجارب مفید توسط ورزشکاران نقش بارزی در ادراکات کارآمدی آن ها دارد.
به منظور بهبود بخشیدن اجرای افراد در مسابقه می توان به جای تمرکز کردن بر تمرینات بدنی محض، ادراکات کارآمدی افراد هنگام مواجه شدن با موانع و مشکلات را تقویت نمود.
پیوست ها
اینجانب جهت انجام تحقیقی تحت عنوان«مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر» قصد دارم به بررسی خودکارآمدی تمرین دانش آموزان بپردازم. مشارکت شما در این مطالعه کاملا داوطلبانه است. در صورت همکاری، سؤالات را ابتدا بادقت خوانده و سپس پاسخ درست را بدون هرگونه غرض و نگاه یکطرفانه بنویسید. به دانش آموزان کمک کنید تا ابتدا به سؤال های زیر پاسخ داده و پس از آن گزینه مناسب را در سؤالات پرسشنامه خودکارآمدی تمرین انتخاب نمایند.
سن………………….. وزن ………………
رشته ورزشی دانش آموز ……………….. سابقه در رشته ورزشی (برمبنای سال)……………. پایه کلاسی ………………
تعداد مقام های کسب شده در سطح شاهین شهر(درصورتی که مقام های استانی یا کشوری دارید نام ببرید) …………………………….
میزان تحصیلات پدر ………………. میزان تحصیلات مادر ………………..
درآمد پدر ……………….. درآمد مادر ……………………
آخرین مسابقه ای که دانش آموز شرکت کرده در چه سطحی بود (منطقه ای، استانی، کشوری) ودر آن چه مقامی کسب کرد؟ …………………………………………………………………………
رضایت نامه
ولی محترم دانش آموز …………………. آقا/خانم ……………………..
شما در مورد مشارکت یا عدم مشارکت در این تحقیق می توانید به طور داوطلبانه تصمیم گیری کنید. امضای شما نشان دهنده این است که محتوا و مفهوم موجود در این فرم رضایت نامه به خوبی برای شما روشن بوده و با خواندن آن، برای مشارکت در تحقیق تصمیم گیری کرده اید. با تشکر از همکاری شما؛ مجید محمدیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی
امضای والدین ………………
رشته تنیس روی میز:
چقدر مطمئن هستی که بتوانی سرویس های خوبی زده و حریف هایت را با مشکل مواجه کنی ؟
الف) خیلی کم ب)کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در انجام مهارت های دفاعی (پوش) موفق عمل کنی و امتیاز بگیری؟
الف) خیلی کم ب)کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد
چقدر مطمئن هستی که بتوانی در انجام مهارت های تهاجمی (تاپ، تک و لوپ) موفق عمل کنی و امتیاز بگیری؟
الف) خیلی کم ب)کم ج) متوسط د) زیاد ه) خیلی زیاد