در طیف IR این ترکیب پیک موجود در ناحیه cm-1 3417 مربوط به ارتعاش کششی گروه O-H، پیک موجود در ناحیه cm-1 2953 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک، پیک موجود در ناحیه cm-1 1783 مربوط به گروه کربونیل مزدوج با بار منفی میباشد.همانطور که در شکل 105 مشاهده میگردد، با منفی دو گروه کربونیل رزونانس داشته و لذا فرکانس ارتعاشی گروه کربونیل کاهش مییابد. لازم به ذکر است که این نمک بشدت آبدوست میباشد. پیک موجود در ناحیه مربوط به ارتعاش کششی C-Br میباشد. (شکل 28 در ضمیمه طیفها)
ترکیب (105)
طیف 1H-NMR ترکیب (105) پیک یکتایی معادل یک پروتون در ناحیه 69/4 مربوط به حلال DOH، پیک سه تایی معادل چهار پروتون در ناحیهppm 35/2 =δ مربوط به هیدروژنهای معادل a پیک پنجتایی معادل دو پروتون در ناحیهppm 76/1 =δ مربوط به هیدروژنهای معادل b میباشد. (شکل 29-الف و 29- ب در ضمیمه طیفها)
در طیف 13C-NMR ابن ترکیب در مجموع چهار پیک مشاهده میشود که نشان دهنده وجود چهار نوع کربن میباشد.
ترکیب (105)
پیک موجود در ناحیه ppm 1/192 =δ مربوط به کربنهای معادل d میباشد. پیک موجود در ناحیه ppm 9/97 =δ مربوط به پیوند C-Br، پیک موجود در ناحیه ppm 9/35 =δ مربوط به کربنهای معادل b و پیک موجود در ناحیه ppm 6/20 =δ مربوط به کربن a میباشد. (شکل 30 در ضمیمه طیفها)
3-3 مکانیزم تشکیل ترکیب سدیم 2- برومو- 1و3- سیکلوهگزاندیاون
مکانیزم پیشنهادی برای سنتز ترکیب 105 به این صورت می‌باشد که ابتدا فرم انولی ترکیب 28 در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول با حمله به ترکیب 29 حدواسط 106 را ایجاد می‌کند. این حدواسط در طی نوآرایی درون مولکولی به ترکیب 2- برمو سیکلوهگزان 1و 3- دی اون (107) تبدیل می‌گردد. این حدواسط نیز در محیط واکنش، در حضور باز سدیم اتوکسید یک پروتون از دست داده و به صورت نمک 105 باقی می‌ماند. (طرح3-4)
گروه تحقیقاتی، قبلا تشکیل نمک β- دیکربونیلهای دیگر را گزارش نمودهاند [74و75و76و77].براساس تشکیل نمک β- دیکربونیلهای گزارش شده مکانیسم حاضر برای تشکیل نمک 105 منطقی میباشد.
(106) (29) (28)
(105) (105) (107)

مطلب مرتبط :   الگوریتم ژنتیک و زمان بندی

طرح (3-4)
علاوه بر طیف IR، 1H-NMR و 13C- NMR که ساختار 105 را ثابت مینماید. (اشکال 28 تا 30 در ضمیمه طیف‌ها) شاهد دیگری که وجود برم را در ترکیب 105 تأئید می‌کند آزمایش ذوب قلیایی سدیم می‌باشد. بر اساس این آزمایش بر روی محلول قلیایی یا محلول گداز، اسید نیتریک غلیظ ریخته و محلول را حرارت دادیم سپس محلول نیترات نقره به آن اضافه گردید. رسوب زرد کمرنگی تشکیل گردید که این رسوب زرد کمرنگ به سختی در آمونیاک حل شد. این رسوب نشان‌دهنده وجود برم در این ترکیب می‌باشد (تشکیل AgBr)، همچنین تست سیدم نیز انجام شد وحضور سدیم با استفاده از دستگاه فلیم فتومتری1 در ترکیب به اثبات رسید.
3-3-1 دستگاه فلیم فتومتری
دستگاهی است که جهت اندازه گیری فلزاتی مانند : کلسیم ، سدیم ، پتاسیم ، لیتیم و باریم بکار می رود. فلیم فتومتر شبیه اسپکتروفتومتر و یا فتومتر ساده است ، با این تفاوت که در فتومتر، لامپ الکتریکی ، و در فلیم فتومتر نور حاصل از شعله بعنوان منبع نور محسوب می شود . همچنین فتومتر یا اسپکتروفتومتر ، میزان نور جذب شده توسط محلول را اندازه گیری می نماید در حالیکه فلیم فتومتر نور حاصل از سوختن فلز را مستقیماً اندازه گیری می کند
هنگامی که نمک های فلزی (metallic salts) در داخل شعله گداخته می شود ، انرژی گرمایی جذب اتم فلزمی شود و سبب می گردد تا یک یا تعداد بیشتری الکترون از اربتیال های خود خارج شوند ، زمانیکه الکترونهای مذکور به سطح الکترونی خود برمی گردند نوری از خود ساطع می نمایند که مختص آن فلز است بعبارت دیگر طیف نشری هر فلز منحصر بفرد است .
3-3-2 نحوه اندازه‏گیری با دستگاه فلیم فتومتری
پـس از تـنـظیم دستگاه فیلتر سدیم یا پتاسیم (بر حسب احتیاج) در جای مخصوص قرار داده می‌شود.
1- دستگاه با آب مقطر دو بار تقطیر (بلانک) صـفـر مـی‏شـود. (با استفاده از دکمه مخصوص تنظیم صفر)
2- با محلول استاندارد که پیشتر آماده شده گـالـوانـومـتـر روی یـک عـدد تـنظیم می‏شود. (با استفاده از دکمه مخصوص حساسیت)
3- سرم بیمار، که پیشتر برابر با رقت محلول کنترل و استاندارد آماده شده به دستگاه داده شده و عدد گالوانومتر خوانده می‏شود.
4- رقــم خــوانــده شــده گــالـوانـومـتـر از روی جدول مخصوص دستگاه بر حسب میلی‏گرم یا میلی اکی والان تعیین می شود.
3-4- مکانیسم تشکیل ترکیبات a104 تا j104