گیرد که همگی به اتفاق دانشگاهها را به عنوان قطب یا پایانه پژوهشی و تحقیقاتی بپذیرند.
2- ایجاد ارتباطات
الف- حوزه ارتباطات الکترونی: اکنون درعصر انفجار اطلاعات هستیم و نظام جهانی در روند جهانی شدن75 به سرعت پیش می رود و از آخرین تغییرات در وضعیت علوم ، تنها به وسیله سایتهای اینترنتی می توان با خبر شد نه از طریق کتب تالیف شده در قرن ماقبل و تنها از طریق تاسیس پایگاههای اینترنتی و ایجاد کتابخانه های دیجیتالی نوعی ارتباط الکترونیک به وجود می آید.
ب- حوزه ارتباطات سازمانی: این حوزه در سطح ارتباطات دانشکده ها و یا انجمن های علمی با بخش های خصوصی و دولتی می باشد.
ج- حوزه ارتباطات مردمی: دادن اطلاعات ناصحیح و یا طفره رفتن از پاسخگویی به پژوهشگر توسط مردم به دلیل بی اطلاعاتی از مفاهیمی چون دانشجو، تحقیق، پرسشنامه و پژوهش معضلی می باشد که دانشگاهها می توانند با برنامه ریزی تبلیغاتی- ترویجی، در صحت مردم و یا توسط رسانه ها، زمینه ارتباطات انجمن های علمی دانشجویی را فراهم آورند.
3- ایجاد ساز و کارهای حقوقی
ایجاد ساز و کارهای حقوقی در خصوص رفع دو معضل اساسی برای اعضاء انجمن های علمی لازم و ضروری می باشد که عبارتند از:
الف- بی توجهی و پاسخگو نبودن به پرسشهای دانشجوی پژوهشگر
ب- سوء استفاده های افراد حقیقی وحقوقی و یا دستگاه های اداری و اجرایی از پروژه های تحقیقاتی دانشجویان انجمن های علمی
مسلماً با ایجاد و اجرای راه کارهای حقوقی و پیریزی قوانین مربوط ملکیت معنوی و مصونیت حقوقی طرحها و پروژههای تحقیقاتی وانجمنهای علمی، گامی به سوی حل این معضلات برداشته خواهد شد (نوروزی و شایان نژاد، 1385).

تعیین راهبردهای حمایتی دانشگاه و دولت از انجمنهای علمی دانشجویی
مدیریت و برنامهریزی در دانشگاهها باید در همه ابعاد مبتنی بر یک کار حساب شده، سیاستگذاری شده، کارشناسی شده ومبتنی بر یافتههای علمی باشد. وقتی به آینده جوانان کشورمان مینگریم با ابهامها و پرسشهای بزرگی روبرو هستیم. ما نباید با آینده کشورمان انعفالی برخورد کنیم. نسل آینده با دنیای سختی روبرو است ودر این شکی نیست، اما میتوان با غنیمت شمردن فرصتها، آینده مناسبی برای نسل بعد فراهم نمائیم. به جوانان تحصیلکرده که یکی از ارزندهترین سرمایههای هر کشوری محسوب میشوند، باید فرصت حضور مناسب درمشارکت و تصمیمگیری وتصمیمسازی داده شود. چه ثروت و سرمایهای بالاتر از جوانان خوش استعداد کشورمان؟
نیروی انسانی در برنامه توسعه هر ملتی نقش تعیینکننده در فراهمآوری محیط مناسب به منظور ایجاد فضایی پویا، خلاق و مولد ایفا میکند. لذا توجه به برنامهریزی متناسب با نیروی جوان کشور امری ضروری واجتنابناپذیر است. از طرف دیگر آینده و امنیت ملی هر کشوری بستگی به توانایی، دانش و تجربه نیروهای پرورش داده شده در محیطهای علمی وسازمانهای اجرایی کشور دارد. توجه به این پتانسیل نهفته و جهت دادن آن به سمت اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی وظیفهای بس خطیر میباشد. در گذشته کشورها را بر اساس تولید ناخالص ملی ارزیابی میکردند. در حال حاضر برای ارزیابی جوامع از روشهای سهگانه انسانی، فیزیکی و طبیعی استفاده میشود. در جدول ثروت سرانه کشورهای جهان که توسط بانک جهانی گزارش شده، در بین 5 کشور ذیل ایران با داشتن بالاترین روند سهم ثروت طبیعی و همچنین ثروت فیزیکی پائینترین درصد را در سهم منابع انسانی دارد.
در حالی که میدانیم هم از جامعه جوان برخورداریم (19 میلیون و 500 هزار جوان 15 تا 29 ساله که نسبت آن به کل جمعیت کشور در سال 1380 /30 درصد میباشد) و هم جوانان ما از استعداد وهوش کمنظیری برخوردارند. مزیت کشور ما داشتن جوانان باهوش و با انگیزه وارد به دانشگاهها است. دارا بودن این توان و پتانسیل نوید دهنده این است که ما میتوانیم در منطقه و حتی فراتر از منطقه در تولید علم رشد و پیشرفت داشته باشیم…. توجه به نیروی انسانی واهمیت دادن به آنان ضروری است ولی متاسفانه در کشور ما هنوز آن طور که شایسته است به نیروی انسانی بها داده نمیشود. سرمایهگذاری روی جوانان، بخصوص دانشجویان ثمره وسود زیادی برای نسل آینده دارد ودر مقابل بیتوجهی به این قشر موجب تحمیل هزینههای سنگینی برای افراد ، جامعه وکل جهان میشود.جدول (شماره2-2 ) ثروت سرانه کشورهای جهان را نشان می دهد:
جدول(شماره 2-2) ثروت سرانه کشورهای جهان
کشور
ثروت سرانه ملی
سهم منابع انسانی
سهم ثروت فیزیکی
سهم ثروت طبیعی
ژاپن
565000 دلار
80%
18%
2%
آلمان
399000 دلار
79%
17%
5%
اسپانیا
268000 دلار
78%
13%
9%
ترکیه
34000 دلار
72%
15%
13%
ایران
38000 دلار
34%
37%
29%

ایران از نظر شاخص توسعه نیروی انسانی در رتبه نودم جهان قرار دارد. در حالی که کشور ما دارای منابع کیفی انسانی بوده و متخصصان ایرانی در سطح جهان از نظر علمی در ردههای بالایی قرار دارند. از نظر شاخص آموزش هم در میان 162 کشور جهان رتبه 103 را داریم (سیف نژاد، 1385).
خوسه ماریا برنگوئر نیز، بر سیطره کنونی فعالیت ذهنی تاکید ودر این مورد به اصطلاح طلای خاکسرتی، در مقابل طلای زرد و سیاه، اشاره میکند و میگوید هر کس مجهز به طلای خاکستری بیشتری است، از قدرت اقتصادی و شاید قدرت سیاسی بیشتری نیز برخوردار است (سیف نژاد، 1385).

راهبردهای حمایتی از انجمنهای
علمی دانشجویی
در برنامهریزی استراتژیک، سه رویکرد رواج یافته است. رویکرد اول به “رویکرد تحلیلی” موسوم است که به ساز وکارهای تحلیلی مانند ماتریس(SWOT) (قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها) تاکید میکند. این رویکرد که به اصطلاح جنبه عقلانی دارد، به تنهایی منسوخ شده است.
رویکرد دوم، “رویکرد توصیفی” است که برکشف فرصتها وخلق قابلیتهای لازم برای استفاده از فرصتها تاکید دارد. این رویکرد خلاَق، استفاده از شمَ شهودی را در برنامهریزی بلندمدت مجاز میداند. اما رمز اصلی آن، تاکید به ایجاد قابلیتهایی است که بهرهبرداری از فرصتها را امکانپذیر میسازد.
رویکرد سوم وجدیدی که اخیراً توسعه یافته، رویکرد “برنامهریزی ارزشی” است که فراتر از دو رویکرد قبلی و شاید هم جامع آنها محسوب میشود. هدف نهایی این رویکرد نیز کشف فرصتهاست، اما از طریق مبنا قرار دادن ارزشها. ارزشها به هر چیزی گفته میشود که برای ما مهم بوده و باید مبنای تصمیمها و اقدامات ما باشند. برنامهریزان استراتژیک از طریق کشف وخلق فرصتها باید در صدد تحقق هر چه بیشتر ارزشهای استراتژیک باشند (سیف نژاد، 1385).
برای نهادینه شدن انجمنهای علمی دانشجویی در دانشگاهها و نظام آموزش عالی و هویتبخشی به فعالیت انجمنها و دانشجویان باید راهکارهای متناسب با موقعیت، فرصت و توان و خواست دانشجویان ارائه گردد. به دلیل اهمیت موضوع و همچنین جهت، رسیدن به اهداف قابل تحقق انجمنهای علمی دانشجویی میتواند گروهی شامل محقق و تدوینگر و مشاور از میان اعضای هیات علمی و دانشجویان و کارمندان معتقد به این گونه فعالیتهای دانشجویی تشکیل گردد، تا با در نظر گرفتن ویژگیها و اهداف موجود در نظام و ساختار آموزش عالی و دانشجویان برنامهریزی ارزشی نماید. حتی اگر بتوانند در آینده پژوهشی داشته باشند. شاید بتوان سه مرحله انگیزش، دانش و تثبیت رادر نهادینه نمودن فعالیتهای انجمنهای علمی دانشجویی ترسیم نمود (سیف نژاد، 1385).
مرحله اول – انگیزش
در دو سطح مسئولین و دانشجویان با تصویب قوانین، برگزاری سمینارها و نشستها، دادن امتیاز به دانشکدهها – دانشگاهها – اساتید – کارکنان و دانشجویان موثر در فعالیت انجمنهای علمی دانشجویی. در واقع فعالانه و به عنوان یک اصل به این گونه فعالیتها نگریسته شود، نه صرفاً به عنوان فعالیت فوق برنامه و حاشیهای منظور شود.
– با تهیه بروشورها و تراکتها جایگاه و قوانین و امتیازات انجمنهای علمی دانشجویی به دانشجویان تازه وارد اطلاع داده شود.
– نماینده انجمنهای علمی درحوزهها وشوراهای تصمیمگیری و برنامهریزی دانشگاهها و وزارت علوم حضور داشته باشد.
– تعداد ونحوه عملکرد انجمنهای علمی فعال و با برنامه به عنوان یک شاخص دراصل اهداف دانشگاهها و وزارت علوم گنجانده شود.
– برانگیختن اندیشهها وتسهیل تبدیل فکر به یک طرح قابل اجرا و کارا.
مرحله دوم – دانش
– کمک به فرآیند آموزش و پژوهش، مهارتهای اجتماعی و ارتقای تواناییهای فکری وعلمی دانشجویان باحمایت از تولیدات فرهنگی آنان، کارگاهها و آموزشهای ضروری.
– بسط و گسترش فرهنگ علمی با هدف تقویت روح تحقیق و تفکر و افزایش نقش آگاهانه دانشجویان در تولید دانش و گفتگوی علمی.
– افزایش روحیه کار جمعی و مشارکتی، دیگرپذیری و مسئولیتپذیری بادادن امتیاز به نحوه کار انجمنها.
– ارتقاء شأن ومنزلت علمی واجتماعی دانشجو از طریق مشارکت دادن دانشجویان در برنامههای علمی دانشگاه و تکوین شخصیت اجتماعی آنان.
– آموزشهای کوتاه مدت خلاقیت، مدیریت و برنامهریزی و …
مرحله سوم – تثبیت
– صدور مجوز فعالیت در فرمهای معتبر و تثبیت شده با آرم و مهر وزارت علوم و تأمین اعتبارهای لازم.
– اختصاص امکانات و تجهیزات لازم جهت برگزاری سمینارها، جشنوارهها، کارگاههای آموزشی، نمایشگاهها و …
– تعیین ابزارهای حمایتی و پشتیبانی از تولیدات فرهنگی، ایدهسازی و ایدهیابی های دانشجویان
– وسایل وامکانات لازم برای برقراری ارتباط با مجامع علمی معتبر کشور و بینالملل فراهم گردد (سیدنژاد، 1385).

نقش انجمنهای علمی در خصوص کارآفرینی
(جعفر زاده، 1385) درخصوص نقش انجمنهای علمی در مورد کارآفرینی 4 مورد زیر را مطرح است که عبارتند از:
1- یادگیری توانایی مدیریتی
2- یادگیری انجام کار گروهی
3- برگزاری دورههای آموزشی کارآفرینی
4- کسب آموزشهای ضمنی و پرکردن خلاء آموزشی
امروزه خلاقیت ونوآوری به قدری اهمیت پیدا کرده است که حتی تعدادی از دانشگاههای بزرگ دنیا مانند دانشگاه بوفالوی آمریکا در رشته خلاقیت – دوره کارشناسی ارشد برگزار میکند و تنها از این دانشگاه در سال 1944، یکصد نفر فارغالتحصیل میشوند و اهمیت روزافزون آن به حدی است که برای سال 2004 تعداد 571 کلاس سه واحدی در رابطه با خلاقیت و 4115 کلاس به نام نوآوری در هنر تنها در مقطع تحصیلی لیسانس در دانشگاههای مختلف دنیا طراحی کرده است.
به طور کلی این موج از قرن نوزدهم یعنی زمانی که مهمترین اختراع بشر یعنی “اختراع روش اختراع” (تکنیکهای خلاقیت) ابداع شد، به حرکت در آمد و چیزی نگذشت که کشورهای توسعه یافته صنعتی، نظامی به نام : نظام ملی نوآوری طراحی و تدوین نمودند و به دنبال آن سایرکشورها به اهمیت و نقش این نظام پی بردند و امروزه اغلب کشورهای در حال توسعه دارای چنین نظام ملیای هستند (حسن زاده، 1385).

پیشینه تحقیق:
مطالعات داخلی در زمینه شایستگی های کانونی وکارآفرینی
– امیر شیبان
ی ، محمد علی(1371)، در تحقیقی به بررسی محدودیتهای رشد و تاثیر انجمنهای علمی و تخصصی در ایران پرداخته است. در فصل دوم به تعاریف و تحلیل نظری و ارائه شاخص های انجمن علمی پرداخته شد. بررسی کوتاه تاریخ تشکیل و سیر تحول انجنمهای علمی در کشورهای پیشرفته صنعتی، محتوای فصل سوم را تشکیل می دهد. در فصل چهارم تاریخ تشکیل و سیر تحول انجمنهای علمی در ایران را مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل پنجم در حد امکانات و اطلاعات به بررسی میزان فعالیت انجمنهای علمی در ایران بر اساس وظایف آنها پرداخته شده. فصل ششم به بررسی موانع و مشکلات انجمنهای علمی در ایران اختصاص یافته و در فصل هفتم، براساس شناخت موانع و مشکلات پیشنهاداتی ارائه شده است.
– شارع پور، محمود، صالحی، صادق، محمد، فاضلی (1380)، در یک تحقیق به بررسی میزان شایستگی های کانونی در میان دانشجویان ( مطالعه موردی: دانشگاههای صنعتی شریف، تهران و مازندران ) پرداخته اند. با بررسی موضوع و مصاحبه با مدیران واحدهای صنعتی، فهرستی از ویژگیهایی که باید دانشجویان آموزش عالی در همه رشته ها دارا باشند، به عنوان ” شایستگی های کانونی” تعیین شد. در زمینه هر شایستگی، نمره های دانشجویان بر حسب متغییر جنس، سن، نوع دیپلم تحصیلی، نوع رشته تحصیلی در دانشگاه، معدل تحصیلی، اشتغال یا عدم اشتغال در دوران تحصیل، نوع اشتغال، طبقه اجتماعی و محل تحصیل مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوتهای معنادار نمره های شایستگیها در زمینه هر متغییر مشخص شده است. مهمترین متغییرهایی که سبب تفاوت معنادار در میزان شایستگیهای دانشجویان شده اند، معلوم شده است. در نهایت میزان شایستگی های کانونی دانشجویان سه دانشگاه ایران ارزیابی شده است.
– عبداللهی (1381)، در یک تحقیق به بررسی عملکرد انجمنهای علمی پرداخته است.در این تحقیق عملکرد انجمنهای علمی در طیفی با حضور دولت و نهادهای علمی ارزیابی می شود که در یک سوی آن الگوی ناپایدار به ضرر هردو، نفاق و ستیز و رابطه نامتقارن قراردارد و در سویی دیگر الگوی پایدار به سود هر دو، وفاق تفاهمی و رابطه متقارن است. در نتیجه گیری تحقیق فوق پیرامون ویژگی، جایگاه و نقش نهادها و انجمنهای علمی در ایران این گونه آمده است: انجمنهای علمی هنوز با هدف استراتژیک خود بسیار فاصله دارند و عملکرد یا نقش علمی و صنفی آنها بسیار ضعیف است.
– تحقیقی دیگر در زمینه کارآفرینی با عنوان بررسی ویژگیهای کارآفرینی در بین دانش آموختگان علوم انسانی در عرصه نشریات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران توسط هزار جریبی (1382) صورت گرفته، که در این تحقیق به بررسی شناخت ویژگیهای کارآفرینی دانش آموختگان علوم انسانی و همچنین نقش دوره های آموزشی دانشگاهی در ایجاد کارآفرینی پرداخته شده است. دراین پژوهش نشان داده شده که بین کارآفرینی و دوره های آموزشی انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد.
– تحقیقی دیگر در زمینه کارآفرینی با عنوان مطالعه و طراحی ساختار سازمانی مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی در کشور توسط اسداله کردنائیچ ، محمود احمد پور داریانی و شهاب الدین شمس(1383)، انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری طراحی ساختار سازمان و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه ای کشور، ساختار سازمانی مناسب مراکز و آموزشگاههای کارآفرینی طراحی گردیده است.
– در تحقیقی مشایخ فرحناز ( 1383)، به