ترکیبات اسپیرو ترکیبات چند حلقهای هستند که در آنها یک کربن در دو حلقه مشترک است. حلقهها میتوانند یکسان یا متفاوت باشند. اتم متصل، اتم اسپیرو نامیده میشود و معمولاً کربن است [24].
ساختارهای هتروسیکلی اسپیرو- اکسیندول یکی از ساختارهای موجود در ترکیبات بیولوژیکی است و ازین رو سنتز آنها دارای جذابیت خاص خود است. اخیرا مشتقات اسپیرو دیهیدروفوران اکسیندول با حلقهزایی اکسایشی (2+3) ترکیببات 1،3- دی- کربونیل گزارش شده است که مشتقات اسپیرو 2- هیدروکسیتتراهیدروفوران اکسیندول محصول واکنش بودهاند (طرح 1-8) ]25[.
(48) (47) (46)
طرح (1-8)
تترااستیل اتیلن با ترکیبات الکترون کشنده آزو واکنش داده و اسپیرو فوران- پیرازول تولید میکنند. محصولات واکنش با کریستالوگرافی X-ray آنالیز و مورد تأیید قرار گرفته است (طرح 1-9) ]26[.
(51) (50) (49)
طرح (1-9)
مشتقات سه حلقهای دیهیدروفوران از واکنش آلدهیدهای آروماتیک و دیمدون با روش الکتروشیمیایی سنتز شدهاند. مزایای این روش بازده بالای آن، سازگاری با محیط زیست و کاربرد گسترده در مقایسه با روشهای گزارش شده است (طرح 1-10) ]27[.
(53) (52) (46)
طرح (1-10)
مشتقات اسپیرو دیهیدروفوران فلورن با حلقه زایی اکسایشی ]2+3[ ترکیبات 1، 3-دیکربونیل و 9-بنزیلیدن-9H- فلورن در محیط سریک آمونیوم نیترات سنتز شدهاند (طرح 1-11) ]28[.
(56) (55) (54)
طرح (1-11)
از طریق حلقهزایی اکسایشی (2+3) ترکیببات 1، 3- دیکربونیل با مشتقات 3-بنزیلیدین-1- متیل اکسیندول و 3- (فنیل-2-اکسواتیلیدین)-1- متیل اکسیندول، مشتقات اسپیرو دیهیدروفوان اکسیندول سنتز شدهاند (طرح 1-12) ]29[.
(59) (58) (57)
طرح (1-12)
روشی مؤثر و ایمن برای سنتز ترکیبات اسپیرو به روش تک ظرف و سه جزئی از واکنش آلدهیدهای آروماتیک و باربیتوریک اسیدها در مجاورت کمپلکس یوروتروپین- برومین (UB) در آب و دمای اتاق گزارش شده است. واکنش از طریق تراکم نوناگل آلدهیدهای آروماتیک با باربیتوریک اسیدها شروع شده و دومین اکیوالان از مشتقات باربیتوریک اسیدها با افزایش مایکل اضافه گشته است، سپس در مجاورت کاتالیست محصول مورد نظر تولید گشته است (طرح 1-13) ]30[.
(61) (52) (60)
طرح (1-13)
کمپلکسهای آلنیلیدن- روتنیوم که با HOTf پروتوندار شدهاند به کمپلکسهای ایندنیلیدین- روتنیوم نوآرایی میکنند، کاتالیست مناسبی برای بستن حلقههای سوبستراهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفتهاند. در این واکنش 3و4- دیهیدروفورانهای اسپیرو محصول واکنش بودهاند (طرح 1-14) ]31[.
(64) (63) (62)
طرح (1-14)
زانتنها
ویژگیهای زانتنها