مکانیسم پیشنهادی برای سنتز این ترکیبات در طرح (3-4) نشان داده شده است. از واکنش ترکیب (28) با سیانوژن برومید (29) در حضور سدیم اتوکسید ترکیب 105 بدست می‌آید که مکانیسم آن در طرح 3-4 توضیح داده شده است. همزمان با این واکنش، ترکیب 28 در حضور سدیم اتوکسید با آلدهید تراکم نووناگل انجام داده و ترکیب 107 بدست می‌آید. ترکیب 29 از ترکیب 105 فعالتر بوده و قبل از تشکیل نمک 105،تشکیل شده و به ترکیب 107 حمله میکند و طی یک واکنش افزایشی، حدواسط 108 را تشکیل می‌دهد و این حدواسط نیز طی یک واکنش درون مولکولی ترکیب 104 را تولید می‌کند.
(108) (29) (107) (28)

(104) (109)
طرح (3-5)
3-5- مکانیسم تشکیل ترکیبات h104 و i104
شمای واکنش دیآلدهیدها با ترکیب 28 در حضور BrCN در طرح (3-6) نشان داده شده است.
(i104) (h104) 0(a110) (28)
(b110)
طرح (3-6)
مکانیسم پیشنهادی برای سنتز ترکیب (h104) در طرح (3-7) نشان داده شده است. از واکنش ترکیب (28) با ترکیب آلدهیدی(a110) در حضور سدیم اتوکسید ترکیبh 104 بدست می‌آید که مکانیسم آن در طرح (3-7) توضیح داده شده است. همزمان با این واکنش، ترکیب 28 در حضور سدیم اتوکسید با آلدهید تراکم نووناگل انجام داده و ترکیب (113) بدست می‌آید. این حدواسط نیز طی یک واکنش توتومریزاسیون به ترکیب(h104) تبدیل میگردد.

(114) (29) (113) (28) (a110)

(h104)
طرح (3-7)
همانطور که مکانیسم واکنش نشان میدهد، ترکیب (105) هیچ نقشی در تشکیل ترکیب (h104) را ندارد.
محصول حاصل از ترفتالالدهاید (b110) احتمالا منجر به تشکیل ترکیب (i104) میگردد که ساختار آن با توجه به دادههای 1H-NMR , 13C-NMR , IR اثبات نگردیده است.لذا نیاز به روشهای دیگر جداسازی و شناسایی میباشد. از جمله روشهای دیگر روش GC-Ms و X-ray و کریستالوگرافی میباشد. تلاش برای ایجاد تک کریستال جهت آنالیز X-ray ادامه دارد.
برای مطالعه بیشتر یک تحلیل اشعه X از کریستال ترکیب e104 انجام گرفته است،که در ادامه به برسی آن میپردازیم.
3-6- ساختار کریستالوگرافی ترکیب d104
الگو‌های پراش پرتو‌های اشعه x جامدات بلورین این امکان را می‌دهد که ساختار مولکول‌ها به طور کامل شناسایی شود. در این روش نه تنها آرایش مولکولی تعیین می‌گردد، بلکه وضعیت هندسی مولکول مانند طول پیوند‌ها، زوایای پیوندی و زاویه دو وجهی Φ نیز مشخص می‌شود. تفرق اشعه x، دقیق ترین روش برای تعیین ساختار یک مولکول و صورتبندی آن می‌باشد ولی محدودیت‌هایی نیز برای این روش وجود دارد. به عنوان مثال ساختار مولکول فقط در حالت بلورین تعیین می‌گردد. صورتبندی یک مولکول در حالت بلورین متفاوت از صورتبندی آن در حالت محلول می‌باشد.
تنها کریستال d104 به عنوان کریستال بیرنگ با تبخیر آهسته از متانول در دمای اتاق به دست آمد. دادههای کریستالوگرافی در جدول (3-1) بیان شده است.
از x-ray این ترکیب نتایج زیر حاصل شده‌ است:
1- ترکیب d104 به صورت زانتن می‌باشد.