طرح (1-23)
یکی از روشهای تهیه بنزوزانتنها با استفاده از ترکیبات بنزاین میباشد. یک ترکیب TMS-aryl دارای باقیمانده Ortho-OTf با یک یون فلورید در C °0 برای تشکیل یک بنزاین متقارن وارد واکنش میشود. این حدواسط سپس با یک واکنش حلقهزایی ]2+2[ با کربونیل مشتقات مختلف بنزآلدهید به یک بنزواکست تبدیل میشود (طرح 1-24).
(94)
(95)
طرح (1-24)
این حلقه چهار عضوی سپس متحمل یک ایزومری شدن سریع برای تولید اورتو-کینون متید مربوطه میشود که بسیار واکنشپذیر است. کینون متید تولید شده میتواند با بعضی از بنزاینهای بسیار فعال که هنوز در محیط وجود دارند، فورا متحمل یک واکنش حلقهزایی] 4+2 [در دمای پایین برای بدست آوردن آروماتیسیه خود و تولید 9-آریل-زانتن شود [53].
روش دیگر برای سنتز بنزوزانتنها واکنش تراکمی میان 2-هیدروکسی آلدهیدهای آروماتیک با تترالون تحت شرایط اسیدی میباشد که طی آن وینیل اتر تشکیل میشود و به دنبال آن نوآرایی صورت گرفته و شرایط برای بسته شدن حلقه فراهم میشود. این روش سنتز راندمان بالایی دارد (طرح 1-25) [54].
(98) (97) (96)
طرح (1-25)
روش دیگری که برای سنتز بنزوزانتنها ارائه شده است، تراکم آلدهیدها با دو مول 2-نفتول است. اخیرا این واکنش با استفاده از کاتالیستهای مختلفی نظیر p-TSA [55]، سیلیکاسولفوریکاسید [56]، سولفامیکاسید [57]، NH4H2PO4 [46]، HClO4-SiO2 [58]، سیانوریککلراید [59]، I2 [60]، Yb(OTf) [61] و آلوم [62] توسعه داده شده است (طرح 1-26).
(99) (91) (47)
طرح (1-26)
یک روش مناسب برای سنتز بنزوزانتنها واکنش تراکمی سه جزئی آلدهیدها، 2-نفتول و ترکیبات حلقوی 1،3- دیکربونیل میباشد.
گزارش شده است که این روش توسط کاتالیستهایی مانند BF3.Et2O [63]، NaHSO4 [64]، Sr(OTf)2 [65] و TBAF انجام گرفته است [66].
مزایای این روش سنتزی، کوتاه بودن زمان انجام واکنش، راندمان بالا، خالص سازی آسان، شرایط ملایم و استفاده از کاتالیستهایی است که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه میباشد (طرح 1-27)
(100) (46) (91) (47)
(102) (101) (91) (47)
طرح (1-27)
روش دیگری که برای سنتز زانتنها به کار میرود واکنش دیمدون با آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیست است. در این نوع واکنش
از کاتالیستهایی نظیر NaHSO4-SiO2 [67]، BCl3 [68]، پلیآنیلین-p-تولوئنسولفونات [69]، PMA-SiO2 [70]، HClO4-SiO2 و PPA-SiO2 [71]، ZrOCl2 و LiBr [72] استفاده شده است.
این روش سازگار با محیط زیست است و مانع از تشکیل محصول جانبی ناخواسته و راندمان پایین میشود (طرح 1-28).
(53) (52) (46)
طرح(1-28)
روش مناسب دیگری که برای سنتز زانتنها و بنزوزانتنها استفاده شده است، واکنش 2-هیدروکسی نفتالن-4،1-دیاون و آلدهید در حضور مقداری کاتالیست است. در این واکنش از آلدهیدهای آروماتیک که دارای استخلاف الکتروندهنده یا الکترونکشنده میباشند، استفاده میشود. آلدهیدهای آلیفاتیک در شرایط مشابه ضعیف واکنش میدهند. از مزایای این روش سنتزی راندمان بالای واکنش و شرایط بدون حلال آن میباشد (طرح 1-29) [73].