نام آیوپاک ترکیب e104، a10- هیدروکسی – 9- فنیل- 3و4و5و6و7وa8و9وa10- اکتاهیدرو- H1- زانتن- 1و(H2)- دی ان1 میباشد.
ترکیب (e104)
در طیف IR این ترکیب، پیک ظاهر شده در cm-1 3303 مربوط به ارتعاش کششی O-H میباشد. پیک موجود در ناحیه cm-1 3053 و 3024 مربوط به ارتعاش کششی C-H آروماتیک و دو پیک موجود در نواحی cm-1 2918 و 2958 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک میباشد. پیک طاهر شده در cm-1 1721 مربوط به ارتعاش کششی گروه کربونیل و دو طیف ظاهر شده در cm-1 1493و1600 مربوط به ارتعاش کششی C=C میباشد. (شکل 13 در ضمیمه طیفها)
در طیف 1H-NMRاین ترکیب، احتمال میرود پیک یکتایی‌ پهن موجود در ناحیه ppm 02/12 =δ، وپیک یکتایی موجود در ناحیه ppm 29/12 =δ، مربوط به پروتونهای قابل تبادل OH فرمهای توتومری میباشد، این پیک نشان میدهد که احتمالا بیش از دو فرم توتومری در این ترکیب وجود دارد، زیرا دو تا پیک متفاوت برای عامل OH فرمهای انولی دیده میشود. پیک چندتایی موجود در ناحیه ppm 21/7-03/7 =δ مربوط به هیدروژن‌های حلقه آروماتیک بوده و پیک یکتایی معادل یک پروتون در ppm 4/5 =δ مربوط به Ha می‌باشد. پیک‌های مشاهده شده در ناحیه ppm 6/2-2δ= معادل سه پروتون و پیکهای موجود در ناحیه ppm 99/1-93/1 =δ معادل هفت پروتون مربوط به هیدروژن‌های متیلن می‌باشد. پیکهای چندتایی موجود در ناحیه ppm 5/1-1/1 =δ معادل دو پروتون مربوط به پروتونهای دیاستروتاپیک روی متیلنها میباشد.(شکل 14 تا 14-ث در ضمیمه طیف‌ها).
در طیف 13C- NMR ترکیب e104 در مجموع هفده پیک مشاهده می‌شود که نشان دهنده وجود هفده نوع کربن در این ترکیب می‌باشد. لازم به ذکر است که در طیف 13C-NMR این ترکیب پیکهای مربوط به فرم عمده توتومری مشاهده میگردد.
ترکیب (e104)
دو پیک موجود در ناحیه ppm 4/219 و 2/205 δ= مربوط به کربن‌های کربونیل، پیک موجود در ناحیه ppm 1/192δ= و ppm 9/190 δ= مربوط به کربن-کربن پیوند دوگانه می‌باشد. پیک‌های موجود در ناحیه ppm8/137-4/116δ= مربوط به کربن‌های حلقه آروماتیک و پیکهای موجود در ناحیه ppm 59/5-1/20 =δ مربوط به کربنهای آلیفاتیک میباشد. (شکل 15 در ضمیمه طیف‌ها).
3-1-6- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و 4- فلوئورو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول
از واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون با سیانوژن برومید و 4- فلوئورو بنزآلدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول دو ترکیب f104و 105 بدست می‌آید.
نام آیوپاک ترکیب f104، 9-(4-فلوروفنیل)- a10- هیدروکسی- 3و4و5و6و7وa8و9وa10- اکتاهیدرو- H1- زانتن- 1و8 (H2)-دی ان1 میباشد.
ترکیب (f104)
در طیف IR این ترکیب، پیک ظاهر شده در cm-1 3315 مربوط به ارتعاش کششی O-H فرم توتومری انولی این ترکیب میباشد. پیک موجود در ناحیه cm-1 3050 مربوط به ارتعاش کششی C-H آروماتیک و دو پیک موجود در نواحی cm-1 2962 و 2850 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک میباشد. پیک ظاهر شده در cm-1 1721 مربوط به ارتعاش کششی گروه کربونیل میباشد. (شکل 16 در ضمیمه طیفها)
در طیف 1H-NMRاین ترکیب، احتمال میرود پیک چندتایی معادل یک پروتون موجود در ناحیه ppm 18/7 =δ مربوط به هیدروژن‌ حلقه آروماتیک بوده و پیک چندتایی معادل سه پروتون در ناحیه ppm 03/7-86/6 =δ مربوط به پروتونهای حاقه آروماتیک، پیک یکتایی معادل یک پروتون در ناحیه ppm 40/4 =δ مربوط به Ha، پیک‌ چندتایی معادل یک پروتون موجود در ناحیه ppm 86/3δ= و پیک پهن معادل چهار پروتون موجود در ناحیه ppm 67/3 =δ و پیک چندتایی معادل یک پروتون در ناحیه ppm 96/2 =δ و پیک چندتایی معادل ده پروتون در ناحیه ppm 41/2-6/1 =δ مربوط به هیدروژن‌های دیاستروتاپیک متیلن می‌باشد. (شکل 17 تا 17-ب در ضمیمه طیف‌ها).
در طیف 13C- NMR ترکیب f104 در مجموع بیست و پنج پیک مشاهده می‌شود علت مشاهده چندین پیک در ناحیه آروماتیک، کوپلاژ اتم فلوئور با اتمهای کربن حلقه فنیل میباشد و نیز علت دیگر میتواند مربوط به وجود فرمهای توتومری کتو-انول میباشد.
ترکیب (f104)
پیک موجود در ناحیه ppm 4/205 δ= مربوط به کربنهای کربونیلی، پیک موجود در ناحیه ppm 196δ= و پیک موجود در ناحیه ppm 170 δ= مربوط به کربنهای پیوند دوگانه می‌باشد. پیک‌های موجود در ناحیه ppm1/168-5/100δ= مربوط به کربن حلقه آروماتیک، و بوده و پیکهای موجود در ناحیه ppm 1/60-1/20 =δ مربوط به کربنهای آلیفاتیک در فرمهای توتومری کتو-انول می‌باشد. (شکل 18 در ضمیمه طیف‌ها).
3-1-7- واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون (28) با سیانوژن برومید و فرمالدهاید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول
با توجه به نتایج خوب و جالبی که از واکنش آلدهیدهای آروماتیک بدست آوردیم در صدد واکنش با آلدهیدهای آلیفاتیک نیز برآمدیم.
از واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون با سیانوژن برومید و فرمالدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول دو ترکیب j104 و 105 بدست می‌آید.
نام آیوپاک ترکیب (j104)، a10-هیدروکسی- 3و4و5و6و7وa8و9وa10- اکتاهیدرو- H1- زانتن- 1و8 (H2)- دی اون1 میباشد.
ترکیب (j104)
در طیف IR این ترکیب، پیک ظاهر شده در cm-1 3315 مربوط به ارتعاش کششی OH فرم توتومری انول میباشد. دو پیک موجود در نواحی cm-1 2962 و 2850 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک میباشد. پیک ظاهر شده در cm-1 1721 مربوط به ارتعاش کششی گروه کربونیل میباشد. (شکل 19 در ضمیمه طیفها)
در طیف 1H-NMRاین ترکیب، احتمال میرود پیک پهن معادل دو پروتون موجود در ناحیه ppm 8/11 =δ مربوط به هیدروژن‌ OH فرم کتو-انول بوده، و پیک پهن معادل چهار پروتون در ناحیه ppm 5/3 =δ مربوط به پروتونهای متیلن که با پیک آب همپوشانی کرده است میباشد، پیک چندتایی معادل دو پروتون در ناحیه ppm 5/2 =δ که با پیک DMSO همپوشانی کرده مربوط به پروتونهای حلقه هیدروفوران و پیک‌ چندتایی معادل چهار پروتون در ناحیه ppm 85/1δ= و پیکهای چندتایی معادل هشت پروتون که با پیکهای DMSO در آب همپوشانی کرده است.مربوط به پروتونهای متیلن در دو فرم کتونی و انولی می‌باشد. (شکل 20 و 20- الف در ضمیمه طیف‌ها).
در طیف 13C- NMR ترکیب j104 یازده پیک مشاهده می‌شود که نشان دهنده وجود یازده نوع کربن در این ترکیب می‌باشد.