FT IR (KBr) 3431 (H2O), 2953, 1569 (a shoulder at the peak’s left side), 1495, 1338, 1191, 972, 801, 598, 453 cm-1;
1H NMR (D2O) δ 1.76 (quin, 2H, -CO-CH2-CH2-), 2.35 (t, 4H, -CO-CH2-), 4.69 (s, DOH);
13C NMR (D2O) δ 192.1 (C=O), 97.9 (C-Br), 35.9 (-CO-CH2-), 20.6 (-CO-CH2-CH2)
3- بحث و بررسی
3-1- واکنش 1و3- سیکلوهگزاندیاون (28) با سیانوژن برومید و آلدهید‌های مختلف در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول
با توجه به اهمیت بیولوژیکی و دارویی مشتقاتی از 1و3- سیکلوهگزاندیاون که دارای اسکلت دی ‌هیدروفورانی می‌باشد درصدد برآمدیم تا مشتقات جدیدی از این ترکیبات را سنتز نمائیم. طرح کلی واکنش 1و3- سیکلو هگزان دی اون با سیانوژن برومید و آلدهید‌های مختلف در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول در( طرح 3-1) مشاهده می‌شود که در این فصل به طور کامل به شرح آن می‌پردازیم.
(105) (104) (28)
(طرح 3-1)
3-1-1- واکنش 1و3- سیکلوهگزاندیاون (28) با سیانوژن برومید و 3- نیترو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول
از واکنش 1و3- سیکلوهگزاندیاون با سیانوژن برومید و 3- نیترو بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول دو ترکیب a104و 105 بدست می‌آید.
نام آیوپاک ترکیب a104، a10- هیدروکسی- 9- (3- نیترو_فنیل)- 3و4و5و6و7وa8و 9و-a10- اکتاهیدرو- H1- زانتن- 1و8 (H2)- دی اُن1میباشد.
ترکیب (a104)
در طیف IR این ترکیب، پیک پهن موجود در ناحیه cm-13400 و 3160 مربوط به ارتعاش کششی O-H آزاد و O-H با پیوند هیدروژنی میباشد، که این حضور دو فرم تعادلی کتو و انول در ترکیب فوق را به اثبات میرساند. دو پیک موجود درناحیه cm-1 2953 و 2873 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک میباشد. پیک قوی موجود در ناحیه cm-11724 مربوط به ارتعاش کششی گروههای کربونیل میباشد. دو نوار قوی با شدت یکسان درcm-1 1525 و 1382 مربوط به ارتعاش کششی متقارن و نامتقارن گروه نیترو میباشد. (شکل 1 در ضمیمه طیف‌ها).
در طیف 1H-NMR این ترکیب یک پیک چندتایی معادل سه پروتون درppm 02/8-05/7 δ= مربوط به هیدروژنهای حلقه آروماتیک، پیک دوتایی معادل یک پروتون در ppm 05/7 =δ مربوط به پروتون حلقه آروماتیک میباشد. پیک یکتایی در ppm 44/4 =δ معادل یک هیدروژن، پیک دوتایی معادل یک هیدروژن در ppm 4= δ میباشد، پیک یکتایی پهن در ppm 35/3 =δ معادل یک هیدروژن، پیک یکتایی در ppm 28/3 =δ معادل یک هیدروژن و پیک دوتایی معادل یک پروتون در ppm 16/3 =δ مشاهده میشوند، و همچنین یک پیک چندتایی معادل دوازده پروتون در ppm 51/2-55/1 =δ مربوط به هیدروژنهای متیلن میباشد. لازم به ذکر است به دلیل حضور یک مرکز کایرال در ترکیب، دوازده پروتون مربوط به متیلن_ها دیاستروتاپیک بوده وبه همین علت است که در طیف 1H-NMR پیکهای ناحیه آلیفاتیک به صورت چندتایی پیچیده مشاهده میگردند. (شکل 2 تا 2-د در ضمیمه طیفها)
در طیف 13C-NMR ترکیب a104 در مجموع سی و شش پیک مشاهده می‌شود که نشان‌‌دهنده وجود سی و شش نوع کربن در این ترکیب می‌باشد. که این به دلیل حضور سه فرم تعادلی کتو- انول در ترکیب میباشد و به همین علت نمیتوان موقعیت دقیق هر کدام از کربنها را پیشبینی کرد.
فرم انولی فرم انولی فرم کتونی
مخلوط تعادلی ترکیب (a104)
طرح (3-2)
پیکهای موجود در نواحی 4/205-5/168 =δ مربوط به گروههای کربونیل در دو فرم انولی و کتونی میباشد. و همچنین شانزده پیک موجود در ppm 4/147– 1/100 =δ مربوط به کربنهای حلقه آروماتیک، و پیوند دوگانه کربن-کربن در هر دو فرم کتونی و انولی بوده و چهارده پیک موجود در ppm 8/58-7/19 = δ مربوط به کربنهای آلیفاتیک در هر دو فرم کتونی و انولی میباشد. (شکل 3 در ضمیمه طیفها)
3-1-2- واکنش 1و3- سیکلوهگزاندیاون (28) با سیانوژن برومید و 3و4و5- تری متوکسی بنزآلدهید در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول
از واکنش 1و3- سیکلوهگزاندیاون با سیانوژن برومید و 3و4و5- تری متوکسی در حضور سدیم اتوکسید و در حلال متانول دو ترکیب b 104و 105بدست می‌آید.
نام آیوپاک ترکیب (b104) 3- میباشد. a10- هیدروکسی- 9- (3و4و5- تری متوکسی فنیل)- 3و4و5و6و7وa8و9وa10- اکتاهیدرو- H1- زانتن- 1و8 (H2)- دی اُن1 می باشد.
ترکیب (b104)
در طیف IR این ترکیب، پیک پهن موجود در ناحیه cm-13324 مربوط به ارتعاش کششی O-H میباشد، که این به دلیل حضور دو فرم تعادلی کتو و انول در ترکیب فوق میباشد. دو پیک موجود درناحیه cm-1 2946 و 2838 مربوط به ارتعاش کششی C-H آلیفاتیک میباشد. پیک تیز موجود در ناحیهcm-1 1718 مربوط به ارتعاش کششی گروههای کربونیل میباشد.پیک قوی در ناحیه cm-1 1122 مربوط به ارتعاش کششی C-O میباشد. (شکل 4 در ضمیمه طیف‌ها).