بین خودکنترلی و تعهد سازمانی و همچنین بین کنترل درونی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنیداری دیده شد.
نتایج پژوهش حبیبی و همکاران (1393) نشان می دهد که شرکت افراد با آسیب بینایی در جلسات آموزش هوش هیجانی بر کاهش استفاده از راهبردهای مقابلهای غیرانطباقی در برخورد با موقعیت های تنیدگی آور تاثیرگذار است، لذا شاید بتوان با آموزش هوش هیجانی موجبات افزایش استفاده از روش های منطقی و عقلانی همانند افزایشکارآیی شخصی و سازگاری محیطی را فراهم نمود.
2-9-2 مطالعات انجام شده در خارج از ایران
نتایج بررسی گری (1990) نشان داد، این سیستم های مغزی- رفتاری اساس تفاوت های فردی می باشند و فعالیت هر یک از آنها به فراخوانی واکنش های هیجانی متفاوت نظیر ترس و اضطراب می انجامد. همچنین یافته های وی نشان داد، حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری نشان دهنده تکانشگری فرد می باشد. مطالعات متعدد نشان داد، فعالیت سیستم بازداری رفتار موجب فراخوانی حالت عاطفی اضطراب و بازداری رفتاری، اجتناب فعل پذیر، خاموشی، افزایش توجه و برپایی می گردد.
مطالعات پیکرینگ و گری (1999) نشان داد که تفاوت های فردی در اضطراب و زودانگیختگی نمایانگر الگوی متفاوت واکنش یا حساسیت دو نظام بنیادی مغز به محرک های درونشد است. این سیستم ها، سیستم بازداری رفتاری و سیستم فعال ساز رفتاری است که به محرک های تقویت کننده ی ثانوی مختلف پاسخ می دهند. سیستم بازداری رفتاری در مقابل نشانه های شرطی تنبیه یا عدم پاداش ناکام کننده و همچنین(محرک های جدید و ترس آور ذاتی) برانگیخته می شود و سیستم فعال ساز رفتاری از طریق نشانه های شرطی پاداش با رهایی از تنبیه فعال می گردد.
سوادی (1999) در پژوهش خود نشان داد که خودکنترلی پایین یک عامل کلیدی برای سوءمصرف مواد در جوانان است.
فاولس (2000) در تحقیق خود نشان داد، سیستم بازداری رفتار را با اضطراب و ناکامی و سیستم فعال‌سازی رفتار را با امید آسودگی مرتبط است. بنابراین، به نظر می‌رسد حساسیت متفاوت سیستم‌های مغزی- رفتاری در افراد مختلف، آسیب‌پذیری آنها را برای تجربه حالات مختلف روانشناختی تحت تاثیر قرار می‌دهد.
لیسن و جونز (2000 ؛ به نقل از زائریان، 1386) در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین اضطراب حالت، کمالگرایی، فقدان خودکنترلی، وجدان پایین، ادراک تحریف شده از زمان و سهل انگاری رابطه وجود دارد.
اسلوبودسکایا (2001) در بررسی خود نشان داد، افرادی که سیستم فعال سازی رفتاری قویتری دارند وقتی با احتمال تنبیه مواجه می شوند از آن می گریزند و از رفتاری که منجر به پیامدهای ناخوشایند شود دوری میکنند. نظام فعال سازی رفتاری صرفاً برای دستیابی به نتایجی که برای فرد پاداش دهنده است عمل می کند و موجب عدم توجه به تنبیه می شود. همچنین وی به برتری فعالیت سیستم بازداری رفتاری دختران نسبت به پسران اشاره داشته است.
آدابرادوتیر و رافنسون (2002) در تحقیق خود نشان دادند، دانش آموزانی که رفتارهای ضد اجتماعی بیشتری دارند، سطح خودکنترلی کمتری دارند و در معرض خطر بیشتری برای مواجهه و سوءمصرف مواد و الکل قرار دارند.
نتایج مطالعات دای و کیلدوف (2003) در بررسی اثر خودکنترلی در محل کار به این نتیجه رسیده اند، که افراد با خودکنترلی بالا بیشترین مهارت اجتماعی را دارند، بنابراین کارهایی مثل فروشندگی و پستهای مدیریت را انتخاب می کنند.
مطالعات هرمون- جونز (2003) نشان داد، سیستم بازداری باعث بازداری رفتار و افزایش سطوح برانگیختگی و توجه می شود. این سیستم به علائم تنبیه، فقدان تلاش، و تازگی حساس است و با هیجان ها و عواطف منفی مثل ترس، ناکامی، اضطراب و غمگینی رابطه دارد.
جانسون و همکاران (2003) در یک مطالعه همه گیرشناسی دریافتند که نمره بالای BIS، تشخیص اختلالات افسردگی و اضطرابی تمام عمر را پیش بینی می کند. نتایج پژوهش آنها همچنین نشان داد که نمره بالای BAS پیش بینی کننده تشخیص سوءمصرف مواد و وابستگی در طول عمر می باشد.
نتایج تحقیقات موریس و همکارانش (2005) نشان داد که سطوح پایین فعالیت نظام بازداری- فعال سازی رفتار با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی(ADHA) رابطه مثبتی دارد و برخی از اختلال های روانشناختی را می توان به وسیله فعالیت این دو نظام تبیین کرد.
نتایج مطالعات کاشال و کوانتس (2006) بین خود کنترلی با تعارض، رفتار، شخصیت، سلامت و بهزیستی روانی ارتباط معناداری نشان داد.
چیونگ و چیونگ (2008) در تحقیق خود قدرت پیش بینی کنندگی نظریه خودکنترلی بر روی بزهکاری در بافت جامعه چین را مورد بررسی قرار داده اند، نتایج نشان داده است که خودکنترلی پایین با بزهکاری نوجوانان ارتباط دارد.
وینستوک (2009) در تحقیق خود بر روی خودکنترلی نشان داد که تجربه ناکامی با توانایی پایین خودکنترلی ارتباط نزدیک دارد.
نتایج پژوهش چیونگ (2010) با هدف بررسی فشار، خودکنترلی و تفاوت جنسیتی در بزهکاری در میان نوجوانان چینی نشان داد دخترانی که دارای خودکنترلی بالایی بودند میزان گرایش به رفتارهای بزهکارانه و بالتبع مصرف الکل در آنها کمتر بوده است.
ورا و مون (2013) در تحقیق خود، خودکنترلی پایین در میان جوانان اسپانیایی را مورد بررسی قرار دادند، نتایج مربوط به این تحقیق بیان کننده این بود که خودکنترلی پایین اثر معناداری بر روی انواع متنوّع رفتارهای بزهکارانه، از جمله رفتارهای بزهکارانه الکلیسم داشته است.
2-8 جمع بندی
در نهایت میتوان اینگونه جمع بندی کرد که در این فصل پس از مشخص شدن ماهیت و تعاریف مربوط به هر کدام از متغیرهای پژوهش حاضر یعنی خود کنترلی و سیستم بازداری- فعال سازی رفتار، به بررسی این متغیرها پرداخته شد. نتایج پژوهشهای انجام شده عوامل متعددی در زمینه خود کنترلی و سیستم بازداری- فعال سازی رفتار نشان دادند. در واقع حساسیت بسیار زیاد نظام بازداری رفتاری می تواند منجر به اختلال های اضطرابی یا افسردگی گردد. در عین حال، فعالیت زیاد نظام فعال ساز رفتاری که مسئول پاسخ افراطی و شدید به علایم پاداش است، می تواند منجر به رشد اختلال های سلوکی شود. در صورتی که اگر نظام بازداری رفتاری، کم کار باشد، بازداری فرد در زمان مواجهه با علایم تنبیه و غیر پاداش آسیب می بیند و بنابراین احتمال دارد که فرد، دارای علایم اختلال بیش فعالی -نقص توجه شود؛ حال چنانکه نظام بازداری رفتاری بسیار فعال باشد، موجب حساسیت زیاد فرد به علایم شرطی مربوط به تنبیه نمی شود و می تواند حالت های اضطرابی را در فرد پدید آورد. همچنین هرچه خودکنترلی بالاتر رود کیفیت زندگی بهبود می یابد و مطالعات متعدد نشان داده اند که بین خود کنترلی با تعارض، رفتار، شخصیت، سلامت و بهزیستی روانی ارتباط معناداری وجود دارد.
فصل سوم:
روش پژوهش
3-1 طرح پژوهش
مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی با طرح مقایسه ای می باشد. که با هدف بررسی و مقایسه خودکنترلی و سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی انجام گرفت. متغیرهای اصلی مورد مطالعه در این پژوهش خودکنترلی، سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری و متغیرهای میانجی شامل تحصیلات، سن ، جنسیت و ترتیب تولد بودند.
3-2 جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت بود از کلیه نابینایان و افراد عادی محدوده سنی 20 تا 40 سال در شهرستان اقلید که تعداد آنها 100 نفر برآورد شد. حداقل حجم نمونه آماری مورد نظر در این مطالعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری کوکران و با خطای سطح 05/0 تعداد 80 نفر برآورد شد (حجم نمونه برای هر گروه 40n= ).
در گروه نمونه نابینا از بین نابینایان 20 تا 40 سال تحت پوشش کانون نابینایان شهرستان اقلید 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. معیار ورود گروه نمونه نابینا عبارت بود از: سن 20 تا 40 سال و نام نویسی در کانون نابینایان. معیارهای خروج نمونه از مطالعه را سن کمتر از 20 و بالاتر از 40 سال ، ابتلا به اختلال افسردگی و اضطراب، بیش فعالی و عدم تمایل به شرکت در مطالعه تشکیل داد. در مرحله بعد با توجه به سن ، سطح تحصیلات ، ترتیب تولد و جنسیت گروه نابینایان 40 نفر از آنها انتخاب گردیدند . در گروه نمونه افراد عادی نیز از بین افراد عادی 20 تا 40 سال شهرستان اقلید 40 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. همچنین به منظور رعایت اصول اخلاقی این امکان به شرکت کنندگان داده شد تا در هر زمان و به هر دلیلی که بخواهند مطالعه را ترک نمایند.
3-3 روش گرداوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات در این مطالعه به صورت پیمایشی- زمینه یابی انجام گرفت و در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار آماریSPSS19 تجزیه و تحلیل شد. با این وجود روش های اصلی برای تحلیل فرضیات در این طرح شامل: توزیع فراوانی، میانگین و درصد بود، همچنین از آزمون t مستقل برای تحلیل فرضیات پژوهش استفاده گردید.
3-4 ابزارهای اندازه گیری، بیان ویژگی ها، روایی و پایایی آنها
در این پژوهش، متناسب با اهداف پژوهش از: مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار کارور و وایت (1994)، مقیاس خودکنترلی تانجنی و همکاران (2004) و همچنین یک فرم اطلاعات دموگرافیک استفاده گردید.
3-4-1 فرم اطلاعات دموگرافی
فرم اطلاعات دموگرافی یک ابزار محقق ساخته است که اطلاعاتی نظیر(پایه تحصیلی، تحصیلات والدین، وضعیت اقتصادی، سن، جنسیت و ترتیب تولد) را گردآوری می نماید.
3-4-2 مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار
1) معرفی مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار و روایی و پایایی آن
این مقیاس توسط کارور و وایت، ساخته شده، که شامل 24 پرسش خودگزارشی است. زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتار یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد. مقیاس BAS هم شامل سیزده آیتم است و حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه می گیرد و این زیر مقیاس شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارت اند از: سائق، پاسخدهی به پاداش و جستوجوی سرگرمی. کارور و وایت (1994)، ثبات درونی زیر مقیاس BIS را 74/0 و ثبات درونی BAS را 71/0 گزارش کرده اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی (1387) در دانشجویان شیرازی مطلوب گزارش شده است. اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس BAS، 68/0 و برای زیر مقیاس BIS، 71/0 گزارش کرده است (محمدی، 1387). عبدالهی مجارشین (1385) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای مقیاس BAS 78/0 و برای زیر مقیاس BIS 81/0 گزارش نموده است.
2) شیوه نمره گذاری و تفسیر مقیاس بازداری- فعال سازی رفتار
مقیاس سیستم های بازداری/فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، 1994) شامل 20 پرسش خود گزارشی و دو زیرمقیاس است: زیر مقیاس BIS و زیر مقیاس BAS. در ذیل این دو زیر مقیاس توضیح داده شده اند:
الف) زیر مقیاس BIS در این پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتاری یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه های تهدید را اندازه می گیرد.
ب) زیر مقیاس BAS نیز سیزده آیتمی است، که حساسیت سیستم فعال ساز رفتار را می سنجد، و خود شامل سه زیر مقیاس دیگر است که عبارتند از:
سائق ( BAS-DR، چهار آیتم)،
پاسخدهی به پاداش (BAS-RR ، پنج آیتم)،
جستجوی سرگرمی( BAS-FS، چهار آیتم).
آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول 3-1 ارائه گردیده است، همچنین مقیاسها و شماره سؤالات مربوط به هر زیر مقیاس در جدول شماره 3-2 توصیف شده اند.
جدول 3-1 امتیاز آیتم های مقیاس سیستم بازداری- فعال سازی رفتاری
گزینه
کاملاَ موافقم
تاحدی
موافقم
تاحدی
مخالفم
کاملاَ مخالفم
امتیاز
4
3
2
1
جدول 3-2 مقیاسها و شماره سوالات مربوط به هر زیر مقیاس سیستم بازداری- فعال سازی رفتاری
زیر مقیاس
شماره سوالات
زیر مقیاس BIS
2-8-13-16-19-22-24
زیر مقیاس BAS
سائق (BAS-DR)
3-9-12-21
پاسخدهی به پاداش(BAS-RR)
4-7-14-18-23
جستجوی سرگرمی (BAS-FS)
5-10-15-20
برای بدست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمائید. البته باید دقت نمود که گزینه های 1،6،11،17 در نمره گذاری هیچ تاثیری ندارند و صرفا جهت هماهنگی با سایر آیتم ها به پرسشنامه اضافه شده اند.
مقیاس خودکنترلی
1) معرفی مقیاس خودکنترلی و روایی و پایایی آن
این آزمون در سال 2004 توسط تانجنی و همکاران، تهیه شده است و دارای 36 ماده است. این آزمون با الهام از ابزارهای قبلی و برای برطرف کردن نواقص پرسشنامه‌هایی که برای خودکنترلی ساخته شده بود، تهیه شده است. برای بررسی اعتبار و روایی پرسشنامه در دو مطالعه، بر روی دو گروه دانشجوی دوره‌ی کارشناسی اجرا شده است. نتایج به دست آمده در جدول 3-3 ارائه گردیده است (تانجنی و همکاران، 2004).
جدول 3-3 میانگین و انحراف معیار نتایج به دست آمده از 2 مطالعه برای اعتباریابی مقیاس خودکنترلی
نوبت مطالعه
میانگین
انحراف معیار
آلفا
مطالعه اول
47/114
81/18
89/0
مطالعه دوم
66/102
19/18
89/0
2) روش نمره‌گذاری مقیاس خودکنترلی
پاسخ‌های 36 عبارت مقیاس در یک طیف لیکرت 5 درجه‌ای از “اصلاً شباهت ندارد = 1″، “کمی شباهت دارد = 2″، “بی‌نظر = 3″، “شباهت زیاد = 4″، “شباهت خیلی زیاد = 5” در نظر گرفته شده است. نمره‌ی کل افراد در آزمون، در کمترین حالت 36 و بیشترین 180 خواهد بود. عبارات 1، 2، 3، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 19، 20، 22، 24، 27، 28، 30، 31، 32، 33 و 34 به طور معکوس نمره‌گذاری می‌شود.
3-5 تجزیه و تحلیل آماری داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار 19 SPSS صورت پذیرفت.
به منظور بررسی سؤال اول پژوهش مبنی بر اینکه آیا خودکنترکی افراد نابینا و عادی متفاوت است؟ از آزمون آماری t مستقل استفاده گردید.
به منظور بررسی سؤال دوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی متفاوت است؟ از آزمون آماری t مستقل استفاده گردید.
به منظور بررسی سؤال سوم پژوهش مبنی بر اینکه آیا متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،تحصیلات و ترتیب تولد) بر خودکنترلی و سیستم بازداری- فعالسازی رفتاری از افراد نابینا و عادی موثر است؟ از آزمون آماری تحلیل واریانس دو عاملی استفاده گردید.
فصل چهارم:
یافتههای پژوهش
4-1 تجزیه و تحلیل داده ها
هدف کلی این پژوهش تبیین خودکنترلی و سیستم بازداری- فعال ساز رفتاری در افراد نابینا و عادی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آمارههای توصیفی و استنباطی تنظیم شده است. در بخش توصیفی از توزیع فراوانی، درصد فراوانی میانگین استفاده گردید. در بخش استنباطی از آزمون مقایسه t مستقل و آزمون تحلیل واریانس دو عاملی استفاده گردید.
4-2 آماره های توصیفی
در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی و آماره های توصیفی ارائه شده اند. جدول 4-1 توزیع فراوانی آزمودنی‌ها بر حسب جنسیت را نشان می دهد.
جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت
فراوانی
درصد
شاخص
جنسیت
34
5/42
زن
46
5/57
مرد
80
100
جمع
نتایج جدول 4-1 در خصوص جنسیت حاکی از آن است که 5/57 درصد از شرکت کننده گان در مطالعه را مردان و 5/42 درصد از شرکت کننده گان را زنان تشکیل داده اند. جدول 4-2 توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب تحصیلات را نشان می دهد.
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب تحصیلات
فراوانی
درصد
شاخص
سطح تحصیلات
10
5/12
زیر دیپلم
28
35
دیپلم
22
5/27
فوق دیپلم
16
20
لیسانس
4
5
فوق لیسانس و بالاتر
80
100
جمع
همان طور که یافته های جدول 4-2 نشان می دهد اکثریت شرکت کنندگان، 35 درصد از نمونه مورد مطالعه دارای تحصیلات دیپلم بوده اند.

این مطلب را هم بخوانید :
منابع و ماخذ تحقیق:تاب آوری روانشناختی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *