2-ضریب اعتبار نسخه فارسی پرسشنامه 28 ماده ای پرسشنامه سلامت عمومی با روش باز آزمایی با فاصله زمانی 7تا10 روز روی گروه 80 نفری به میزان 91% برآورد شده که در سطح خطای یک هزارم معناداراست
(بالاهنگ،1374).یعقوبی (1374) ضریب اعتبار کلی این آزمون را 88%وضریب اعتبار خرده آزمون ها را 50% تا 81% گزارش کرده است.میزان اعتبار این پرسشنامه به شیوه همسانی درونی(آلفای کرونباخ) برای مقایس های علائم جسمی 85%،اضطراب و بی خوابی78%،اختلال در عملکرد اجتماعی 79% وافسردگی وخیم 91% وکل پرسشنامه 85% بدست آمده است (بهمنی وعسگری،1385).تقوی (1380) به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه این از سه روش بازآزمایی،دو نیمه سازی وثبات درونی استفاده نمود.نتایج بدست آمده با روش تنصیفی برای کل پرسشنامه 93% وبرای خرده آزمون های علائم جسمانی،اضطراب وبی خوابی،ناراسایی در عملکرد اجتماعی وافسردگی به ترتیب 86% ،84% ،68% ،77% بود.همچنین نتایج بدست آمده جهت سنجش ثبات درونی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 90% وبرای خرده آزمون های علایم جسمانی، اضطراب وبی خوابی،ناراسایی در عملکرد اجتماعی وافسردگی به ترتیب 76% ،84% ،61% ،88% بود (همان منبع،ص313).
شیوه اجرای تحقیق:
روش گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد که در این پژوهش از پرسشنامه های GHQ که حاوی 28 سؤال وپرسشنامه CREE که حاوی 144 سؤال می باشد استفاده شده است که پس از توزیع پرسشنامه دربین دانشجویان وجمع آوری آنها با استفاده از روشهای آماری مورد تجزیه وتحلیل قرارمی گیرند.
تفسیر نمرات آزمون سلامت عمومی:
در این آزمون از دو شیوه نمره دهی استفاده می شود: روش اول ،دسته بندی سئوالات به چهار قسمت می باشد،که از سئوال 1 تا 7 ویژگیهای جسمانی آزمودنی را می سنجد . از سئوال 8 تا 14اختلالات مربوط به خواب ، آزمودنی سنجیده می شود . از سئوال 15 تا 22 مسائل مربوط به روابط عمومی و برخوردهای متقابل آزمودنی ،ارزیابی می شودو از سئوال 23 تا 28 مریضی های شدید ، از قبیل افسردگی و خود کشی ، مورد ارزیابی و تشخیص قرار می گیرد.
روش دوم نمره دهی و تفسیر نمرات آزمون،که ما در این تحقیق از آ ن استفاده کرده ایم .در این روش به پاسخ سئوالات ،که به صورت چهار گزینه ای می باشند، بترتیب الفبا ارزش عدد،3 ،2 ،1، 0 ، داده می شود . یعنی اگر آزمودنی گزینه الف از هر کدام سئوالات را انتخاب کرد به جواب او نمره 3 می دهیم و در پایان ، نمرات او را جمع نموده آنگاه نمره بدست امده را در یکی ازچهار دامنه تفسیر نمرات قرار می دهیم و سلامت او را اعلام می کنیم .
1)از نمره 21 تا 17،سلامت عمومی ازمودنی ،بشد ت به خطر افتاده و برای نجات زندگی او باید مورد مراقبتهای ویژه پزشکی قرار گیرد.
2) از نمره 16 تا 12،آزمودنی از سلامت عمومی متوسط برخوردار است. در چنین مواردی توصیه می شود ،به پزشک و مشاوره روانشناسی مراجعه کند.
3)ازنمره 11 تا 7، آزمودنی از سلامت عمومی خفیف برخوردار است که جنبه منفی این نمره مربوط به نگرانی های آزمودنی ،می شود.
4)از نمره 6 تا0 ،سلامت عمومی ازمودنی ،نرمال است و از بهداشت روانی خوبی برخوردار می باشد.
– نمره گذاری آزمون سنجش خلاقیت ( CREE):
در روش نمره گذاری این آزمون پاسخنامه مجزایی برای سؤالات به خاطر استفاده مکرر از پرسشنامه تنظیم شده است .در ضمن کلید جداگانه ای نیز با توجه به پاسخنامه تهیه شده است که آزمون گر با سوراخ کردن کلید وقراردادن آن روی پاسخنامه وشمردن ضربدرهای مشهود از سوراخ کلید نمره آزمودنی را مشخص می کند. سعی شود نمره گذاری را برای بار دوم نیز چک کنید(کرمی،1372،ص3) .
روش تجزیه وتحلیل داده ها :
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ،یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی ،از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند .پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا فرضیه ای که صورتبندی کرده است از روش تجزیه و تحلیل استفاده می کند. روش های تجزیه و تحلیل را می توان به سه طبقه به شرح زیر تقسیم کرد :
1)تجزیه و تحلیل توصیفی:در این نوع تجزیه و تحلیل،پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمارتوصیفی ،خلاصه و طبقه بندی می کند.به عبارتی دیگر ،در تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد وسرانجام ،با استفاده ازسایر شاخص های آمارتوصیفی آنها راخلاصه می کند.
2) تجزیه و تحلیل مقایسه ای :آزمونهای آماری در تجزیه و تحلیل های مقایسه ای به منظورتصمیم گیری دوباره رد یا فرضیه پژوهشی به کار برده می شوند. به این معنی که هدف آزمون آماری تعیین این مطلب است که آیا اختلاف بین شاخصهای مورد مقایسه به اندازه ای هست که بتوان فرض صفر را رد کرد؟
3) تجزیه و تحلیل علی:در تجزیه وتحلیل علی ،روابط علت ومعلول بین متغیرهای مستقل ووابسته مورد بحث وبررسی قرار می گیرد وپژوهشگر با رد یا تائید فرضهای آماری به تائید یا رد روابط علت ومعلول می پردازد (دلاور،1380،صص،294_291).
روش تجزیه وتحلیل دراین پژوهش: بااستفاده ازآزمون ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین دو متغیر وt استودنت برای مقایسه بین دوگروه پرداخته می شود.
فرمول ضریب همبستگی
t=فرمول t استودنت

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره الگوریتم رقابت استعماری و حالت طبیعی

محدودیت های پژوهش :
1)جامعه آماری دراین پژوهش فقط دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان سرپل ذهاب بودونمی توان آنرابه جامعه های دیگرتعمیم داد.
2) احتمال دارد سئوالات مربوط به خلاقیت، سلامت عمومی بافرهنگ وجامعه مورد نظردرپژوهش هماهنگی نداشته باشد.
3)محدودیت اجراودقت ونحوه اندازه گیری پرسشنامه ها.
4)عدم انتخاب نمونه بزرگ به علت محدودیت های مالی وزمانی.