بوم شناختی یعنی مطالعه محیط های زندگی موجودات زنده ومطالعه روابط این موجودات بایکدیگر وبامحیط . برابر این دیدگاه،عوامل موجود در محیط فیزیکی مثل سروصدا یا آلودگی صوتی ،آلودکی هوا،زیادی جمعیت،کوچکی محل سکونت و…می توانند بهداشت روانی فرد رابه خطراندازند(کنجی،1376،ص33و34).
هدف بهداشت روانی :
هدف بهداشت روانی ،ایجاد سلامت روان به وسیله پیشگیری ازابتلا به بیماریهای روانی،کنترل عوامل مؤثردربروزبیماریهای روانی ،تشخیص زودرس بیماریهای روانی ،پیشگیری ازعوارض ناشی ازبرگشت بیماریهای روانی وایجا دمحیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است . پس بهداشت روانی علمی است برای بهزیستی،رفاه اجتماعی وسازش منطقی با پیشامدهای زندگی . دربهداشت روانی آنچه بیش ازهرچیزمورد نظر است،احترام به شخصیت وحیثیت انسانی است. روی این اصل ،بهداشت روانی را دانش یا هنری می دانندکه به افراد کمک می کند که با ایجاد روشهای درست روانی وعاطفی بتوانند با محیط خود سازگاری حاصل نمود. وبرای حل مشکلات ازراههای مطلوب اقدام نمایند.(احمدوند،1385،ص9).
پیشگیری :
پیشگیری شامل کلیه تدابیر وفعالیتهایی است که از پیدایش وافزایش بیماریهای روانی درجامعه جلوگیری می کند.وبهداشت روانی درسه سطح مورد بررسی قرارمی گیرد،که عبارت اند ازپیشگیری اولیه،پیشگیری ثانویه وپیشگیری ثالث.
کاپلان (1964) پیشگیری اولیه یا نوع اول دربهداشت روانی همچنین تعریف می کنند:«کاهش درمقداربروزموارد اختلال دریک جامعه ،به وسیله مقابله کردن با شرایط آسیب زا قبل ازاین که ایجاد شوند. هدف آن پیشگیری ازبیمارشدن یک فرد خاص نیست .درمقابل ،کوشش می کندکه ابتلا به اختلالهای روانی را درکل جامعه مورد نظرکاهش دهد.»تأکید اساسی دراین بخش ازپیشگیری،به رویکرد به جامعه نظراست که درآن فعالیتهای پیشگیری متوجه جمعیت سالم است،با این هدف که زمینه های رشد وتحول وتکامل سالم روانی رادرجامعه بوجود آورد. براساس این رویکرد،مفهوم پیشگیری درکودکان ونوجوانان جاذبه ویژه ای برای متخصصان بهداشت روانی به ویژه روانشناسان داشته است.
پیشگیری اولیه:
منظور از پیشگیری اولیه عبارت از جلوگیری از پیدایش بیماری ،به عبارت دیگر علاج واقعه قبل از وقوع است. این پیشگیری اشاره دارد به کاربرد روشها وابزاری که در جلوگیری از ظهور بیماری موثر هستند و رفتارهای مثبت را تقویت می کنند. هدف مداخله در مرحله پیشگیری اولیه جلوگیری از شروع بیماری یا اختلال است ،به نحوی که احتمال وقوع آن را در مقطع زمانی خاص کاهش می دهد .این هدف زمانی تحقق می یابد که عوامل سبب زا را از بین ببریم ،از انتقال وشیوع بیماری جلوگیری کنیم ،عوامل خطر زا را کاهش دهیم ،مقاومت را بالا ببریم ،و سلامتی رااز طریق ایجاد شرایط محیطی مناسب افزایش دهیم.در اساس ،پیشگیری اولیه را می توان در دو دسته از فعالیتهای عمده خلاصه کرد:
1)فعالتهایی که از ایجاد بیماریها یا اختلالهای روانی جلوگیری می کند.
2)مداخله های تحقیقی برای تقویت و تحکیم سلامت جسمی و روانی .
متاسفانه پیشگیری از بیماری های روانی مانند بیماریهای جسمانی وعفونی،روشن،قاطع،مشخص و تنظیم شده نیست و برای اجرای برنامه های پیشگیری در بیمارهای روانی احتیاج به بررسی های زیر داریم :
1)بررسی های اتیولوژیک بیماری های روانی.
2)بررسی های اپیدمیولوژیک بیماری های روانی.
برای اجرای دوبررسی فوق احتیاج به ایجاد وتوسعه مؤسسات بهداشتی ،درمانی،مراکز جامع روانپزشکی،بیمارستان های دولتی،مؤسسا ت آموزشی ونگهداری کودکان عقب مانده ومؤسسات نگهداری افراد سالمند،مراکزمشاوره وراهنمایی ژنتیک ،مراکزراهنمایی وهدایت کودکان،نوجوانان وجوانان درانتخاب رشته های تحصیلی،شغلی(برحسب استعدادوتوانایی آنان) ازدواج ومراکزتعلیم وتربیت کادرفنی ونیروی انسانی برای انجام کارهای تخصصی (پژهشی،خدماتی،آموزشی ،درمانی و…)داریم .
پیشگیری ثانویه:
این پیشگیری عبارت است ازمداخله زودهنگام درشناخت ودرمان سریع نشانگان یک بیماری یا اختلال ورساندن آن به کمترین میزان شیوع (شاملو،1387،ص16).
(میلانی فر، 1370 ) می نویسد درپیشگیری اولیه سعی می شود که باروش بیماریابی ،تشخیص زودرس ،اجرای درمان صحیح وپیشگیری مرتب ازنظردرمانی ازبروزعوارض بیماری کاست .زیرا هرچه بیماری زودترشناخته شود به مراتب کم خطربود،آسا نتردرمان می شود وعوارض وناتوانی حاصله نیزبه مراتب کمترخواهد بود .پیشگیری ثانویه متضمن رعایت مواردزیراست:
1- بیماریابی بمنظورتشخیص ،شناخت فوری بیشترین علائم غیرعادی یا رفتارهای نامتعادل.
2- درمان فوری،زودرس وکامل جهت رفع علائم سبک بیماری پیشگیری از بروز علائم شدید وبرگردانیدن هرچه زودتربیماران روانی به جامعه.
3- درمان پیشگیری و نگهدارنده به منظور پیشگیری از بازگشت عوارض بیماری تا حصول بهبودی کامل.
بطوری که ملاحظه میشود پیشگیری ثانوی مترادف باتشخیص،درمان زودرس وبموقع میباشد.این پیشگیری عبارت است از کاستن از گسترش عوارض جنبی که درحاشیه یک بیماری یااختلال اصل وجود دارد . این بخش اشاره دارد به فعالیتهای توان بخشی که افرادی راکه مبتلابه بیماریهای فرض روانی وطولانی مدت هستند قادرمی سازد که باحداکثرتوانایی های جسمی وروانی واجتماعی خود فعالیت کنند. دراین راستا آموزش مهارتهای شغلی واجتماعی بسیارمفید واقع می شود.(احمدوند،1385،ص11).
خلاقیت:
خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری است و تحقیق در مورد خلاقیت و عناصر تشکیل دهنده آن بیش از یک قرن توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد ولی انگیزه اساسی برای پژوهش بیشتر در سال 1950 توسط گلیفورد ایجاد گردید،روانشناسان معمولاًخلاقیت رابه عنوان شکلی از حل مشکلات تعریف می کنندکه ازویژگی های آن ارائه راه حلهایی بدیع،نو و جدید برای مشکلات هنری،علمی یا عملی است.(پیرخائفی،1387،ص15).خلاقیت همچون عدالت،دموکراسی وآزادی برای افراد دارای معانی مختلف است ولی یک عامل مشترک درتمام خلاقیت ها این است که خلاقیت همیشه عبارت است ازپرداختن به عوامل جدیدی که عامل خلاقیت درآنها موجود بوده وبه عنوان مجموع میراث فرهنگی عمل می کند ولی آنچه تازه است ترکیب این عواماً درالگوی جدید است.(سام خانیان،1387،ص15).
تلاشهای خلاقیت وسیله ای برای نوآوری است خلاقیت بیشتر یک فعالیت فکری وذهنی است ونوآوری بیشتر جنبه عملی دارد در حقیقت محصول نهایی عمل خلاقیت است.(خان زاده، 1355،ص29).
خلاقیت عبارت است ازتوانایی عبور از مرز دانسته ها که محدوده عادی است با مزر ندانسته هاست، کسانی مثل گارنرخلاقیت را بالاترین شکل کاربرد تیز هوشی تعریف کرده اند وعده ای دیگرنظیر تورانس آن رامستقل از ضریب هوشی بیشتر از120 ومعتقدند که خلاقیت با ضریب هوشی کمتر از120 همبستگی دارد.(لاری ،1372،ص25).
پاپالیا (1988) خلاقیت راتوانایی دیدن چیزها دریک نظر نو وغیر معمولی،دیدن مشکلاتی که هیچ کس دیگر امکان تشخیص بودن آنها را نمی دهد وسپس ارائه رهیافت های جدید غیر معمولی واثر بخش می داند(فیشانی ،1377،ص17).
یک متفکرخلاق سعی می کند که چیز جدیدی را ابداع کند یک نقاش خلاق سعی می کند که ایده ها واحساسات هیجانی را به شکلی بیان کند که برای بینده جدید باشد واو را تحت تأثیر قرار دهد یک نویسنده یا شاعر خلاق سعی می کند که همین کار رابرای خوانندگان انجام دهد.دانشمندان خلاق در مورد اکتشافات خود ودیگران می اندیشند وسعی می کنند روشهای جدیدی را برای مطالعه طبیعت ابداع کنند،اصولی را بیان کنند که دربرگیرنده پدیده ها باشد.راه حل های خلاق برخلاف راه حلهایی معمولی راه حلهایی هستند که تاکنون کسی آنها رابیان نکرده است وازآنها استفاده ننموده.یکی ازنتایج تفکر خلاق ممکن است این باشد که راه وروش جدیدی را برای مفهوم ساز ی وبیان جهان اطرافمان مطرح می کند مهمترین خصوصیت تفکر خلاق «جدید» بودن آن است (علوی،1379،ص153).