شخصیت وخلاقیت:
فیست -1999- بابازنگری کامل ادبیات مطالعات تجربی،نتیجه گیری می کند که هنرمندان خلاق دانشمندان در مقایسه با افراد عادی گروهی گوا دارای ویژگیهای شخصیتی متفاوت هستند.آنان به طور معمول نسبت به تجارب جدید پذیراتر،دارای اعتماد به نفس بیشتر،سلطه جو، برانگیخته تر،جاه طلب وتکانشی تر بوده،نسبت به خصومت گرایش بیشتر ونسبت به وظیفه شناسی وقرار دادی بودن گرایش کمتری دارند. در حالی که هنرمندان خلاق ودانشمندان از این جهت با افراد عادی گروه گوا تفاوت دارندنیمرخ های شخصیتی آنان با یکدیگر فرق نمی کند ،به طوری که دانشمندان وظیفه شناس تر وهنرمندان از لحاظ هیجانی بی ثبات تروغیر سنتی هستند.نیمرخ شخصیتی افراد خلاق در طی زمان تا حدودی پایدار است و نیمرخ هایی که بزرگسالان خلاق را مشخص می سازد با نیمرخ هایی که کودکان ونوجوانان خلاق نشان می دهند مشابه هستند .اماچنانچه پیش از این گفته شد، سرآمدی در کودکی بندرت به خلاقیت در بزرگسالی منجر می شود (میلانی فر،1386،ص298) .
تمایز خلاقیت از تیز هوشی:
هوگ(1988) دراین ارتباط می گوید یکی ازمشکلاتی که همواره برسرراه تعریف خلاقیت وجود داشته مسأله روشن نبودن مرزمیان تیزهوشی وخلاقیت است.مرورتحقیقات موجود نشان می دهد که بهره هوشی بالا به خودی خود شرط کافی برای آفرینشگری نیست،هرچندبرآن لازم است.آلن بودو،دراین باره می گوید تفکرواگرا(اخلاق) نمی تواند درخلاءعمل کند بلکه برای آن پای گاهی لازم است که بوسیله اطلاعاتی که آدمی درحافظه خود ذخیره کرده است ایجاد می شود.اگرمخزن حافظه خالی بماند تفکرواگرا نمی تواند درهیچ جابکار برده شود.درنتیجه باید گفت که توانایی های فرد خلاق اگرچه احتمالاً به هوش وابسته است ولی به معنای آن نیست که درافراد غیرهوشمند وجود
ندارد وباتمامی افراد هوشمند ضرورتاً خلاق هم هستند.حقیقت این است که خلاقیت همچون هوش به درجه های متفاوت درهمه انسانها وجوددارد(پیرخائفی،1387،ص31).
همبستگی بین آزمون های هوش وآزمون های آفرینندگی پایین است تورنس- 1975- میانه همبستگی بین آزمون های هوش وآزمون های آفرینندگی را در178 پژوهش که به همین منظورانجام گرفته اند محاسبه کرده وضریب 20% راگزارش نموده است. به رغم رابطه همبستگی کم بین هوش وخلاقیت، صاحبنظران معتقدند که نباید انتظار داشت که افراد آفریننده درمیان افراد دارای هوش بهر کم یافت شوند(گیلفورد وکریستین سن،1973 به نقل ازفیشانی،1377،ص78).
تمایز خلاقیت ازحل مسأله:
یکی دیگراز مفاهیم مرتبط با خلاقیت مفهوم حل مسأله است،حل مسأله ظرفیت یا توانایی شخص برای تسلط یافتن برتکلیفی نوین یا بدیع است.اعتقاد رایج براین است که حل مسأله رامی توان نوعی خلاقیت دانست زیرا فرد درجستجوی راه حل نسبتاً جدیدی است اما باید دانست که خلاقیت وسیع تر ازحل مسأله است.درمقام مقایسه،خلاقیت جستجوی راه حل جدیدی است وفراتر ازیادگیری های معمولی است(پیر خائفی،1387،ص21).
تمایز خلاقیت ازنوآوری:
اگرچه واژه خلاقیت با نوآوری به صورت مترادف استفاده می شود اما اغلب محققان معتقدند که دراصطلاح نوآوری وخلاقیت به طور جدا مد نظر قرار گیرند چرا که دارای معنی وتعاریف جداگانه هستند.خلاقیت اشاره به آوردن چیزی جدید به مرحله وجوددارد،درحالی که نوآوری دلالت برآوردن چیزی جدید به مرحله استفاده دارد همچنین رزنفلد وسروو(1990) ماهیت خلاقیت با اختراع ونوآوری به وسیله معادله زیرتکیه کردند؛
انتقاع+ اختراع+ مفهوم= نوآوری
درمعادله نوآوری فوق،کلمه مفهوم اشاره بر ایده ای است که توجه به چهار چوب مرجعی آن فرد،دپارتمان سازمان وبا یک دانش انباشته شده جدیداست.کلمه اختراع اشاره به هرایده ای جدید است که حقیقت رسیده باشد،کلمه انتقاع بربدست آوردن حداکثر استفاده ازیک اختراع دلالت دارد.
خلاقیت؛پیدایی وتولید یک اندیشه وفکر نو است-درحالی که نوآوری؛عملی ساختن آن اندیشه وفکر است به عبارت دیگر خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد ونوآوری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو وتازه است(فیشانی،1377،ص26).
پیشینه تحقیق(مبانی تحقیق)
تحقیقات داخل کشور
1-میرزاپور،پوپک،بررسی رابطه خلاقیت و سلامت روانی در بین دانش آموزان هنرمند و غیر هنرمند ناحیه سه استان کرمانشاه.
نتیجه پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که دانش آموزان هنرمند نسبت به دانش آموزان غیرهنرمند از میزان خلاقیت و سلامت روانی بیشتری برخوردارند.
همچنین نشان داد بین هنرمندان شیوعی جدی از نظر اختلال روانی دیده می شود.بین هنرمند بودن و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد.
2-فتحی،شراره، بررسی رابطه بین خلاقیت و فرسودگی شغلی و رابطه آن با سلامت روانی کارکنان شرکت شهاب خودرو،دانشگاه آزاد اسلامی(واحد رودهن) 1385.
نتیجه پژوهش
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عامل های خلاقیت،فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارکنان یک مجتمع صنعتی برنامه ریزی شده است نتایج حاصل از این بررسی به نحو جالبی منجر به تأیید سه مورد از فرضیات اصلی تحقیق در بررسی فرضیه اول نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که عامل خلاقیت در تبیین و تغییر پراکندگی و تغییرات متغیر فرسودگی شغلی عامل تعیین کننده است. وفرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه مثبت و معنی داری بین عامل خلاقیت و عامل سلامت روان به خوبی تأیید شد.اما نتایج حاصل از بررسی فرضیه دو مبنی بر وجود رابطه منفی و معنی دار بین عامل های فرسودگی شغلی و سلامت روان از روش همبستگی تأیید شد و به عبارت دیگر در این تحقیق ناشی از متغیر فرسودگی شغلی در این تحقیق ناشی از متغیر و عامل سلامت روان می باشد.
3-الهامی،حمیدرضا،بررسی رابطه خود پنداره و سلامت روانی دانش آموزان خلاق دوره دبیرستان،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،1380.
نتیجه پژوهش
هدف از این پژوهش بررسی رابطه خود پنداره و سلامت روانی دانش آموزان دختر وپسر دوره دبیرستان و تعیین نوع و میزان همبستگی بین این دو متغیر می باشد.
روش مورد استفاده در پژوهش از نوع همبستگی می باشد نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین خودپنداره و سلامت روانی رابطه وجود دارد و این رابطه در سطح یک درصد معنی دار است ومیزان همبستگی دو متغیر 74% می باشد و همچنین بین خود پنداره و سلامت روانی دختران و پسران تفاوت وجود دارد.
4-حیدری،محمدحسن،بررسی رابطه خلاقیت و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی،1385.