در برخی از موارد پژوهش که در آن جامعه مورد پژوهش شامل چند طبقه می باشد ، در اینگونه موارد اگر از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شود امکان دارد نمونه ی بدست آمده از یکی یا دو تا از طبقات جامعه باشد ، به عبارت دیگر نمونه ی انتخاب شده نماینده ی واقعی جامعه مورد نظر نباشد بنابراین برای حل این مشکل از نمونه گیری طبقه ای استفاده می شود . در این روش درصد آزمودنی هایی که به صورت تصادفی از هر گروه انتخاب می شود برابر درصد هان گروه در جامعه مورد نظر است ، چنانچه در چنین شرایطی از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده نشود ، هر نوع تجزیه و تحلیلی که برای اطلاعات جمع آوری شده از نمونه به عمل آید نامناسب و موجب نتیجه گیری غلط خواهد شد . روش نمونه گیری طبقه ای در مطالعاتی که محقق قصد مقایسه زیرگروههای مختلفی را دارد مناسب است بطور خلاصه در روش نمونه گیری طبقه ای محقق مطمئن است نمونه انتخاب شده بر اساس ویژگی ها و عواملی که اساس آن طبقه ای است ، نماینده ی واقعی جامعه مورد نظر خواهد بود ( دلاور ، 1385 ، ص 19 ) .
تعدادنمونه ای برابر با 2.5 درصد حجم جامعه انتخاب می شوند.
1.5
100 2100

حجم نمونه

2.5
100 1200

دانشجویان دختر
2.5
100 900
دانشجویان پسر
ابزارجمع آوری اطلاعات:
در این تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد شده استفاده گردیده است.
1-تست سنجش خلاقیت (CREE):
اساس تهیه پرسشنامهcreeتحقیقی است که در سال 1954 تحت راهنمایی ال.ال.وتی.جی.تورستون وجی.جی می لین جر در آزمایشگاه روان سنجی دانشگاه کارولنیای شمالی زیر پوشش شرکت جنرال موتورز انجام گرفت .مرکز ارتباطات صنعتی و دانشگاه شیکاگو در طراحی واجرای این پروژه مشارکت داشته.تحقیق ازبخش تولید شمع جنرال موتورز آغاز گردید،هفده بخش واداره مرکزی جنرال موتورز در این تحقیق شرکت کردند.مسئله شناخت استعداد خلاقیت- ابتکار با کارشناسان جنرال موتورز،سایر کمپانیها،دانشگاه های متعدد در میان گذاشته شد.پس از بررسی ادبیات تحقیق مشکل به طور عملیاتی تعریف شده واز521 سؤالی که مطرح شده بود بالغ بر 479 فرضیه شکل گرفت
2-پرسشنامه سلامت عمومی 28- GHQ:
یک پرسشنامه (سرندی) مبتنی برروش خود گزارش دهی است که در مجموعه بالینی با هدف یابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند،مورد استفاده قرار می گیرد
پرسشنامه سلامت عمومی را می توان به عنوان مجموعه پرسشنامه هایی در نظرگرفت که از پایین ترین سطوح نشانه های مشترک مرضی که در اختلالهای مختلف روانی وجود دارد، تشکیل شده است وبدین ترتیب می تواند بیماران روانی را به عنوان یک طبقه کلی از آنهایی که خودرا سالم می پندارند،متمایز کند.بنابراین هدف این پرسشنامه دستیابی به یک تشخیص خاص در سلسله مراتب بیماری های روانی نیست،بلکه منظور اصلی آن،ایجاد تمایز بین بیماری روانی وسلامت است
نسخه اصلی پرسشنامه سلامت عمومی از 60 سؤال تشکیل شده است.اما تعدادی از نسخه های کوتاه تر نیز تهیه شده که مهم ترین آنها عبارتنداز: 30- GHQ،28- GHQ،12- GHQ .
فرم) 28 ماده ای سلامت عمومی دارای این مزیت است که برای تمام افراد جامعه طراحی شده است.این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است: خرده مقیاس نشانه های جسمانی،اضطراب وبی خوابی،نارسا کنش وری اجتماعی و افسردگی مدت زمان اجرای آزمون به طور متوسط 10 تا 12 دقیقه است.
اعتباروپایایی:
به ثبات یا میزان پایداری، قابلیت اطمینان و امکان تکرار پذیری نتایج یک آزمون گفته می شود(کیامنش؛ 1385،ص 22).
1-اعتبار آزمون سنجش خلاقیت( CREE): پرسشنامه اولیه با 521 سؤال شامل 377 سؤال کلامی و44تصویر از مقیاس رجحان ولش(مقیاس هنر)بود.البته پرسشنامه cree برمبنای سؤالات کلامی ساخته شده نمونه مورد تحقیق را 283 نفر مهندس،142 نفرآنان مخترع خلاق و141 نفر مهندس غیر خلاق تشکیل می دادند. داده های حاصل ازاجرای تحلیل آماری شد ومشخص گردید که از 377 سؤال کلامی 145 سؤال درسطح 20% یابیشتر از یک سوم این 145 سؤال دارای خی دو کمتراز 5 درصد بودند.بدین ترتیب می توان ازاین پرسشنامه انتظار داشت تا متضمن سطح بالایی ازپیش بینی صحیح درمورد خلاقیت باشد(کرمی،1372،ص5).