نتیجه پژوهش
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان خلاقیت و سلامت روانی دانشجویان شده است.مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است فرضیه های محقق عبارتند از: دانشجویان مرد و زن که خلاقیت بالایی دارند و از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.میزان خلاقیت دانشجویان زن بیشتر از خلاقیت دانشجویان مرد است.نتایج تحلیل ضریب همبستگی نشان داد که خلاقیت بالا است با سلامت روانی رابطه مثبت دارد با اختلال روانی رابطه معکوس دارد.
5-خسروی کبیر،زهرا،مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان خلاق دانشگاه پیام نور سال 1386.
نتیجه پژوهش
هدف این پژوهش حاضر مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در بین دانشجویان خلاق دانشگاه پیام نور می باشد.روش پژوهش نمونه گیری تصادفی است بین نمرات هوش هیجانی سلامت روانی افراد خلاق و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد افراد عادی از هوش هیجانی و میزان سلامت روان پایین تری برخوردارند.
تحقیقات خارج از کشور
1-لپرگرین،نیس بت،بررسی جایزه در خلاقیت کودکان و نقش آن در سلامت روانی آنها،دانشگاه کلمبیا،1973.
نتیجه پژوهش
در این پژوهش معلوم شد که کودکانی که در ابتدا از روی علاقه و انگیزش درونی کار خود را به خوبی انجام می دادند بعد از اینکه یاد گرفتند کار خود را به ازای دریافت پاداش انجام دهند از میزان انگیزش آنها کاسته شد.
2-روزلین وود،گلورین،ارتقا و خلاقیت به عنوان تابعی از سلامت روانی در کلاس،دانشگاه می سی سی پی سال 1993.
نتیجه پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مه تعادل معنی داری بین میانگین خلاقیت و سلامت روانی بلافاصله بعد از جلسات آموزش و شصت روز پس از آن به وجود آمد.
3-پران گورن،سانترا،تأثیر برنامه های پرورش خلاقیت کودکان دبستانی و تأثیر هنر نقاشی در سلامت روانی آنها،دانشگاه ایالتی نویز،1994.
نتیچه پژوهش
برنامه آموزش خلاقیت توانست به طور معنی داری خلاقیت دانش آموزان را افزایش دهد همچنین کودکان رده سنی 11-7 سال را می توان با برنامه آموزش مناسب و معلمان واجد شرایط را تا حد چشمگیری افزایش داد.
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی می باشد در این پژوهش برای جمع آوری از پرسش نامه استفاده می کنیم.که در آن از یک گروه خاص از افراد خواسته می شود تا به تعدادی از سؤالهای خاص پاسخ دهند مهمترین هدف چنین پژوهشی توصیف صفت یک جامعه است.این پژوهش به منظور کشف واقعیت های موجود یا آن چه که هست انجام می شود در واقع این پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینۀ توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.به همین دلیل محقق در مورد علت وجود توزیع بحث نمی کند بلکه تنها به چگونگی آن در جامعه مورد پژوهش به منظور توصیف کردن یک جامعه تحقیقی در زمینه توزیع یک پدیدۀ معین انجام می شود.(دلاور 1387 ص 120)
جامعه آماری:
جامعه آماری مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهشی به آن انتقال داده می شود. برای درک و روشن شدن هدف های پژوهش باید ابتدا جامعه ای که قصد داریم نمونه مورد مطالعه را ازآن انتخاب کنیم،تعریف نمائیم (کیامنش ،1385،ص 25).
در این تحقیق جامعه آماری،کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد سرپل ذهاب که در سال تحصیلی 90/89 مشغول به تحصیل هستند را تشکیل می دهد واز این تعداد 900نفر پسر و1200نفر دختر می باشد.
نمونه آماری:
نمونه گروهی از اعضای یک جامعۀ تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل می شود.و نمونه عبارت است از زیر جامعه ای که از کل جامعه انتخاب می شود و معرف آن است.نمونه بایستی معرف یا نمایندۀ واقعی جامعه باشد.مراد از معرف یا نمایندۀ واقعی بودن این است که بین ویژگیهای نمونه و جامعه ای که نمونه از آن انتخاب شده است.شباهت تقریباً کاملی وجود داشته باشد.بر اساس این شباهت است که برآورد جامعه امکان پذیر می شود.معرف یا نمایندۀ واقعی بودن غالباً از طریق انتخاب نمونه به صورت تصادفی امکان پذیر می شود.نمونه گیری از طریق هر فرد یا هر عنصر جامعه شناسی مساوی جهت انتخاب شدن را دارد انتخاب تصادفی پژوهشگر را مطمئن می کندکه تنها شانس مدرک انتخاب اعضای تشکیل دهنده یک نمونه است نه چیزی دیگر البته می توان از جامعه نمونه های مختلف با حجم های متفاوت انتخاب کرد.(همان منبع ص 26 )
در این تحقیق نمونه برابر با 53 نفر با توجه به روش نمونه گیری طبقه ای در نظر گرفته شده است.
روش نمونه گیری :
روش نمونه گیری که در این تحقیق انجام گرفته است از نوع طبقه ای بوده است و بصورت طبقه ای نمونه گیری انجام گرفته است .
نمونه گیری طبقه ای :