نگارۀ شمارۀ 4-3- آغازگر 15- M

نگارۀ شمارۀ 4-4- آغازگر 09- F

نگارۀ شمارۀ 4-5- آغازگر 18- X
3-4- نتایج حاصل از نشانگرهای مورفولوژیک
برای بررسی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام مورد استفاده در این پژوهش، همانطور که در فصل پیش نیز گزارش شد از خصوصیات طول و پهنای میوه، طول برگ، کوتاه یا بلند بودن دمبرگ، رنگ رگبرگ اصلی و تفاوت رنگ آن با دیگر رگبرگ ها و بافت زمینه ای برگ، فرم میوه و وجود یا عدم وجود زائده روی میوه و شکل آن، وجود خال های روی پوست میوه یا عدم وجود
آن ها به طور خاص استفاده شد، اما با توجه به زمان نمونه گیری که در اواخر بهار بوده و همچنین به علت اینکه در مناطق ذکر شده برای نمونه گیری، اغلب، میوۀ درختان به صورت نارس و یا در مرحلۀ رسیدۀ فیزیولوژیک جهت تهیۀ ترشی برداشت می شود، در نتیجه برای تعدادی از درختان امکان عکس برداری از میوۀ آن ها وجود نداشت. همچنین لازم به ذکر است که برخی از این درختان دارای سن بالا و حدود 80 سال بوده و یا در زمان نمونه گیری در سال off قرار داشتند که هیچ میوه ای روی آن ها مشاهده نشد تا جهت عکس برداری مورد استفاده قرار گیرد. در نتیجه، جهت بررسی خصوصیات مورفولوژیکی درختانی که امکان مقایسۀ مورفولوژی میوه و برگ آن ها وجود نداشت، از شکل تاج پوشش درختان استفاده شد. ارقامی که امکان بررسی خصوصیات مورفولوژیکی آن ها وجود داشت شامل: زَرَک، نباتی، گُل، آل مِهتری، کوزک اسبی، اربابی، حَلو و عباسی می باشند و همگی متعلق به منطقۀ میناب هستند. ارقامی که در منطقۀ سیاهو جهت نمونه برداری انتخاب شدند، به علت آفت(مگس گال زای انبه)، خشکسالی و حضور در سال off هیچ میوه ای جهت عکسبرداری و مقایسۀ خصوصیات مورفولوژیکی میوۀ آن ها، نداشتند.
4-4- نتایج حاصل از تکثیر آغازگرها برای 15 رقم بومی
از مجموع عکس های تهیه شده از ژل ها، تعداد 224 باند مشاهده و در جدول های صفر و یک ثبت شد، بدین صورت که به ازای وجود(مشاهده) باند، عدد یک و در صورت عدم مشاهده، عدد صفر درج شد، که تعداد 203 عدد آن ها چند شکلی بوده و بقیۀ باندها هم شکل (مونومورف) بودند. نتایج حاصل به وسیلۀ نرم افزار NTSYSpc نسخۀ 02/2 از نظر آماری بررسی شدند و نتایج به صورت دندروگرام و ماتریس تشابه رسم شد(نگارۀ شمارۀ 4-6 و جدول شمارۀ 4-3 مربوط به بررسی گوناگونی ارقام بومی) (نگارۀ شمارۀ 4-7 و جدول شمارۀ 4-4 مربوط به بررسی و مقایسۀ گوناگونی ارقام بومی با دو رقم شاخص وارداتی).
آغازگرهای استفاده شده در این پژوهش و تعداد قطعه های چند شکل به دست آمده از آن ها در جدول شمارۀ 4-7 آورده شده است. لازم به یادآوری می باشد که با توجه به موضوع اصلی این پژوهش که بررسی گوناگونی ژنتیکی و مولکولی بین ارقام بومی استان هرمزگان می باشد، این جدول بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ژل های مربوط به ارقام بومی تدوین شده و با مراجعه به جدول های شمارۀ 4-3 و 4-4 که نشان دهندۀ میزان تشابه میان ارقام بومی و ارقام وارداتی می باشند، مشخص می گردد که نیاز به تدوین جدول جداگانه برای تعداد قطعه های چند شکلی مربوط به ارقام وارداتی نمی باشد. چون این ارقام تقریباً به طور کامل با ارقام بومی متفاوت
می باشند.
جدول شمارۀ4-1- آغازگرهای RAPD استفاده شده در این پژوهش، تعداد کل قطعات و تعداد قطعه های چند شکل به دست آمده از آن ها
تعداد قطعه های چند شکلی تعداد کل قطعه ها نام آغازگر
5 11 H-15
9 9 H-20
25 25 M-15
11 11 A-16
4 12 X-15
17 17 G-05