باشد که در معماری پست مدرن معماری تحت تاثیر فرهنگ است.
ولی در معماری مدرن معماری تحت تاثیر تکنولوژی و عملکرد را تنها چیزی می‌داند که باید در معماری رعایت شود. می‌توان برداشتها را از شاخه‌های فرهنگی یا معماری را در طراحیهایمان وارد کنیم که این طرح فقط مختص آن منطقه باشد.

و) توجه به ضوابط فضاهای معماری در ارتباط با توجه مسائل معلولین
حرکتی: یکی از مسائلی که باید در طراحی ترمینال‌ها رعایت شود توجه معلولین حرکتی و جسمی می‌باشد، که در واقع در هر محیط شهری و اجتماعی باید رعایت شود و با توجه به اینکه، جنگ را پشت سر گذاشته‌ایم و خیلی جانباز و معلول را برای ما به وجود آْورده است، و با توجه به اینکه آنها حق بزرگی بر جانب این مملکت دارند، وظیفه ما نیز این است که حداقل در طراحی‌های خود این موضوع را رعایت کرده و ضوابطی در طراحی در این مورد به جا آوریم.
3-8 فضاهای مورد نیاز در این ترمینال:
مورد دیگری که باید در مورد ترمینال باید رعایت شود. توجه به عملکرد می‌باشد بالاخره تفاوتهای معماری با هنرهای دیگر همان عملکرد می‌باشد. معماری هنری است که در زندگی افراد وارد می‌شوند و باید برای انسان باشد و اگر یک طرح قابل استفاده نباشد طرد می‌شود و در واقع می‌توان گفت انسان یکی از اجزاء معماری می‌باشد. بالاخره فضاهای ترمینال شامل:
فضاهای خدمات مسافرین و فضاهای خدمات و رانندگان آنها و فضاهای مورد نیاز کارکنان ترمینال و فضاهای تاسیسات و فضاهای مربوط به تعاونی‌ها، و گیشه‌های فروش بلیط و انبار توشه و سکوهای سواره و پیاده شدن مسافران، چایخانه، رستوران، نمازخانه، دفاتر پست و تلفن و بانک و درمانگاه و اورژانس و سرویس‌های بهداشتی و مسیرهای اتوبوس و پیاده‌رو و مسیرهای تاکسی و فضاهای انتظار درونی و بیرونی و دفاتر نماینده نیروی انتظامی.

3-8-1 سایت
طراحی فضای داخلی ساختمان، کاری بس پیچیده و حساس بوده و مهارتهای طراح باید متوجه ابعاد مختلفی از قضیه باشد. بدین معنا که نه تنها باید به حرکت در فضا بیاندیشیم، بلکه باید بدانچه در فضا به چشم می‌خورد و آنچه فضا را تشکیل می دهد نیز نظر داشته باشیم. ما همواره از فضای منفی”خالی”-که با فضای مثبت طراح احاطه شده است-می‌گذریم؛ در حالی که هیچ یک از این دو فضا قابل تفکیک نیستند. طرحی را می توان موفق دانست که نیازهای پنهان را با شبکه پیچیده موجود در اجزای طراحی که طراح همواره با آنها دست به گریبان است، هماهنگ سازد تا راهی برای خاتمه دادن به مشکل یافته شود. ما اجزای اصلی فضای داخلی را -از ابتدا تا انتهای کار -مورد بررسی قرار داده و دریافتیم که چه سان، اجزای بیشماری که به ظاهر از یکدیگر مجزا هستند، در حقیقت به هم پیوسته اند. دامنه این به هم پیوستگی، فراتر از فضای داخلی و محصورکننده‌هاست؛ به گونه ای که فضای پیرامون را نیز در بر می‌گیرد.ارتباط، فضا، مواد و مصالح و دیدها، همه و همه با فعالیتهای مربوط به هر سایت هماهنگی دارند. مسایل مربوط به فضای سایت، در بسیاری موارد با مفاهیم فضای داخلی یکی هستند و تنها در برخی موارد با آنها متفاوت می‌باشند.از این رو ،ضرورت دارد که باز هم به هنگام بررسی به عناصری چون شرایط اقلیمی که تحت کنترل ما نیستند، دقت شود. در اکثر مقیاسها ،وجود خودروها،مسیرهای حرکتی سایت را تحت الشعاع قرار می دهد وهمواره بافت سایت از نقطه‌ای به نقطه دیگر تفاوت می‌یابد.
بنا ها اغلب از محیط اطراف خود تاثیر می پذیرند. اگر بنابه تمام معنا با ساختار زیر بنایی زیر زمین مطابقت داشته باشد. ساختار خاک، از مکانی به مکان دیگر بسیار متفاوت است. نوع پی که برای ساختمان در نظر گرفته‌می‌شود، باید با محدودیتهای آن زیر بنا سازگار باشد. به طورکلی، پی‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:الف-دسته ای که با ر را به طور مستقیم بر خاک سطح زیرین توزیع می کنند”پی گستره”.ب-دسته ای که به اصطکاک بین عنصر فرورفته در زمین”شمع یا پایه “و خاک مجاور تکیه دارند. عظیم ترین بخش بناها بر پی‌گستره ساخته می‌شود. با این حال، سیستم پی گذاریی نیز وجود دارد که در موارد خاص، به کار می‌رود. بعضی انواع بناها، نیازمند طرحهای سازه ای ویژه ای هستند. عموما بناهای مرتفع بر پی‌گستره ساخته نمی‌شوند و در این موارد، استفاده از شمع های پر شده از بتن که در بافت یکپارچه زیرین فرو رفته‌اند، معمول‌است. خاکهای مختلف، به جهت‌ساختارو شکل پذیری تفکیک نا پذیرشان، ظرفیت باربری مجاز متفاوتی را دارا هستند. میزان رطوبت خاک نیز بر میزان باری که خاک می‌تواند تحمل کند، تاثیر می‌گذارد. ارتباط مهمی که نباید از نظر دور بماند، اندازه بنا در مقابل نوع خاکی است که بنای کامل شده در آن واقع خواهد شد. یک شاخه تخصصی مهندسی به مطالعی خاک ها می‌پردازد. بر اساس آزمایش سایت، گزارشهایی را ارایه می‌دهد که مورد استفاده معماران و مهندسان را و ساختمان قرار می گیرد.
هنگامی که یک مهندس سازه، نیروی وارده بر پی را با توجه به تیرها و ستونها محاسبه می‌کند؛ بین ظرفیت مجاز بار پذیری خاک و از جمله نشست خاک و ضریب اطمینان،مقایسه ای صورت می‌گیرد. حاصل این عمل نشان می دهد که چگونه باید به طراحی پی ادامه دهیم. مسیر طراحی و امکانات موجود، همواره تحت تاثیر توپوگرافی سایت اطراف قرار می‌گیرد. در چنین حالتی، توپوگرافی موجود و مصالح خاک، باعث خواهد شد در اجرای طرح بنای مورد نظر، دامنه ای از محدودیتهای احتمالی را بپذیریم. مادامی که مشغ
ول بررسی سایت هستیم، می توانیم از خود سوالهایی در زمینه مکان اسقرار بنا بکنیم و در عین حال، به جمع آوری اطلاعات ضمنی و آشکاری در موردویژگی های زمین بپردازیم.

3-8-2 منظره پردازی
می‌توان به منظور تمرکز یا کنترل دیدها، نشان دادن مسیرهای حرکتی، بهبود بخشیدن به اکوستیک سایت، مهار فرسایش وتثبیت رویش گیاهان زمین را شکل داد. شکل دادن زمین، راهی طبیعی برای توسعه طرح بنا می‌باشد. افزودن، تغییر دادن وپاک کردن زمین از گیاهان، بخش تفکیک نا پذیری از منظره پردازی در سایت است. ممکن است روزی با یک ساعت طبیعی دست نخورده مواجه شویم. وقتی بخت به ما روی آورده وچنین سایت بکری را پیش روی مان قرارمی‌دهد، ناگزیریم از خود در مورد تعادل بوم شناختی در آن سایت یا در زمین اطراف آن سوالاتی بکنیم. به نظر من در این زمان از تاریخ بشر، می توان چنین گفت که طرح‌های طراحان تا حد امکان نباید به بافت محیطی سایت لطمه بزند. به همین نسبت، هنگام مطالعه برروی ساختمان سازی در زمینی که از پوشش های محیطی اولیه خود محروم شده باید در نظر داشته باشیم که چگونه بنا ومحیط می تواند در جهت حمایت از یکدیگر قرار گیرند. یکی ازویژگی‌های عالی در شرایط جوی معتدل، تداوم چرخه فصلها می‌باشد. این آب و هوایی را آن دسته از گیاهانی نمایان می‌کنند که به منظور بقا وتکثیر، با محیط سازش داشته اند. در طول یک سال،طی دوره های مختلف می توان از این فرصت بهره جست و سطح ترکیبی دیگری را در طرحها به کار برد. برای نمونه، می‌توان گیاهان گل‌دار را با بوته‌ها و درختان به هم پیوست و چوب بستی ساخت تا این گیاهان بر روی آن رشد کنند.علاوه بر این، میتوان چنین پنداشت که وجود نقش مهمی را در بهداشت روانی دارد. ایستادن در مسیر باد،در پشت پر چینی از پیچکهای امین الدوله در یک روز بهاری، حقیقتا باعث می شود از رایحه دلپذیر و منظره زیبایی که می‌بینیم، لذت ببریم. همچنین، بوته‌ها و درختها را می توان طوری کاشت که از طرح ما، در برابر بادو آفتاب محافظت کنند. کاشت دو درخت برگ‌ریز در محل مناسب، می تواند تا حد قابل ملاحظه ای هزینه‌های سرمایش را در فصل تابستان کاهش دهد. و در عین حال گرمای حاصل از نور خورشید در زمستان را انتقال دهد. اگر درختان کاج در یک ردیف منظم کاشته شوند، می‌توان از حمله های ناگهانی بادهای غالب در زمستان در امان بود.
این امر در بازده انرژی دخالت دارد. هم اینک ما می دانیم که چگونه با دو پوسته، از ساختمان محافظت کنیم: یکی محصور کننده های خود ساختمان ودیگر، استفاده از ویژگی هایی که در یک محیط پدید می آوریم واز آنها سود می‌جوییم.

3-8-3 شرایط جوی
کنترل شرایط جوی به بهترین نحو محدودیتهای فراوانی دارد. ما می توانیم بنا را در مقابل بدترین شرایط جوی محافظت کنیم. ولی در مورد حدود نهایی شرایط بد جوی،کاری از دستمان بر نمی‌آید. تعداد کمی از ساختمانها می‌توانند از گزند گرد بادها در امان مانده و سالم بمانند. موقعیت و شرایط جوی دو عامل کاملا وابسته هستندکه دقت و بررسی روی یکی از آنها، بطور قطع منجر به دریافت اطلاعاتی در مورد دیگری خواهد شد هنگامی که موقعیت مکانی طرح را بررسی می‌کنیم-چه در شهر باشد چه در روستا، مرکز شهر باشد با در چمن زار-این مکان وجود دارد که آب وهوای تمام این نقاط، تقریبا یکسان باشد. دمای هر نقطه در محدوده خاصی تغییر می‌کند؛ همانگونه که میزان آفتاب باد و باران در هر محدوده متغیر است. اگر چه پیش بینی شرایط جوی-آن هم با جزئیات دقیق آن-غیر ممکن است، ولی آب و هوا، دامنه ای از الگوها را نشان می دهدکه بطور نسبی قابل پیش بینی است.
ارتباطات در سایت
ارتباطات سایت را باید با توجه به عوامل بسیاری که بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند، مورد بررسی قرار دهیم. اگر از دیدگاه شرایط کلی قضیه بنگریم، در می‌یابیم که امکان دو نوع حرکت وجود دارد:1)حرکتی که در یک سایت صورت می‌گیرد.2)حرکتی که بین سایتها صورت می‌گیرد. البته سرعت و شیوه حرکت، نباید نادیده انگاشته شود. باید دانست افرادی که در سطح سایت راه می‌روند، اصلی ترین موجوداتی هستندکه آن را تجربه می‌کنند. با اشاره به این مطلب، می توان در یافت که آنچه در مورد مفاهیم ارتباطات بیان شد؛ در مورد مسیرهای حرکتی پیاده‌رو نیز صادق و کاربرد دارد. در ضمن نوع مکان، در تجربه نخستینی که از حرکت به سمت سایت یا حرکت در محدوده دایم تغییر ایجاد می‌کند. یک محیط روستایی یا خارج از شهر ممکن است‌ما را در رسیدن به مقصودمان با خودرو هدایت کند، این در حالی است که در یک سایت شهری، می‌توان با استفاده از انواع وسایط نقلیه به مقصد رسید. یکی از ابعاد اساسی در شکل دادن به نوع تجربه‌ای که از سایت داریم، تراکم جمعیت می باشد. برای مثال با افزایش تراکم، فضای بین بناها کاهش نیابد؛ در نتیجه فضاهای عبور و مرور نیز، با کاهش تعداد نماهای قابل دید ساختمان متراکم تر می‌شوند.
اگر تعدادی از خانه های موجود در یک ردیف را در نظر داشته باشید، خواهید دیدکه در واقع، تنها دو نما برای آن طراحی می‌شود وبیشترین تلاش طراحانه، متوجه نمای سر در عمومی بناست هنگام مطالعات مسیرهای حرکتی در سایت، باید همواره مناسبات افراد و معیارهای کلی از قبیل زمین، شرایط جوی، فنآوری و حمل ونقل بناها را مد نظر داشته باشیم. دسته ای از این مناسبات، ارتباط تنگاتنگی با “توالی”دارند که عبارت است از نحوه دریافت نشانه‌های دیداری از محیط اطراف. فردی که با مکانی آشنا نیست،الزاما بااطلاعاتی را از
محیط دریافت‌کندکه نشان دهنده مسیرهای حرکتی از محلی به محل دیگر و در نهایت، به مقصد اصلی هستند. بایدهمواره افراد نا آگاهی را ندرتا و تنها برای یک بار طرحی را تجربه می‌کنند، در نظر داشته باشیم. از آنجا که ممکن است هر فرد، زمانی برای اولین بار از بنا یا سایت استفاده کند، باید به نکاتی از قبیل قابل رویت بودن، دسترسی داشتن و قابل درک بودن سایت را مدنظر داشته باشیم. این یک روند متوالی است که بامسیرهای حرکتی آغاز می شودو به تشخیص ورودی بناوحرکت به داخل آن می انجامد.
این روند،گرچه بروی کاغذ به نظر ساده و زود فهم می‌آید، ولی بهتر است نگاهی گذرا به تراکم سایت داشته باشیم. با افزایش تراکم، موانع مربوط به تشخیص نشانه های مسیر حرکتی از محیط سایت افزون تر می‌شود؛ از این رو وظیفه مهم طراح در محیطهای شهری این است که از طریق افزودن علایم یا نشانه ها افراد تازه وارد را راهنمای کند. از یک پیاده رو در مناطق شهری ویا، انواع و اقسام اطلاعات را می توان از محیط ساخته شده دریافت کرد. برای درک کامل فضا در این مناطق، زمان زیادی وجود دارد و با ایستادن و اندیشیدن به هر موضوع، به نظر ارزشمند می‌آید. با این حال افرادی که سوار بر خودرو‌هایشان هستند، ممکن است مجبور شوندبرای مواجه نشدن با مشکلات، به محل جدیدی پناه ببرند. افرادی که از پیاده‌رو به بنای دیگر می‌روند-نسبت به آنهایی که در خودرودر حرکت هستند-نیازها و برداشت های متفاوتی دارندهنگام رانندگی، مسئله‌ی اساسی، تشخیص راه ورود به سایت است. وجود ارتباط، میان راه ورودی یا دسترسی به سایت و مسیرهای حرکتی منتهی به ورودی امری است ضروری. اگر در مجموع، این قسمت‌ها قابل تشخیص نباشند، باید در هر مرحله ای نشانه های وجود داشته باشد. البته این نشانه ها-که در طراحی اهمیت بسزای دارد-نباید در اندازه های بسیار کوچک باشند، حداقل اندازه آنها باید به گونه‌ای باشدکه راننده بتواند کاملا آنها را ببیند و فرصت کافی جهت به حرکت در آوردن خودرو را در مسیر صحیح داشته باشیم. هنگامی که در یک سایت هستیم باید خودرو را متوقف کرده و جهت ورودی را بیابیم. پس از این که از خودرو پیاده شده و پیاده به راه رفتن ادامه دهیم، معمولا به افرادی بر می‌خوریم که با وجود خودروهای متوقف شده، احساس راحتی نمی کنند. محیطی که برای نگهداری خودروها طراحی میشود،متناسب با شرایط و مناسب آنهاتنظیم خواهد شد. چه بسیار دیده شده که عابری تنها در حال قدم زدن است. مسلماعبور از یک توقفگاه شلوغ برای او کاری دشواری است.
این مشکل، در اکثر جاهایی که انواع سیستمهای حمل و نقل با یگدیکر تداخل دارند، مشاهده می‌شود. به نظر یک عابر پیاده آگاه، طراح موظف است شرایط لازم برای افزایش دید را فراهم کند تا برای خودروهای در حال حرکت مسیر قابل تشخیص باشند و بتوانند به محل مورد نظر خود به راحتی دسترسی داشته باشند.لازم است در اینجا به طور خلاصه به درک عابر پیاده از محیط و میزان اطلاعات و جزییات دریافتی او اشاره کنیم و چگونگی تجربه محیط ساخته شده را از داخل یک خودرو در حال حرکت مورد بررسی قرار دهیم.با مراجعه به واژگان طراحی، اگر قرار باشد یک بنا در محیطی واقع شود که تمام یا بیشتر نماهای آن از داخل خودرو قابل رویت باشند، در این صورت، مشخصه‌های طراحی و ترکیب آن می‌توانند در اندازه‌هایی با مقیاس بزرگتر ترسیم شوند. این امر ناشی از سرعت حرکت است، زیرا نسبت شئی که چشم آن را با سرعت 3 کیلومتر در ساعت می‌بینید، در مقابل شئ دیگری که به سرعت60کیلومتر در ساعت دیده