در تحقیق صورت گرفته توسط Kulandaisamy و همکاران (2009)از روش RSM برای بهینه سازی تولید آنزیم ال آسپارژیناز در باکتری سراشیا مارسسنس SB08 پرداخته شده است. در این پژوهش مشخص شد که در غلظت 5/12 گرم/لیتر گلوکز، 5/4 گرم بر لیتر پپتون و 4 گرم بر لیتر KH2PO4 و زمان انکوباسیون 51 ساعت بالاترین میزان تولید را داشته اند [44].
در رابطه با تولید در شرایط تخمیر به روش حالت جامد پژوهشی توسطBessoumy و همکاران(2004) Pseudomonas aeroginosa انجام شده است. در این پژوهش مراحل مختلف تخلیص با آمونیوم سولفات انجام شده است. مراحل بعدی تخلیص با ژل فیلتراسیون و الکتروفورز انجام شده است. بیشترین فعالیت آنزیم در 37 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه و9= pH مشاهده شد [45].
پژوهشی توسط Kumar و همکاران(2013) صورت گرفته است که در آن با روش تخمیردر بستر جامد جامد تولید آسپارژیناز در کلادوسپوریوم های جداسازی شده از بقایا و پسماندهای کشاورزی بهینه سازی شده اند.در این تحقیق 5 متغیر در دوسطح مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 8/5 =pH دمای انکوباسیون 30درجه بیشترین میزان تولید آنزیم رادر پی داشته است.[46]
فصل سوم:
مواد و روش های تحقیق
3-1- وسایل و تجهیزات به کار رفته در پژوهش
ا. انکوباتور MEMMERT ساخت ﻛﺸﻮر ﻛﺮه
2. Shaking Incubator اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺷﻴﻜﺮدار ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه SHIN SAENG ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه
3. اﺗﻮ ﻛلاو، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه IRON ZEB ZAEEN ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان
4. ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﻴﻮژ ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه HETTICH EBA20 ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن
5. pHﻣﺘﺮ ، شرکت سازنده WTWﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن.
6. ﺑﻦ ﻣﺎری Water batch ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه SHIN SANG ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه
7. ،فور، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه AND GR 200 ،ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ
8. ﻫﻴﺘﺮ ﻣﮕﻨﺖ، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه IKA RHBZ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه
9. ﻫﻴﺘﺮ ﻣﮕﻨﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪهIKA RHBZ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه
10. ﺗﺮازو ﺑﺎ دﻗﺖ 0.1-0.001ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ
11. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه OLYMPUS ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن
12. دستگاه الکتروفورز شرکت BIORAD امریکا DNA Electrophoresis Classroom Lab Set
13. دستگاه Gel Document شرکت KIA GEN ایران
14. ﻫﻮد 15. ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ 16. لام 17. ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ
18. ﭘﻴﻠﻴﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف 19. لاﻣﻞ 20. ﺑﺸﺮ 100 و 250 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ
21. ارﻟﻦ 250 و 500 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 22. ﭘﺎراﻓﻴﻠﻢ 23. ﺑﻮرت 24. ﭘﻠﻴﺖ ﺷﻴﺸﻪ
جدول3- 1 – مواد به کار رفته در پژوهش
1 فسفات سدیم
2 فسفات پتاسیم
3 نمک طعام