: سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی
: سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم پایه

و با استفاده از‌این فرمول t سوال مورد تحقیق قرار گرفت.
در ضمن مقدار T بدست آمده از T جدول در سطح 5% کوچکتر می‌باشد. از‌این راه نیز می‌توان نتیجه گرفت بین سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و دانشکده علوم پایه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
بررسی سوال 2 تحقیق:
آیا بین سلامت روانی دانشجویان پسر مراکز دانشکده های علوم تربیتی و علوم پایه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
میانگین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی برابر 80/381 و میانگین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشکده علوم پایه 04/369 می‌باشد‌این تفاوت بنابر آزمون T استودنت معنادار نمی‌باشد و به دلیل‌اینکه مقدار Sig در جدول SPSS بیشتر از 5% (سطح معناداری می‌باشد و عدد صفر بین سطح بالا و سطح پایین فاصله اطمینان 95% قرار گرفته است و‌این نشان می‌دهد که بین سلامت روانی (دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی با دانشجویان پسر دانشکده علوم پایه تفاوت معناداری وجود ندارد.
در ضمن مقدار T بدست آمده از T جدول در سطح 5% (96/1) کوچکتر می‌باشد و از‌این راه نیز می‌توان نتیجه گرفت بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشکده علوم پایه و دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی تفاوت معنی داری وجود ندارد.
و سوال دوم نیز مثل سوال اوّل با استفاده از فرمول T استودنت قید شده در سوال اول مورد آزمون قرار گرفت که نوع کاملتر آن با استفاده از برنامه SPSS بوده است.
بررسی سوال 3 تحقیق:
آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر مراکز دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه تفاوت معنا داری وجود دارد؟
میانگین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی برابر با 68/350 و میانگین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشکده علوم پایه برابر 08/349 می‌باشد‌این تفاوت بنابر آزمون T استودنت معنادار نمی‌باشد و به دلیل‌اینکه مقدار Sig در جدول SPSS بیشتر از 5% (سطح معناداری) می‌باشد و عدد صفر بین سطح بالا و سطح پایین اطمینان قرار گرفته است و‌این نشان می‌دهد که بین سلامت روانی دانشجویان دختر دانشکده علوم تربیتی سلامت روانی دانشجویان دختر دانشکده علوم پایه تفاوت معناداری وجود ندارد و موارد ذکر شده درباره سوال سوم تحقیق با استفاده از فرمول t قید شده در سوال اول و دوم تحقیق صورت گرفته است. و در ضمن مقدار t بدست آمده از t جدول در سطح 5% (96/1) کوچکتر می‌باشد و از‌این راه نیز می‌توان نتیجه گرفت بین سلامت ورانی دانشجویان دختر مراکز فوق تفاوت چندانی وجود ندارد.
بررسی سوال چهارم تحقیق:‌
4)آیا بین سلامت روانی دانشجویان دختر با دانشجویان پسر دو دانشکده تفاوت معنی داری وجود دارد؟
میانگین سلامت روانی دانشجویان پسر 542/37 و سلامت روانی دانشجویان دختر 88/349 می‌باشد تفاوت‌این در مقدار با توجه به نمونه در نظر گرفته شده معناداراست و مقدار t بدست (338/2) از مقدار جدول (96/1) بزرگتر می‌باشد و یا به عبارتی مقدار sig یا p-value بدست آمده (21%) از سطح معناداری در نظر گرفته شده (5%) کوچکتر است پس نتیجه می‌گیریم بین سلامت روانی دانشجویان پسر با دانشجویان دختر تفاوت معناداری وجود دارد به این معنی که سلامت روانی دانشجویان پسر بیشتراز دانشجویان دختراست

مطلب مرتبط :   پایان نامه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و مدل رقومی ارتفاع (DEM)

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه:
بهداشت روانی دارای دو تعریف است در تعریف اول منظور از بهداشت روانی رشته‌ای تخصصی از بهداشت عمومی‌است که در زمینه کاستن بیماریهای روانی و پیش گیری از‌این بیماریها فعالیت می‌کنند‌این هدف با مفهوم کلی پیشگیری مطرح می‌شود.
در تعریف دوم بهداشت روانی به معنای سلامت فکر است و منظور آن نشان دادن وضع مثبت و سلامت روانی و راههایی دست یابی به آن است که در تکامل فرد و اجتماع نقش موثری در هر دو بهداشت روانی صد در صد جامعه نیاز دارند تا برای آنها برنامه ریزی و سیاست گذاری شود اختلالاهای عصبی ـ روانی ـ اجتماعی فشار قابل ملاحظه‌ای را برای جوامع بشری به وجود می‌آورند. بنابراین لازم است برنامه های جامعی به منظور کنترل عوامل زیستی و اجتماعی انجام پذیرد و تارنجهای ناشی از آنها را کاهش دهد و مانع از بین رفتن امکانات بالقوه نیروی انسانی و اقتصادی جامعه گردد. در‌این مورد هم دولت ها و هم واحدهای اجتماعی دست اندرکاران باید همکاری نمایند.