کارشناسان سازمان بهداشت جهانی براساس ضوابط علمی‌تخمین می‌زنند که بیش از 150 میلیون نفر از جمعیت جهان از اختلالات عصبی ـ روانی ـ اجتماعی رنج می‌برند که تعداد قابل توجهی از آنها با کاربرد روشهای ساده و عملی قابل اجتناب می‌باشند. در‌این مورد لازم است وسعت مشکل و طرح لازم برای اقدام مشخص شود و به جنبه های زیر باید توجه شود.
بیشتر اختلالهای عصبی ـ روانی ناشی از چند عامل می‌باشند که در‌این مورد می‌توان به عوامل زیستی ـ روان شناختی و اجتماعی ـ فرهنگی اشاره کرد.
روش پیشگیری باید هدفهای وسیعی را تحت پوشش قرار دهند.
اقدام های پیشگیری باید در سطوح بهداشت عمومی‌متمرکز گردد و از پرداختن به جنبه های صرفاً فردی اقدام نمود.
در پژوهش حاضر بر اساس دادههای از آزمون سلامت روانی (SCL-90-R) سوالهای پژوهش به وسیله آزمونهای آماری مناسب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و روش نمونه برداری در‌این تحقیق روش تصادفی ساده بوده است و حجم نمونه در‌این پژوهش یکصد دانشجو ار دو دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته است و در بررسی سوال اول‌این پژوهش نتایج مبین آن است که بین سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه تفاوت معنی داری وجود نداشت به‌این معنی و مفهوم که از نظر سلامت روانی، دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و علوم پایه در وضعیت تقریبا یکسان قرار دارند.
و در بررسی سوال دوم:‌این نتیجه بدست آمد که بین سلامت روانی دانشجویان پسر دانشکده علوم تربیتی و دانشجویان پسر دانشکده علوم پایه تفاوت معنادار نبود و به‌این معنی که سلامت روانی دانشجویان پسر دانشکده های علوم تربیتی و علوم پایه در یک سطح قرار دارد و به عبارت بهتر تفاوتی که نشان دهنده‌این باشد که سلامت روانی دانشجویان پسر هر یک از دو دانشکده از یکدیگر بهتر باشد در‌این تحقیق دیده نشد. و در بررسی سوال 3 تحقیق نیز نتایج حاصله مثل نتایج سوالهای اول و دوم‌این پژوهش بوده است. ولی سوال چهارم‌این پژوهش نتایج مبین‌این بوده است که تفاوت معناداری بین سلامت روانی دانشجویان پسر با دانشجویان دختر دو دانشکده وجود داشت به‌این معنی که میزان سلامت روانی پسران به مراتب بیشتر از سلامت روانی دانشجویان دختر است.
اینکه چرا در سه سوال اول تفاوت معناداری بین سلامت روانی دوگروه گفته شده تفاوت معناداری وجود ندارد و فقط در سوال آخر یعنی سوال چهارم‌این تحقیق تفاوت معناداری بین دو گروه وجود داشت آیا نتایج نمی‌توانست غیر از‌این نتایج بدست آمده باشد با توجه به مطلب گفته شده‌این نکته به ذهن می‌رسد که شاید سوالهای پرسشنامه دارای اعتبار وروایی کامل نبوده که نتوانسته نتایج بدست آمده را به گونه‌ای درست و بهتر تبین کند و یا‌اینکه نمونه های انتخاب شده از جامعه آماری که از دانشجویان دختر و پسر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانکشده علوم پایه بودند نتوانسته اند به سوالهای مطرح شده در پرشسنامه با دقت کامل پاسخ دهند ولی با تحقیقاتی که صورت گرفت‌این نتیجه به دست آمده که سوالهای بکاررفته در پرسشنامه و همچنین خود پرسشنامه دارای اعتبار وروایی بالایی بوده و از آنجا که محقق در تمام مراحل پاسخ دادن به پرسشنامه همراه تک تک افراد بوده و به سوالها و نکته های مطرح شده از جانب دانشجویان درباره سوالها و همچنین سایر پرسشهایی که درباره نحوه جواب دادن به پرسشنامه از محقق صورت می‌گرفت در پاسخ داده شود و در نهایت سعی می‌شد که به سولات پرسشنامه با دقت کامل از جانب دانشجویان پاسخ داده شود و نتایج تحقیق بیان کننده میزان سلامت روانی گروههای انتخاب شده برای پژوهش حاضر بوده است.
محدودیتهای پژوهشی:
هر محقق با درنظر گرفتن حوزه های قابل تحقیق، محدودیتهایی را بر خود تحمیل می‌کند محدودیتهایی که موانعی در راه تعمیم نتایج به وجود آورند. در سطور زیر به محدودیتهای پژوهش حاضر اشاره می‌شود:
طولانی بودن تعداد سوالات آزمون سلامت روانی مشکلات متعددی را از جمله عدم مشارکت برخی از دانشجویان در پاسخ دادن به سوالات و یا عدم پاسخ دهی به تمامی‌و یا بخشی از سوالات را بدنبال داشته است که با توضیحات لازم از آنها خواسته شد که به تمامی‌سوالات پرسشنامه پاسخ دهند.
در‌این تحقیق وضعیت فرهنگی ـ میزان استعداد وانگیزش و طبقه اجتماعی ـ اقتصادی بصورت مستقیم کنترل نشدند ولی فرض محقق به‌این بوده است که با انتخاب تصادفی آزمودنی ها توانسته تا حد زیادی از اثرات آن برای عوامل مذکور بکاهد.
محدودیت دیگر‌این پژوهش‌این بود که در برخی اوقات تعبیر و تفسیرهای دانشجویان نسبت به سوالات آزمونها کم و بیش پاسخها را متاثراز برداشتهای شخصی آنان می‌نمود که در‌این راستا بر حسب ضرورت جهت نوع ابهام توضیحات لازم داده شد.
پیشنهادها:
با توجه به نتایجی که در‌این تحقیق کسب شده است پیشنهادهای برای پژوهشهای آتی به شرح ذیل مطرح می‌شود:
A) پیشنهادهای پژوهشی:
با توجه به نتایج متفاوتی که در نمونه های مختلف دانشجویی دیده شده است پیشنهاد می‌شود که تحقیقی برای مقایسه با دانشجویانی که در دانشکده های دیگر مشغول به تحصیل هستند نیز انجام گیرد.
بررسی میزان سلامت روانی در گروههای شغلی خاص و اقشار دیگر جامعه مانند معلمان ـ پرستاران ـ پزشکان ـ سالمندان و… انجام بگیرد.
برای بررسی میزان سلامت روانی پیشنهاد می‌شود و تحقیقی بین گروه های دانشجویی و غیر دانشجویی با در نظر گرفتن شرایط مشابه سنی ـ جنسی ـ اقتصادی ـ فرهنگی ـ اجتمائی و… انجام بگیرد.
B) پیشنهادهای اجرای:
1- برگزاری کارگاههای آموزشی ـ شناختی در زمینه چگونگی دست یابی به سلامت روانی و همچنین دروه های آموزشی برای دست یابی به سلامت روانی در دانشکده ها و مراکز آموزشی.
منابع:
شاملو، سعید (1382) ـ بهداشت روانی ـ تهران: رشد.