طرح تحقیق:
این پژوهش یک مطالعه پس رویدادی از نوع مقایسه‌ای است اصطلاح پس رویدادی به امری اطلاق می‌شود که یک پیشامد که قبلاً روی داده است اثر پس گستر داشته باشد. در مطالعات پس رویدادی پژوهشگر مایل است روابط بین عوامل و شرایط معینی را که قبلاً روی داده است از طریق مطالعه آثار و نتایج کنونی آنها کشف و بررسی نماید. پژوهشگر تلاش می‌کند نوعی کاربندی پس از رویداد را به یک پیامد یا اندازه وابسته مربوط سازد و بسیاری از مسایل پژوهشی در علوم رفتاری مانند مطالعاتی که هدف آنها بررسی و علل خودکشی ـ سرطان و طلاق و مانند‌اینها است که از نوع پس رویدادی است زیرا در آنها دستکاری انجام نمی‌شود واگذاری بالسویه آزمودنی ها به گروهها به گونه تصادفی صورت نمی‌گیرد و در آنها پژوهشگر ناگزیر است از
گروههای دست نخورده موجود استفاده کند بنابراین در طرحهای پس رویدادی معمولاً گروه بندی آزمایشی و در برابر آن گروه مقایسه یا گواه وجود دارد. عاملی که معمولاً با اصطلاح گروه کنترل اشتباه می‌شود می‌تواند پژوهش را با سایر روشهای آزمایشی نیز مشتبه سازد (هومن 1374) البته به‌این نوع پژوهشها طرح های شبه تجربی یا غیر آزمایشی نیز می‌گویند به همین دلیل در مطالعات پس رویدادی هرگز ممکن نیست بتوانیم بین متغیرهای مستقل و وابسته یک رابطه ساده علی را بپذیریم اگر بین متغیرهای مورد مطالعه رابطه معناداری به دست نیاید در‌این صورت‌این احتمال وجود دارد که رابطه علی نیز در کار نباشد و اگر بین متغیرها رابطه پیش بینی شده معنادار هم به دست ‌آید باز معنای‌این مطلب لزوماً‌این نیست که متغیرهای مورد مطالعه به گونه علّی با یکدیگر رابطه دارند (هومن 1374)
در‌این پژوهش در گروه آزمایشی که از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی از لحاظ متغیر وابسته یعنی سلامت روانی با هم مقایسه می‌شوند.
انتخاب نمونه یا نمونه گیری:
الف) جامعه و نمونه آماری:
پژوهشگران غالباً توانایی اجرای پژوهش برکل اعضای جامعه را ندارند به همین دلیل پژوهش خود را به نمونه کوچکی محدود می‌سازند یکی از تصمیمات مهمی‌که در پیش روی پژوهشگران قرار دارد انتخاب نمونه است نمونه‌ای که باید نماینده جامعه‌ای باشد که پژوهشگر قصد تعمیم یافته های تحقیق را به آن دارد (دلاور 1380) جامعه آماری‌این پژوهش عبارت است از کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و دانشکده علوم پایه دانشگاه شهید بهشتی که در نیمسال دوّم سال تحصیلی 85ـ84 در دانشکده های فوق مشغول به تحصیل می‌باشند.
ب)نمونه آماری:
نمونه مورد مطالعه شامل 100 نفر از دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی که 50 نفر آنها دختر و 50 نفر آنها پسر بودند وهمچنین 100 نفر از دانشجویان دانشکده علوم پایه دانشگاه که 50 نفر آنها دانشجوی پسر بودند و 50 نفر از آنها دختر بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند که با اجرای پرشسنامه (scl-90-R) انجام شد.
ج) روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری استفاده شده در‌این پژوهش تصادفی است.
معرفی ابزار پژوهش و پایایی آن:‌
در‌این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ‹‹ آزمون SCL-90-R ›› استفاده شده است.
آزمون SCL-90-R جهت سنجش سلامت روانی که شامل 90 سوال می‌باشد و نخستین بار توسط ‹‹ دراگویتس ›› و ‹‹ کروی ›› (1973) معرفی شد و بعدها براساس تجربیات بالینی و تجربه تحلیل های روانشناختی مورد تجدید نظر قرار گرفت و نسخه تجدید نظر شده نهایی آن توسط ‹‹ دراگو یتس ›› و همکاران ‹‹ 1983 ›› انتشار یافت. پاسخ های ارائه شده به هر یک از مواد آزمون در یک مقیاس 5 درجه‌ای از میزان ناراحتی ‹‹ هیچ ›› تا ‹‹ به شدت ›› مشخص می گردد. 90 ماده‌این آزمون 9 بعد مختلف شکایت های جسمانی ـ وروانی ـ اجباری ›› حساسیت در روابط فردی ـ افسردگی ـ اضطراب ـ پرخاشگری ترس مرضی ـ افکار پارانویایی و روان گسستگی را در می‌گیرد.
‹‹ ناناسی ›› (1970) در تحقیقی برروی 94 بیمار روانی ضرایب پایایی نمره های سلامت روانی کلی و هر یک از اختلالات 9 گانه SCL-90-R را با روش باز آزمایی پس از یک هفته محاسبه نمود که دامنه ضریب پایانی همگی آنها از 78% تا 90% گزارش گردیده به علاوه در پژوهش حاضر ضرایب پایایی کلی‌این مقیاس با استفاده از روش آلفای کورنباخ برابر با 84% به دست آمد (نقل از مهرابی زاده، و همکاران، 1379)
روش جمع آوری اطلاعات:
آزمونهای سلامت روانی درخصوص آزمونها در روزهای مختلف، گروههای یک و یا دونفره و باهمراهی محقق اجرا گردید. برای اجرای پرسشنامه از SCL-90-R توضیح مختصر داده شد سپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت ـ در تمام مراحل از افراد خواسته شد که با مطالعه دقیق دستورالعمل پرشسنامه به سوالات پاسخ دهند. حتی الامکان هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارند. در ضمن به آزمونهای اطمینان داده شده است که پاسخ های‌ایشان کاملاً محرمانه خواهد بود.
روش های آماری:
آمار توصیفی: به دلیل‌اینکه داده ها از نوع کیفی ترتیبی هستند از فراوانی داده ها در بخش بخش آمار توصیفی استفاده شده است.
آمار استنباطی:‌برای بررسی سوالات تحقیق از آزمون استفاده شده است که در نمونه مستقل به کار رفته است البته به دلیل‌اینکه جمع نمونه ها از 30 بزرگتر است بایستی از آزمون 2 استفاده کرده و در SPSS وجود دارد به دلیل‌اینکه با افزایش حجم نمونه توزیع ـ خودبخود و به توزیع 2 نرمال تبدیل می‌گردد و بنابراین در‌اینجا از آزمونt استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و سازمان بهداشت جهانی

فصل چهارم