باور فرد به‌اینکه وقایع و حوادث گذشته عاطفی شکل دهنده رفتارهای کنونی هستند و اثر آنها را به هیج وجه نمی‌توان نادیده گرفت.
اعتقاد و باور فرد به‌اینکه باید به دیگران وابسته باشد تا آسیبی به وی نرسد.
اعتقاد فرد به‌این باور غلط که انسان بایستی در برابر مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملاً برآشفته و محزون شود
سلامت روانی، توانایی ما را درک واقعیت همان گونه که هست، پاسخ دادن به چالشهای آن و در پیش گرفتن تدابیر خردمند برای زندگی، افزایش می‌دهد، وی ویژگی های شخصیت سالم را به شرح ذیل بر می‌شمارد. 1ـ توانایی انجام دادن وظیفه و اجرای مسئولیت های شخص. 2ـ قابلیت برقرار کردن روابط انسانی با دیگران. 3ـ داشتن برداشتهای واقع بینانه از انگیزه های دیگران. 4ـ برخورداری از فرایندهای تفکر و اندیشه های خردمندانه و منطقی (دایان 1376)
اریکسون نظریه پرداز روانی ـ اجتماعی:
، مشخصات اشخاص سالم را‌اینگونه بیان می‌کند:‌
دارای اعتماد به خود و دیگران می‌باشند.
توانایی کنترل خود و احساس خود کنترلی دارند.
توانایی پذیرش مسئولیت و همچنین شایستگی و مهارت را در امور زندگی دارا هستند.
دارای هویت واحد و توانایی برقراری روابط صمیمانه با دیگران هستند.
توانایی راهنمایی دیگران بر خلاق بودن و پذیرش خویشتن به عنوان شخصی واحد آنچنان که هست را دارند. (احدی و بنی جمالی 1369)
انسان های دارای شخصیت سالم از نظر الکساندر:
دارای معیارهای سلامتی روانی زیر هستند.
دارای فعالیت ذهنی مثبت هستند از بررسی های به عمل آمده،‌چنین نتیجه گیری شده که افراد نروتیک و شخصیت های ناسالم فاقد‌این خصوصیت هستند و فعالیت مفید ذهنی می‌تواند برای ارزیابی سلامت روانی مورد استفاده قرار گیرد.
دارای کنترل و وحدت فکر و عمل هستند و کنترل موثر یکی از مطمئن ترین نشانه های شخصیت سالم است و ویژگی و وحدت فکر و عمل که معمولاً از آن به عنوان وحدت شخصیت یاد می‌شود معمولاً در بیماران روانی به چشم نمی‌خورد.
احساسات و عواطف سالم و مثبت دارند. احساس مانند عدم امنیت، شایستگی، خشم، حسادت، حقارت و گناه نشانه بی نظمی‌عاطفی است و می‌تواند منجر بیماری روانی گردد. برخلاف احساسات، پذیرش، عشق، تعلق و شایستگی فردی، نشانه های ثبات عاطفی و بهداشت روانی محسوب می‌شوند و سلامت عاطفی بخش اصلی بهداشت روانی است.
انسانهای دارای شخصیت سالم. ازآسایش و آرامش خاطر زیادی بهره مندند متقابلاً در بحث از سلامت روان‌این معیار مورد اشاره قرار می‌گیرد و سایر معیارهای سازگاری و سلامت روانی به آرامش فکر مربوط می‌شود.
نگرش سالم مثبت به رویدادهای زندگی یکی دیگر از ویژیگی های انسانی دارای شخصیت سالم است. بهداشت روانی در حالت دشمنی ـ تعصب و نا امیدی غیر ممکن است.
تصور خویشتن، به عنوان فردی سالم، داشتن هوّیت فردی و رابطه کافی با واقعیت، از یکدیگر مشخصات شخصیت های سالم از نظر روانی است. (میلانی فر 1378)
دیدگاههای انجمن ملی بهداشت جهانی:
افراد دارای سلامت ذهنی و روانی را دارای خصوصیات ذیل می‌داند:‌
افراد سالم از نظر روانی و ذهنی، احساس راحتی میکنند. آنها از نظر روانی خود را آنگونه که هستند می‌پذیرند.