نمودار4- 4- طراحی سطح پاسخ تاثیر متقابل منبع نیتروژن و دما در تولید آنزیم آسپاراژیناز در بستر جامد 58
نمودار4- 5- طراحی سطح پاسخ تاثیر متقابل منبع نیتروژن در و زمان انکوباسیون در تولید آنزیم آسپاراژیناز در بستر جامد 59
نمودار4- 6- طراحی سطح پاسخ تاثیردما و زمان انکوباسیون در تولید تولید آنزیم آسپاراژیناز در بستر جامد 60
فهرست اشکال
شکل1- 1- تصویر شماتیک مکانیسم عمل آنزیم ال آسپارژیناز، واسطه کوالانسی مورد نظر از طریق حمله مزوفیلی توسط آنزیم شکل می گیرد. 14
شکل1- 2- نمای شماتیک و جزئی تر از مکانیسم احتمالی عمل در ال آسپارژیناز 15
شکل 3-1- برنامه دستگاه ترموسایکلر جهت تکثیرتوالی مورد نظر…………………………………………………….31
شکل3- 2- نشان دهنده لوله های حاوی محلول نهایی مورد آزمایش یا test group است. 41
شکل3- 3- نشان دهنده استخراج آنزیم ال آسپارژیناز با بهره گیری از کاغذ صافی است. 43
شکل4- 1- محیط کشت 9 M 45
شکل4- 2- باکتری های جداشده در محیط کشت 9 M 45
شکل4- 3- رنگ آمیزی گرم 46
شکل4-4- آنالیز کیفی استخراج ژنومی باکتری بر روی ژل آگاروز 1%……………………………………………….47
شکل-4-5 نتایج بلاست 13 باکتری تولید کننده آسپارژیناز……………………………………………………………….48
شکل4- 6- انطباق بین مقدار تجربی و مقدار پیش بینی شده در بستر جامد 54

چکیده
در این تحقیق روش تخمیر در بستر جامد به منظور تولید آسپارژیناز توسط سویه جداسازی شده از جنس باسیلوس با استفاده از سبوس برنج انجام گردید.
بررسی اولیه با استفاده از طراحی Plackett-Burman نشان داد که از میان منابع کربن مورد آزمایش شامل: سبوس برنج، سبوس گندم، ساقه برنج، ساقه گندم ،سبوس برنج بهترین تأثیر را در افزایش تولید آنزیم واز میان منابع نیتروژن مورد آزمایش شامل: آسپاراژین، عصاره مخمر، پپتون ، تریپتون، آسپاراژین بهترین تأثیر در افزایش تولید آسپارژیناز را در بستر جامد نشان دادند(05/0>p). در مرحله بعدی بهینه سازی طی بررسی4فاکتور سبوس برنج، آسپارژین، دمای انکوباسیون، زمان انکوباسیون در 5 سطح بر تولید آسپارژینازبا بکار گیری روش RSM مقدار تولید آنزیم U/g24/69 حاصل شد. در بستر جامد میزان تولید آنزیم در مقایسه با بکارگیری طراحی آزمایش به روش Plackett-Burman و RSM 3 برابر حاصل شد. همچنین تحقیقات برای تعیین ویژگی های آنزیم آسپارژیناز تولید شده توسط سویه باکتریایی جداسازی شده انجام پذیرفت. حداکثر میزان تولید آنزیم تجربی بدست آمده در بستر جامد در میزان غلظت سبوس برنج5/1 درصد وزنی-وزنی، میزان غلظت آسپاراژین 5/0 درصد وزنی-وزنی، دمای 30 درجه سانتی گراد، و مدت زمان 72 ساعت بود.نتایج حاکی از اهمیت تولید آسپارژیناز در بستر جامد با استفاده از سوبسترای ضایعات سبوس برنج به دلیل قیمت ارزان و قابلیت دسترسی فراوان و پتانسیل بالا در تولید آنزیم است.
کلمات کلیدی: بهینه سازی، ضایعات سبوس برنج، تخمیر در بستر جامد

مطلب مرتبط :   پایان نامه اندازه گیری و نگهداری

فصل اول:
کلیات پژوهش
مقدمه:
آنزیم ها مواد پروتئینی هستند که توسط همه موجودات زنده ساخته می شوند و کاتالیز واکنش های شیمیایی را در سلول به عهده دارند. آنزیم ال آسپارژیناز هیدرولیز آسپارژین را به آسپارتیک اسید بر عهده دارد و توسط انواع مختلف سلول ها به ویژه میکروارگانیسم ها تولید می شود. آنزیم آسپارژیناز کاربردهای مختلف صنعتی و دارویی متعددی دارد. آسپارژیناز به عنوان ماده افزودنی به مواد غذایی افزوده می شود و جلوی سنتز اکریلامید که یک ماده کارسینوژن است را می گیرد. شناسایی آسپارژیناز به عنوان داروی ضد سرطان به سال 1953 میلادی و هنگامی که دانشمندان در موش و رت مبتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد سرم خوک را تزریق کردند و مشاهده شد که پیشرفت بیماری کنترل شد ، باز می گردد . بعدها مشخص شد که این خود سرم به تنهایی نبود که باعث مهار تومور شده است بلکه آنزیم ال آسپارژیناز در مهار تومور موثر بوده است. بعد از انجام تحقیقات گسترده مشخص شد که آسپارژیناز به دست آمده E.coli و Erwinia بهترین نوع داروی ضد سرطان است. آسپارژیناز هم چنین به عنوان دارو با نام تجاری ال آسپار برای درمان لوسمی حاد لنفوبلاستیک به کار می رود. بر خلاف سایر داروهای مورد استفاده در درمان لوسمی حاد لنفوبلاستیک، آسپارژیناز را می توان به صورت درون عضلانی و داخل وریدی بدون ترس از تحریک بافت به کار برد.در این پژوهش به بررسی تولید آنزیم ال آسپارژیناز در باکتری های جدا شده از خاک و بررسی فعالیت آنزیمی آن ها به روش RSM پرداخته شده است.