به کرات شاهد افرادی بوده ایم که از زندگی خود ناراضی و نسبت به فردای خود نا امیدند . نداشتن امید به آینده می تواند سبب ایجاد فقر ، فساد ، اعتیاد و مهاجرت شود. در تعریف امید به آینده چنین آمده است ادراک فرد درباره اهدافی است که می تواند به آنها دست یابد ( جوادی ، 1381 : 7 ).
افزایش امید به آینده ، می تواند در مهمترین مشکلات حاضر روستاهای استان گیلان یعنی کاهش مهاجرت و حتی ایجاد مهاجرت معکوس در روستا ، راهگشا باشد. زیرا بسیاری از روستاییان به دلیل عدم امید به آینده روستای خود را ترک کرده و به دنبال آینده ای روشن تر به سمت شهرهای اطراف مهاجرت می نمایند.
مطابق بررسی ها و کنکاش انجام شده میدانی در سه روستایی که طرح هادی در آنها اجرا شده است ، می توان میزان امید به آینده را از متوسط به بالا بیان کرد . زیرا در سطح روستاهای مورد مطالعه شاهد تغییرات محسوسی در سطح معابر مانند آسفالت و تقویت معابر بوده ایم و مشخص است با تقویت راههای ارتباطی تامین نیازهای اساسی آسان تر و به تبع آن سطح زندگی روستاییان بهتر و امید به آینده افزایش می یابد. می توان امید به آینده را درآمد و شدهای روستایی اتمام ساخت مساکن روستایی در حال ساخت و خانه های دوم موجود در سطح روستاهای دید .
آنچه که مسلم است ،80/52 درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح هادی تاثیر متوسطی در امید به آینده داشته و 50/26 درصد پاسخگویان معتقدند اثر کم و یا بی اثر بوده است و تنها 40/20 درصد پاسخگویان نظری مثبت داشته اند .
جدول 4-16 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
43
40/20
کم
13
10/6
متوسط
111
80/52
زیاد
25
90/11
خیلی زیاد
18
50/8
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-16 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده
مطابق بررسی های میدانی و کنکاش در سه روستای دارای طرح هادی می توان گفت تهیه طرح هادی تاثیر متوسطی بر امید به آینده داشته است . زیرا در سطح روستاهای مورد مطالعه جمعیت سالخورده ای دیده می شود که به بازگشت فرزندانشان به زادگاه خود ، امیدوارند .به این دلیل که معتقدند با اجرای کامل طرح هادی ، محیط روستا ارتقا فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و کالبدی می یابد . همچنین مشاهده مساکن روستایی در حال ساخت و خانه های دوم موجود در سطح روستاهای مورد مطالعه بیانگر همین موضوع است .
بر اساس بررسی و نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی سه روستای مذکور ،30/22 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در امید به آینده نداشته ، 70/44 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 20/18 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 40/9 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیاد و 20/5 معتقدند که تاثر خیلی زیادی داشته است .

جدول 4-17: میزان تاثیر تهیه طرح هادی در امید به آینده
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
38
30/22
کم
76
70/44
متوسط
31
20/18
زیاد
16
40/9
خیلی زیاد
9
20/5
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-17 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در امید به آینده
– میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
انسان همواره نیازهایی دارد که می تواند عامل اصلی حرکت ، تلاش و رفتارهای وی باشد . چنان که شناخت نیازهای اساسی فرد و فراهم آوردن شرایط و امکاناتی که وی بتواند در حد مناسب و متعادل به رفع نیازهای خود بپردازد ، از سویی موجب پیشگیری از مشکلات ، اختلالات و نابسامانی های جسمی و روانی وی می شود و از سوی دیگر مراتب رشد و شکوفایی استعدادهای وی را هرچه بیشتر میسر می سازد.
طبق بررسی ها و مشاهدات میدانی در سه روستایی که طرح هادی در آنها اجرا شده است ، اجرای طرح هادی در احداث ، تقویت و آسفالت معابر روستاها بوده ، بنابراین مسیرهای ارتباطی امن تر و راحت تر شده و به تبع آن تاثیر بسزایی در تامین نیازهای اساسی خانوار در روستاهای مورد مطالعه داشته است.
بر اساس نظر پاسخگویان اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تامین نیازهای اساسی خانوار نداشته به نحوی که 50/19 پاسخگویان گزینه اصلا ، 20/24 درصد گزینه کم ، 60/37 درصد گزینه متوسط ، 40/10 درصد گزینه زیاد و 8 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
جدول 4-18: میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
41
50/19
کم
51
20/24
متوسط
79
60/37
زیاد
22
40/10
خیلی زیاد
17
8
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-18 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
طبق بررسی های میدانی و مشاهدات در سه روستای دارای طرح هادی سپردان ، کلامسرو خرارودمی توان گفت تهیه طرح هادی ،در تامین نیازهای اساسی موثر است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در سه روستای مذکور ، 20/18 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در توانایی تامین نیازهای اساسی نداشته ، 40/49 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 10/24 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 7 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیاد و 10/1 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر خیلی زیادی داشته است.
جدول 4-19 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
31
20/18
کم
84
40/49
متوسط
41
10/24زیاد
12
7
خیلی زیاد
2
10/1
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-19 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
– میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت
مهاجرت عبارت است از جابه جایی مردم از مکانی به مکان دیگر برای کار یا زندگی . مردم معمولا به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دور کننده ای مانند فقر ، کمبود غذا ، بلایای طبیعی ، جنگ ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می کنند. دلیل دوم می تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر ، آموزش بهتر ، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد .
می توان گفت که هر طرحی در روستا سبب کاهش مهاجرت شود ، طرحی موفق بوده ، زیرا عوامل بسیاری سبب ترغیب روستاییان به مهاجرت می باشد و از بین بردن این انگیزه به تلاش بسیار ، سرمایه گذاری کافی ، آماده سازی بستری مناسب در سطح روستا می شود . به عنوان مثال چه بسیار افرادی که جهت ادامه تحصیل فرزند خود از روستا مهاجرت نموده اند حال اگر طرح هادی بتواند زمینه تحصیلی مناسب را پیش بینی نموده و اجرا این طرح سبب نگهداشت جمعیت گردد ، می توان از این طرح به عنوان طرحی موفق یاد نمود.
همانطور که می دانیم تهیه طرح هادی سبب می شود که روستاها در اولویت دریافت خدمات روبنایی و زیربنایی قرار گیرند . نبود خدمات و امکانات در کنار بیکاری می تواند از دلایل مهم مهاجرت روستاییان بوده که با تهیه و اجرای طرح هادی قابل رفع می گردد. با مشاهده 6 روستای مورد مطالعه در می یابیم تهیه طرح هادی موجبات ورود امکانات را فراهم نموده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت. با مطالعه میزان مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه همزمان با افزایش امکانات نیز می توان نتیجه مثبت تهیه و اجرای طرح هادی در کاهش روند مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه را دید. چنانچه مهاجرت در اغلب روستاها ثابت شده که این نشانگر تاثیر متوسط رو به رشد اجرای طرح هادی بر مسئله مهاجرت است.
البته پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در کاهش میزان مهاجرت بی تاثیر نبوده ولی تاثیر آن در حد متوسط می باشد. به طوریکه 30/2 گزینه اصلاً ، 70/25 درصد گزینه کم ،40/51 درصد از افراد گزینه متوسط ، 10/17 درصد گزینه زیاد و 30/3 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.

جدول 4-20 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
5
30/2
کم
54
70/25
متوسط
108
40/51
زیاد
36
10/17
خیلی زیاد
7
30/3
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-20 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت
طبق بررسی های میدانی و کتابخانه ای در سه روستای دارای طرح هادی می توان گفت روند مهاجر فرستی روستاها پس از تهیه طرح هادی کند و در حال حاضر هر سه روستا مهاجرپذیرند. بنابراین تهیه طرح هادی تاثیر مثبتی بر کاهش مهاجرت داشته است .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در سه روستای مورد مطالعه ،40/9 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در میزان مهاجرت نداشته ، 10/14 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 80/28 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 60/48 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است.
جدول 4-21 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در میزان مهاجرت
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
16
40/9
کم
24
10/14
متوسط
49
80/28
زیاد
81
60/47
خیلی زیاد
0
0
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-21 میزان تاثیر تهیه طرح هادی در میزان مهاجرت
– میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس تعلق به اجتماع
تعلق به اجتماع ، همان حسی است که می تواند سبب کاهش مهاجرت در روستا گردد و اغلب با فراهم آوردن امکانات مناسب در روستا و زمینه مساعد جهت اشتغال و کسب درآمد افزایش می یابد.
طبق بررسی ها و مشاهدات میدانی در سه روستای دهبنه ، آسو و تازه آباد جنگاه که طرح هادی در آنها اجرا شده است ، آثاری از احساس تعلق به اجتماع دیده نشده است . اما با مشاهده وضعیت عمومی روستا می توان تعلق افراد به روستا را دید . مثلا همه روستاهای مورد مطالعه تمیز بوده و آثاری از زباله در سطح روستا دیده نمی شود که این خود می تواند تعلق افراد به جامعه را نشان دهد.
30/31درصد پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی سبب افزایش تعلق به اجتماع می گردد ، 50/58 پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی اثر متوسطی بر تعلق به اجتماع می گذارد و بقیه پاسخگویان (10 درصد) اعتقاد دارند اجرای طرح هادی اثر چشمگیری بر تعلق به اجتماع نداشته و یا حتی بی اثر بوده است.
جدول 4-22 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس تعلق به اجتماع
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
21
10
کم
0
0
متوسط
123
50/58
زیاد
49
30/23
خیلی زیاد
17
8
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-22 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در احساس تعلق به اجتماع
طبق بررسی های میدانی و مشاهدات در سه روستای دارای طرح هادی که هنوز طرح هادی در آنها اجرا نشده است ، می توان با مشاهده وضعیت عمومی روستا تعدم علق افراد به روستا را در همه روستاها دید.
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی در سه روستای مورد مطالعه ،40/16 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در احساس تعلق به اجتماع نداشته ، 60/17 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 20/58 درصد پاسخ
گویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 60/7 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته است .
جدول 4-23: میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس تعلق به اجتماع
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
28
40/16
کم
30
60/17
متوسط
99
20/58
زیاد
13
60/7
خیلی زیاد
0
0
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-23 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس تعلق به اجتماع

– میزان تاثیر اجرای طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
تبدیل به ماندن در روستا به عوامل گوناگونی بستگی دارد. گاهی روستاییان به دلیل ازدواج ، اشتغال و یا تحصیل تمایل خود را به ماندن در روستا از دست می دهند و از میان این افراد اغلب جوانان اقدام به مهاجرت می نمایند.
طبق بررسی ها و مشاهدات میدانی در سه روستای دهبنه ، آسو و تازه آباد جنگاه که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند و با توجه به در نظر گرفتن آیتم های حس امنیت که در روستاهای مورد مطالعه زیاد شده و کاهش مهاجرت ، تمایل به ماندن پس از اجرای طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر شده است.
بررسی های صورت گرفته از میزان تاثیر اجرای طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا نشان می دهد که از مجموع پاسخگویان ،10/6 درصد گزینه اصلا ، 50/8 درصد گزینه کم ، 10/67 درصد گزینه متوسط ، 30/13 درصد گزینه زیاد و 76/4 درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اند.
جدول 4-24 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
13
10/6
کم
18
50/8
متوسط
141
10/67
زیاد
28
30/13
خیلی زیاد
10
76/4
کل
210
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-24 :میزان تاثیر اجرای طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
طبق بررسی های میدانی و مشاهدات در سه روستای دارای طرح هادی با توجه به در نظر گرفتن آیتم های حس امنیت که در روستاهای مورد مطالعه زیاد شده و مهاجر پذیر بودن روستاها ، تمایل به ماندن پس از اجرای طرح هادی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر شده است . البته میزان این تمایل کمتر از روستاهای دارای طرح هادی اجرا شده است.
بر اساس نتایجاین سه روستا ،40/9 درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در تمایل ماندن در روستا نداشته ، 17/1 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی داشته ، 50/53 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی داشته ، 50/13 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی داشته و 30/22 درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر بسیار زیادی داشته است.
جدول 4-25 : میزان تاثیر تهیه طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
پاسخ
تعداد
درصد
اصلا
16
40/9
کم
2
17/1
متوسط
91
50/53
زیاد
23
50/13
خیلی زیاد
38
30/22
کل
170
100
منبع : مطالعات میدانی ، 1393

شکل 4-25 :میزان تاثیر تهیه طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
4-1-3- شاخص های اقتصادی
در هر جامعه برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن آگاهی از عدد مشخص کننده تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در فاصله زمانی دو تاریخ یا دو نقطه آن جامعه می باشد و این همان بهره وری از شاخص اقتصادی است . در این تحقیق جهت سنجیدن این شاخص تعداد 7 سوال مطرح و بررسی شده است.
– میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی
فعالیت عمده روستاییان روستاهای بخش مرکزی شهرستان سیاهکل نیز همچون بسیاری از روستاییان روستاهای کشور ، به بخش کشاورزی معطوف می گردد. به همین دلیل جوانان روستایی جهت یافتن فرصت های شغلی از روستا مهاجرت کرده و به