جدول1- 1 – سویه های باکتریایی مولد ال آسپارژیناز
Serratia marcescens
Entrobacter aerogenes
E.coli
Erwinia carotovora
Pseudomonas aeroginosa
Pseudomonas stutzeri
Basilus subtilis
جدول1- 2 – اکتینومایست های مولد ال آسپارژیناز
Streptomyces griseus
Streptomyces albidoflavus,
S.karnatakensis
S.albidoflavus
Nocardia sp
در میان مخمر ها ساکارومیسس سرویزیه قادر به تولید آنزیم ال آسپارژیناز می باشد علاوه بر این گونه های قارچی مانند Aspergillus tereus و Aspergillus tamariو برخی دیگر از قارچ های رشته ای نیز مولد این آنزیم هستند.[15]
باکتری E.coli دو نوع ال آسپارژیناز تولید می کند: ال آسپارژیناز I که در سیتوپلاسم یافت می شود و ال آسپارژیناز II که در فضای پریپلاسمی وجود دارد. این دو نوع آنزیم از لحاظ شرایطی که در آن ساخته می شوند با هم متفاوت هستند. ال آسپارژیناز I به صورت پیوسته سنتز می شود و ال آسپارژیناز II تحت شرایط بی هوازی و محیط های با تراکم بالای آمینو اسید و حضور مقادیر ناچیز یا به طور کلی غیاب قندها ساخته می شود. بنابراین وقتی باکتری به صورت هوازی در محیط حاوی گلوکز رشد می کند فقط آنزیم سیتوپلاسمی را تولید می کند. این آنزیم به E.coli اجازه می دهد تا ال آسپارژیناز را به عنوان منبع خالص نیتروژن استفاده کند.[16]
آنزیم ال آسپارژیناز II در E.coli یا EcAII تمایل شدیدی به پیوند با سوبسترا دارد و Km آن برابر با
5-10* 15/1است. در حالی که EcAI تمایل کمتری به سوبسترا دارد و بنابراین برای مقاصد درمانی در زمینه سرطان مناسب نیست.[17]
1-4-8- مکانیسم عمل و ساختار آنزیم ال آسپارژیناز
ساختار کریستالی آنزیم ال آسپارژیناز در E.coli و ، Erwinia carotovora مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است. هر دوی این آنزیم ها به صورت هموتترامر فعال هستند؛ هر دوی این آنزیم ها دارای چهار زیر واحد مشخص 326 واحدی هستند. در هر یک از چهار جایگاه فعال یک مولکول محصول واکنش ال آسپارژین متصل شده است که تعیین کننده تقابل میان آنزیم و سوبسترا است.
تترامر آنزیمی از یک جفت دایمر و یک رابط دایمری بزرگ تشکیل شده است. دایمرهای این تترامر را با عنوان دایمرهای نزدیک به هم توصیف کرد. هر کدام از این دایمرهای نزدیک به هم دارای دو جایگاه فعال هستند و هر جایگاه فعال دارای بخشی از بقایای هر دو مونومر در دایمرهای نزدیک به هم است. در E.coli ساختار کریستالی حاوی چهار مولکول ال آسپارتات است، که هر یک به یک جایگاه فعال متصل هستند.[18]
گرچه دایمرهای نزدیک به هم برای تشکیل جایگاه فعال ضروری هستند، اما این واکنش ها اکثرا در درون یک زیر واحد شکل می گیرند و دو بنیان ترئونین(ترئونین 12 و ترئونین89) در آن دخالت دارند، که مقابل هر دو طرف زنجیره جانبی مولکول لیگاند قرار دارند. از آن جایی که هر دو بنیان ترئونین برای فعالیت ضروری هستند برای مدت های طولانی این سئوال مطرح بود که کدام یک از آن ها OHنوکلئوفیل را برای حمله به اتم کربن پیوند آمیدی به کار می برندکه البته به نظر می رسد ترئونین 12 این نقش را بر عهده داشته باشد.[19،17]
مکانیسم عمل آنزیم ال آسپارژیناز دقیقا مشخص نشده است اما هیدرولیز طی دو مرحله و از طریق تشکیل واسطه بتا-آسیل آنزیم پیشرفت می کند. شکل زیر نمای شماتیکی از مکانیسم عمل احتمالی آنزیم را به نمایش می گذارد:

مطلب مرتبط :   بازاریابی دهن به دهن چیه و چه جایگاهی در کار و کاسبی شما داره 

شکل1- 1 – تصویر شماتیک مکانیسم عمل آنزیم ال آسپارژیناز، واسطه کوالانسی مورد نظر از طریق حمله مزوفیلی توسط آنزیم شکل می گیرد. [20]
به طور کلی مکانیسم عملکرد در ال آسپارژیناز با سرین پروتئازهای کلاسیک قابل مقایسه است که فعالیت در آن ها به حضور یک سری از بنیان های اسید آمینه به صورت معمول Ser-His-Asp که با عنوان مثلث کاتالتیک از آن یاد می شود بستگی دارد.[21]