زوج درمانی
با بررسی دقیق روابط و سبک های عشق ورزی زوجین و استخراج شدت و ضعف های این نگرش ها ، درمانگر میتواند برای طرح درمانی خود اطلاعات مفیدی را جمع آوری کند و برای ترمیم اساسی روابط اقدام کند.
مشاوره پیش از ازدواج
مشاوره پیش از ازدواج فرصت مناسبی است که اقدامات پیشگیرانه ای انجام شود چرا که قبل از ازدواج، معیارهای غالب اشخاص در انتخاب همسر را دیدگاههای ظاهری شکل می دهد. استخراج طرحواره های ناسازگار اولیه و سنجش نگرشهای طرفین به عشق و ارائه اطلاعات کامل و آگاهانه ، به منظور رسیدن به بینش صحیح، میتواند مهمترین وظیفه روانشناسان و مشاوران پیش از ازدواج در جهت کاهش تعارضات زوجی و طلاق خواهد بود .
پژوهش حاضر از طریق کمک به شناخت زیربنایی رفتار جهت هدف نهایی روان‌شناسی یعنی تغییر در رفتار به انسان‌ها کمک می‌کند. طرحواره‌ها به عنوان سازه‌های زیربنایی همانند چهارچوبی برای پردازش اطلاعات به کار می‌روند و تعیین‌کننده واکنش‌های عاطفی افراد نسبت به موقعیت‌های زندگی و روابط بین فردی می‌باشند. بنابراین می‌توان ببان کرد طرحواره‌ها با کیفیت زندگی و رضایت از زندگی رابطه دارند. طرحواره‌های ناسازگار اولیه همانند صافی برای اثبات یا تأیید تجارب کودکی عمل می‌کنند و باعث اضطراب، افسردگی ، اختلالات شخصیت، تنهایی ( به دلیل روابط بین‌فردی مخرب) منجر می‌شوند. بنابراین این پژوهش به روان‌شناسان کمک می‌کند که درجهت تشخیص و تغییر ( یا درمان ) موفق تر عمل کنند. همچنین یافته های این پژوهش میتوانند در امور آموزشی و پژوهـشی ، مشاوره پیش از ازدواج ، زوج درمانی و خانواده درمانی برای روانشناسان و مشاوران کـاربرد داشته باشند.همچنین برای زوجهایی که هیجانات عشق را تجربه نکرده اند و یا سـبک عـشقی بیمارگونـه ای را تجربه می کنند می تواند بسیار مفید باشد ،می توان به آنها آموخت که این هیجان را در روابط خودشان به طور متعادل زنده نگه داشته و همسرشان را به عنوان یک انسان دوست داشته باشند، احساس دوستی و محبت، گرمی و شریک بودن را با یکدیگر تجربـه کنند، تعهد پیدا کنند و در قبال یکدیگر مسئولیت داشنه باشندو احساس نزدیکی، عـشق و صـمیمیت را به همراه تعهد به صورت متعادل افـزایش دهنـد، به آنها آموخت که به پرورش سبکهای عـشقی واقـع بینانـه بپردازنـد و عشق خود را از خطـر بـی تـوجهی محافظت کنند. به نیازهای دیگری توجه داشته باشند تا در کنار هم احساس امنیت کنند و سبک های عشق ورزی سالم و واقع بینانه را هم در روابط زناشـویی وارد کننـد. از این رو برای کمک بـه مراجعـانی که سبکهای عشقی بیمارگونه دارند میتواند کاربرد بالینی داشته باشد.
منابع
منابع فارسی
بیات، مریم. (1387). تأثیر ایمگوتراپی بر سبکهـای عـشقورزی زوجـین شـهر اصـفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه اصفهان
حفاظی طرقبه. میترا؛ فیروزآبادی، علی؛ حقشناس، حسن. (1385). بررسی ارتباط بـین اجـزای عشق و رضایتمندی زوجی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازنـدران، 16، صـص. 99- .109
عیسی نژاد، امید؛ احمدی، سیداحمد؛ اعتمادی، عذرا. (1387). تأثیر بهزیستی ذهنـی بـر کیفیـت روابط زناشویی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده. 290
. عیسی نژاد، امید؛ احمدی، سیداحمد؛ اعتمادی، عذرا. (1389). تأثیر غنی سازی روابط بـر بهبـود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان. مجله علوم رفتاری، 1)4)، صص. 16-9.
عیسی نژاد، امید؛ شماعی، فاطمه؛ احمدی، سیداحمد. (1387). سبکهای عشقورزی و شادمانی زناشویی. مجموعه مقالات سومین کنگره ملی آسیبشناسی خانواده. 291.
لطفی، راضیه (1385)، مقایسه طرحوارهای ناسازگار در مبتلایان به اختلالات شخصیت دسته (ب) و افراد سالم، پایان‌نامه چاپ‌‌نشده کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.
آکرمن،1982 ج؛ لانگ و یانگ،1997؛ مینوچین و فیشمن، ترجمه بهاری و سیا، 1381؛ ثنائی، 1378؛ هالفورد، ترجمه تبریزی و دیگران،۱۳۸۴.
منبع لاتین
Baranoff, B. and Tian, C. (2007). Young schema Questionnaire: review psychometric and measurement issues. Australian journal of psychology, 59, 2, 78 – 86.
Gunty, A., and Buri, F. (2008). Parental practices and the development of maldaptive schemas online . submission, paper presented at the annual meeting of the Midwestern psychological association: Chicago, IL, May 2008.
Harris, C. and curtin, H. (2002). Parental perception, Early Maladaptive schemas and depressive symptom in young adult. Cognitive therapy and research, 26, 3, 4105-416.
Wright, B. (2009). Childhood Emotional maltreatment and later psychological distress among college student: the mediating role of maladaptive schemas child abuse and neglect: the international journal, 33, 1, 59-69.
Wang, C.E.A., Halversen, M., Eisemann, M., and Waterloo, K. (2010). Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9- year follow – up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior therapy and Experimental psychiatry, 41 (91): 389-396.
Brewin, C.R., Furnham, A., and Howes, M. (1989). Demographic and psychological determinants of homesichness and confiding among students. British journal of psychology, 80. 4167-4177.