لذا ضروری است تمام عوامل خانوادگی آموزشگاهی و اجتماعی با همکاری و تفاهم در نیل به اهداف تربیتی فرزندان کوشاو در تعامل باشند.
وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاههایی هستند که بیشترین ارتباط را با خانواده ها داشته و می توان گفت تنها دستگاهی است که با همه خانواده ها در سطح مدارس کشور ارتباط مستقیم دارد. در آموزش و پرورش در صدد است از طریق انجمن اولیاء و مربیان ارتباطات خود را با خانواده ها منسجم و محکمتر سازد.
در ماده 14 آیین نامه اجرایی مدارس در سالهای گذشته توسط شورای عالی آموزش و پرورش به مدارس ابلاغ شده است، هدف تشکیل انجمن اولیاء و مربیان به شرح زیر آمده است:
به منظور تقویت همکاری و مشارکت اولیای دانش آموزان برای کمک به ارتقای کیفیت فعالیت های آموزش و پرورش و گسترش ارتباط دو کانون خانه و مدرسه انجمن اولیاء و مربیان تشکیل میشود. اگر با دیدگاهی مخفیانه به مسائل آموزش و پرورش توجه کنیم عمیقاً درک می کنیم که این نهاد مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.
امروزه مدارس کشور به علت درگیر بودن با معضل کمبود بودجه و ات فرصت کافی برای توجه به ارتقای کیفی آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ندارد.
هم اندیشی و همکاری صمیمانه اولیای دانش آموزان با مربیان مدارس فرصت مغتنمی است که در آن به مسائل اساسی تر و عمده تر فرهنگی اجتماعی و سیاسی کشور پرداخته شود و از این پتانسیل ارزشمند و مقتدر فقط انتظار گرفتن مبلغ ناچیزی، آن هم به اکراه برای اداره امور جاری مدرسه نداشته باشیم.
اگر مجموعه کمکهایی که به دلخواه یا اکراه از اولیای دانش آموزان برای تجهیز امکانات مدرسه و اداره بهتر امور مدرسه دریافت میشود محاسبه شود بدون شک مبلغی کمتر از مجموعه اتی خواهد بود که برای مبارزه با مواد مخدره، اداره اردوگاههای اصلاح و باز پروری… هزینه میشود.
اهداف انجمن اولیاء و مربیان
(ایجاد و تحکیم پیوند انسانی، عاطفی، اخلاقی، اجتماعی بین اولیاء دانش آموزان و مربیان مدرسه.
(بهره مندی از امکانات اولیاء دانش آموزان در جهت همکاری و نظارت های پزشکی و بهداشتی مداوم
(بهره گیری هر چه بیشتر از روحیه تعاون اولیاء دانش آموزان و دیگر افراد خیر و علاقمند در جهت تهیه تدارک و تکمیل امکانات آموزشی.
(جلب توجه اولیای دانش آموزان و کارکنان نسبت به مسائل تربیتی، دینی، خالقی اجتماعی و مشاوره با آنان .
(تفکر، تلاش و یاری و همکاری در جهت بهبود و پیشبرد هر چه بهتر امر آ.پ دانش آموزان مدرسه و توجه خاصی به تربیت مطلوب فرزندان
وظایف انجمن اولیا و مربیان
(مشاوره و برنامه ریزی در جهت تحقق اهداف انجمن
(تشکیل جلسه هر دو هفته یا حداقل ماهی یکبار در مدرسه.
(همفکری با مدرسه و ارائه پیشنهاد به مدیر و فراهم آوردن امکانات لازم برای برنامه های فوق برنامه مدرسه و تشکیل کلاسهای جبرانی.
نظریه روان شناسان جامعه شناسان در مورد تعلیم و تربیت
بعضی از مربیان تعلیم و تربیت را عبارت از آشکار کردن یا به تعبیر دیگر فعلیت دادن استعدادها و قوای پنهانی فرد می دانند. در این نظریه رشد در نظر گرفته شده است ولی نه به عنوان یک جریان دائمی بلکه به عنوان یک امر محدود که به طرف هدفی معین و تام کامل توجه دارد. این نظریه از جهتی شبیه به نظریه آمادگی است. در بررسی تعلیم و تربیت به عنوان آمادگی دیدیم که مربی فرد را به تالیف و وظایفی که برای آینده او لازم است آشنا می سازد. در زمینه آشکار کردن قوای پنهانی نیز مربی متوجه ایده آل یا هدف ثابت و تمیز قابل تغییر می باشد. در اینجا نیز استعدادهای فعلی بچه مورد توجه نسیت بلکه غرض آشکار ساختن قوای نهانی اوست. مسئله این استعدادهای نهانی چه هستند. آیا آنچه در رفتار فرد ظاهر میشود جلوه ای از قوای پنهای اوست یا اینکه در اینمورد مربیان باید بنشینند و قوای باطنی را تعیین کنند و آنها را چه صوری خاص بیان نمایند؟ در حقیقت این مربیان هستند که هدفهایی به عنوان استعداد های نهفته طفل تعیین می کنند و آنها را در جریان تربیتی به بچه تحمیل می نمایند. این هدفها تنها ایده آل نیستند بلکه همه جا قابل اجرا و اعمال می باشند.
هگل و فربل هردو معتقد به هدف کلی و مطلق هستند. فربل علامت و نشانه های ریاضی را مشابه با خصوصیات اساسی یک امر مطلق تلقی می نمود و ارائه آنها رابه بچه ها موجب بروز کمال موجود در بچه ها می دانست. وقتی هدفهای کلی و مطلق به بچه نشان داده شوند آن امر کامل و تمام که به عنوان نیروئی در درون او خفته است بیدار می شود. روی همین اعتقاد فربل به استعداد های نهفته و درونی بچه ها اهمیت می داد و دیگران را متوجه رشد شخصیت بچه ها می نمود.
جایگاه خانواده در تربیت کودکان
خانواده مقدس ترین و مهمترین نهاد و بخش عظیمی از دنیای اجتماعی کودک است. خانواده مکانی است که کودک با تمام تجربه های دیگر لحظه های اجتماعی و زندگی خود بدان باز می گردد. آسایشگاهی است که در آنجا همه افتخارات و موقعیتها را به نمایش می گذارد. در آنجا او به دنبال مداوا و مرهمی برای تألمات شکستها و جراحات و زخمهای وارد بر خود می گردد تا آلام خود را تسکین بخشد