مقدمه
آموزش و پرورش وقتی سیر تکاملی خود را به عنوان یک علم خواهد پیمود که اکثریت کارشناسان تعلیم و تربیت تجربیات شخصی و تعصبات فرد را کنار گذاشته و اساس تصمیم گیریهای تربیتی را بر پایه مدارک و شواهد عملی استوار سازند، در این فصل روش تحقیق مورد تشریح قرار می گیرد، بدین لحاظ ابتدا روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفته سپس به توضیح ابزار جمع آوری اطلاعات و شیوه جمع آوری اطلاعات و تجربیات تحلیل آماری پرداخته میشود.
در این پژوهش محقق سعی نموده است که به صروت علمی و مستند موضوع و بررسی همکاری اولیاء با مدارس دوره ی راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 93/92 را بیان و برسی کند که میزان همکاری اولیاء با مدرسه مسئله ای است که متخصصان آموزش و پرورش باید بدان توجه جدی داشته باشند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه 5 درجه‌ای که حاوی 24 سؤال بسته بود استفاده شده است.
بعد از جمع آوری پرسشنامه‌ها نسبت به نمره‌گذاری تک تک آن‌ها و همچنین طبقه‌بندی و تلخیص اطلاعات اقدام شده و مراحل زیر پیگیری گردید. جدول توزیع فراوانی و درصد آن‌ها محاسبه گردید
استفاده از جدول توزیع فراوانی نمرات مربوط به علل عدم همکاری اولیاء با مدرسه که نمودار ستون رسم ارائه شده است.
روش تحقیق این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی می باشد.
جامعه آماری:
جامعه آماری این پژوهش معلمین و مدیران مدارس راهنمایی دخترانه سطح شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 93/92 می باشد.
نمونه آماری:
به علت محدودیت زمان و وسعت مکان تعداد 150 نفر از مدیران و معلمین به عنوان نمونه با روش تصادفی انتخاب گردید
ابزار اندازه گیری:
با توجه به اهداف تحقیق که پیمایش توصیفی می باشد ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که بصورت یک پرسشنامه 24 سوالی بصورت بسته بر مبنای مقیاس درجه بندی لیکرت با گزینه خیلی زیاد، زیاد. متوسط، کم، خیلی کم تهیه گردید.
روش آماری:
بوسیله پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده بود جمع آوری گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش جدول فراوانی و درصد استفاده می گردد.
در این پژوهش محقق سعی نموده است که بصورت علمی موضوع « بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب » را بیان و بررسی کند که میزان همکاری اولیاء با مدرسه مسئله ای است که متخصصان آموزش و پرورش باید بدان توجه جدی داشته باشند.
برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از یک پرسشنامه 5 درجه ای که حاوی 24 سوال بسته بود استفاده شده است.بعد از جمع آوری پرسشنامه ها نسبت به نمره گذاری تک تک آنها و همچنین طبقه بندی و تلخیص اطلاعات اقدام شده و مراحل زیر پیگیری گردید.
جدول توزیع فراوانی و درصد آنها محاسبه گردید.
استفاده از جدول توزیع فراوانی نمرات مربوط به میزان همکاری اولیاء با مدرسه که نمودار ستونی رسم و ارائه شده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درمورد مقابله با استرس و نسبت به عمل

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات(داده ها)