1-‌ عوامل متعددی در میزان همکاری اولیاء با مدرسه موثر است که در میان عوامل، روابط و برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه تأثیر بسیاری را دارا می‌باشد.
2-‌ در بررسی علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه با استفاده از عوامل 24 گانه در پرسشنامه نتایج زیر به دست آمده است.
الف) روابط برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه بیشترین تأثیر را در جذب همکاری اولیاء با مدرسه را دارد که از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول می‌باشد که تقریبا 100٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند.
ب) پژوهش نشان می‌دهد اقدامات سازنده و پیشنهادات عملی و نظرات اولیاء در جهت ایجاد همکاری با مدرسه بسیار مؤثر می‌باشد و تقریبا 90٪ از اولیاء نظراتی در حد خیلی زیاد و زیاد داشتند.
ج) فقر مالی اولیاء نیز از مؤثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه است.
د) بی‌سوادی اولیاء نیز از موثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه میباشد که 95٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند و جهت اطلاع بیشتر به نتایج تحقیقات به فصل 5 مراجعه کنید.
در راستای نتایج فوق پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.
الف. مدارس نسبت به تشکیل آموزش خانواده و مجمع عمومی جهت آگاه کردن آنها در زمینه نتایج مطلوب همگانی آن‌ها با مدرسه اقدام نماید.
ب. معلمین و مسئولین مدرسه جهت افزایش همکاری اولیاء روابط و برخورد مناسب داشته باشند.
ج. دعوت اولیاء با هماهنگی معلمین به طور مستمر و منظم برنامه‌ریزی شده با توجه به وضعیت درسی فرزندان آنها
د. پیگیری هرچه بیشتر مسئولین مدرسه در همکاری اولیاء با معلم و بالعکس و گزارش آنها در جلسات عمومی آن‌ها.
فصل اول
طرح تحقیق

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه حقوق با موضوع امر مختوم کیفری

مقدمه
با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش، صنعت و تکنولوژی شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون شد. بینش‌ها و نگرش‌های فرهنگی وفلسفی تغییر یافت و تقسیم کار و تحصیل موجب پیچیدگی و تنوع بیشتر زندگی گردید و به دنبال این تحولات نظام آموزش و پرورش دستخوش دگرگونی شد.
آموزش مهارتهای فنی ، علمی و تخصصی به بیرون از محیط خانواده انتقال یافت و این فکر را به وجود آورد که آموزشگاه ها و مراکز آموزشی می توانند جایگزین خانواده در امر آموزش و پرورش دانش آموزان گردند. بررسی و مطالعاتی که توسط مربیان علوم تربیتی و روان شناسان و جامعه شناسان در این موارد انجام شده بازگشت دوباره به اهمیت جایگاه خانواده در جامعه و نقش حساس آن در تربیت کودکان و نوجوانان را با بهره مندی از شیوه های تازه بر رشد روان شناسی تربیتی مورد تایید قرار می دهد.
خانواده ها باید بیاموزند که فرزندان محصول تربیتی والدین هستند و شخصیت آنان که نسل آینده را تشکیل می دهند در محیط خانواده قالب پذیر می شود.
هدف آموزش خانواده باید این باشد که خانواده با استفاده از شیوه های درست آموزش و پرورش در برخورد رفتاری با فرزندان خود به گونه ای عمل کنند که آنان را برای یک زندگی سالم در آینده تربیت نمایند.
مشغله والدین در بیرون از خانه، دشواری های زندگی و پیچیدگی های شیوه های آموزش و پرورش که حاصل تحولات سریع اجتماعی است، کارکردهای خانواده را محدود ساخته و موجب گردیده خانواده توانایی برنامه ریزی علمی و سنجیده در آموزش و پرورش نداشته باشد. اما اهمیت خانواده از لحاظ تربیتی در دنیای امروز ضرورت همکاری و هماهنگی موثر آن با آموزشگاه را ایجاب می کند همکاری و هماهنگی مدرسه و تبادل آگاهیها و تجارب والدین و مربیان و هماهنگی میان والدین و مسئولین آموزشگاه آنان را در شناخت نیازهای معقول و مختلف کودکان و نوجوانان یاری بخشیده و به توانمندی و قابلیت این دو نهاد موثر در چارچوب رفع کمبودها و نیازهای آنان خواهد افزود.
هر چه خانواده به رمز و رموز تربیت و پرورش آگاه تر باشد هماهنگی و همکاری موثر بین مدرسه و خانواده امکان پذیر است و زمینه اجرایی برنامه های مشترک و هدف های همسان تربیتی این دو نهاد در رابطه با تقسیم کار و تربیت کودکان و نوجوانان آسانتر فراهم می شود.
برنامه آموزش خانواده از موثرترین اقداماتی است که به خانواده کمک می کند تا در تربیت کودک و نوجوان از لحاظ روحی، عاطفی، اخلاقی و برخورد رفتاری به گونه ای عمل کنند که در همکاری با آنچه درمدرسه از نظر تربیتی سازمان یافته تر انجام می گیرد موفقیت آمیز و تضمین کننده اجتماعی آنان در آینده باشد.