درمان های اسکیزو فرنی :
به طور کلی در مان های بیماری اسکیزو فرنی دو دسته هستند :
١- درمان های زیستی
۲ – درمان های غیر زیستی
درمان های زیستی خودشان به دو گروه اند الف ) – درمان های دارویی ب )- درمان های غیر دارو یی مثل الکترو شوک درمانی :
درمان دارویی شامل آرامش بخش ها ی قوی رایج و سنتی و آرامش بخش های آنتی پیک ( انواع جدید ) است از دسته اول هالو پریدول و فلو فنازین را می توان نام برد ، انواع تزریقی طولانی اثر این دارو است برای بیمارانی که همکاری کافی در درمان ندارند به کار می رود ،
دسته دوم این داروها می توان به ریسپریدون ، اولا نزاپیت ، کیتا پین ، ویکوزاپین ، سرتیزول و زیپراسیدن را نام برد . ( فراهانی ، ١٣٨٨ ، ص ۲٨ )
درمان های روانی – اجتمایی ( غیر زیستی ) :
این درمان ها شامل روش های مختلف است ، آموزش مهارت های زندگی ، رفتار درمانی ، شنا خت درمانی ، گروه درمانی ، انواع روان درمانی ، خانواده درمانی از جمله درمان های مذ کور است ، کار درمانی آموزش های شغلی ، تامین نیاز های اساسی مثل شغل ، کسب درآمد ، آموزش مهارت های اجتمایی از جمله آنها است . ( همان منبع ، ص ص۲٩
پیشینه داخلی :
١- در یک کار پژوهشی که آقای حمید نیک بزم در دانشگاه پیا نور گیلانغرب انجام داده است که به بررسی رابطه ی خلاقیت با درو نگرایی و برو نگرایی پرداخته است ، ضریب همبستگی بین دو متغیر ۴۲ ٪ بود او همچنین به بررسی تاثیر جنس در خلاقیت پرداخته است که بین دختران و پسران در پژوهش او هیچ رابطه ی معنی داری وجود نداشت .
۲- در یک کار پژوهشی که آقای عباس محمدی در سال ١٣٧٨ در شهر ستان کنگاور پیرامون بررسی خلاقیت افراد اجتمایی و افراد غیر اجتمایی انجام داده است به این نتیجه رسیده است که کسانی که رفتار اجتمایی از خود بروز می دهند خلاقیت بیشتری دارند و بر عکس کسان‍ی که رفتار غیر اجتمایی دارند خلاقیت کمتری دارند .
٣- در تحقیقی که آقای غلامی کیا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام داده است که به بررسی رابطه خلاقیت با تیپ های شخصیتی جان هالند پرداخته است ، که بین خلاقیت و تیپ های شخصیتیجان هالند رابطهی معنی داری گزارش شده ، متغیر دیگری که در این کار تحقیقی مورد مطالعه قرار گرفته است و درون گرایی و برون گرایی به عنوان یکی از ویژگی های شخصیتی است.
۴- در سال ١٣٨١ آقای امید محمدی پژوهشی با عنوان بررسی رابطه ی خلاقیت با اختلا ل های شخصیتی هیستری ، ضد اجتمایی ، و افسردگی در شهرستان ایلام انجام داده است و به این نتیجه رسیده است که رابطه ی معنی داری بین خلاقیت و این ابعاد شخصیت ذکر شده پیدا نکرده است ونشان داده است که هیچ رابطه ای بین آنها وجود ندارد.
۵- خانم ملیحه فتاحی‌در سال ١٣٧٨ در دانشگاه اسلام آباد پژوهشی با عنوان بررسی و مقایسه رابطه ی بین خلاقیت و روابط اجتمایی دانشجویان پسر و دختر انجام داده است که نشان می دهد با ضریب همبستگی ٧۴٪ خلاقیت در روابط اجتمایی موثر خواهد بود .
۶- در سال ١٣٨٧ پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی درون گرا و برون گرا با رضایت مندی زوجین انجام گرفته است که این پژوهش توسط فاطمه هاتفی و به راهنمایی مریم السادات فتاحی زاده و رضوان السا دات جزایری در دانشگاه اصفهان انجام گرفته واین تحقیق در میان زوجین ساکن منطقه ١٣ اصفهان انجام گرفته و ارتباط میان مولفه های تحقیق ارتباطی معنادار بود .
پیشینه خارجی :
١- لئونارد هستون و دوآن دنی در یک گزارش مربوط به بررسی پیگیری کودکانی که از مادرانی اسکیزو فرنی متولد شده اند و مدت کوتاهی بعد از تولد به فرزند خواندگی یا پرورشگاه سپرده شده بودند اظهار داشته اند که کودکانی که اسکیزوفرنی شده انددر مقایسه با کودکانی که عادی هستند (( خود برانگیختگه )) تر بودند تاریخچه زندگی پر شور تری داشتند و مشاغل خلاق تری را کسب کردند و سرگرمی های تخیلی تری را دنبال کردند ، در واقع این بررسی حاکی از آن است که بیماران اسکیزو فرنی غیر پارانویید در آزمون خلاقیت نمرات بیشتری از بیماران اسکیزو فرنی پارانویید یا افراد گواه غیر پارانویید کسب می کنند.
۲- فلمینگ . جی در سال ۲۰۰١ در تحقیقی که به عنوان ارتباط بین خلاقیت و شخصیت های اجتمایی و غیر اجتمایی دوره های متوسطه مورد بررسی قرار داده بود ، طرح این تحقیق جهت تعیین ارتباط میان خلاقیت و رفتارهای اجتمایی و غیر اجتمایی دانش آموزان در مدرسه ، نتایج این تحقیق نشان مر دهد که :
الف)- با ضریب همبستگی ٧٪ + ارتباط مثبت و معنی دارمیان خلاقیت و رفتار های اجتمایی آنها وجود دارد .
ب)- با ضریب همبستگی بدست آمده ۶۵٪ ارتباط معنی داری میان خلاقیت و رفتارهای ضد اجتمایی آنها وجود دارد .
٣- راجر وابسون در سال ۲۰۰٩ گزارش می دهد که بر اساس تحقیق جدید ، روان پریشی می تواند پاسخی باشد در ذهن های خلاق در همه ی حوزه ها یی از علم تا ریاضیات تا طب ، ممکن است ویژگی های مرتبط با روان پریشی داشته باشد چنین ویژگی هایی ممکن است که به فرآیند های افکار غیر معمول و گاهی اوقات خیالی این اجازه را بد هد که با بیماری روانی در جهت تحریک کردن خلاقیت مربوط با شد .
۴- چادنا . ان .کا در سال ١٩٨۴ دو تحقیق با عنوان بررسی خلاقیت با ابعاد شخصیت ارتباط معنی داربه صورت مستقیم با عزت نفس بالای دانش آموزان هنرستان شهر استهکلم به انجام رسانیده ، در این تحقیق مشاهده گردیده که دانش آموزان دختر دارای عزت نفس بالایی بوده و همچنین دیده شده که استفاده از آموزش های فرهنگی و آموزشی در دراز مدت می تواند سبب افزایش عزت نفس در دانش آموزان شود و این ارتباط مستقیم مثبتی با خلاقیت دانش آموزان رشته های هنررا نشان می دهد.
(فصل سوم)
روش تحقیق: