شکل 3- 5: شماتیک کارکرد مدل ECFM-3Z در موتور دیزل 49
شکل 4- 1: اعتبارسنجی نتایج عددی با استفاده از نمودار تجربی فشار موجود در منبع [36] 55
شکل 4- 2: نمودارهای گشتاور اندیکه‌ی موتور مورد بررسی بر حسب دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق 56
شکل 4- 3: نمودارهای فشار مؤثر متوسط اندیکه برای موتور مورد بررسی بر حسب دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق 57
شکل 4- 4: نمودارهای مصرف سوخت مؤثر اندیکه‌ی موتور مورد بررسی بر حسب دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق 58
شکل 4- 5: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 59
شکل 4- 6: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 59
شکل 4- 7: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 60
شکل 4- 8: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 60
شکل 4- 9: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 61
شکل 4- 10: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 61
شکل 4- 11: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 62
شکل 4- 12: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 62
شکل 4- 13: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 63
شکل 4- 14: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 63
شکل 4- 15: منحنی‌های فشار در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 64
شکل 4- 16: منحنی‌های فشار در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 65
شکل 4- 17: منحنی‌های فشار در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 65
شکل 4- 18: منحنی‌های فشار در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 66
شکل 4- 19: منحنی‌های فشار در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ 66
شکل 4- 20: منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
شکل 4- 21: منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
شکل 4- 22: منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68
شکل 4- 23: منحنی‌های نرخ آزادسازی گرما در جرم سوخت پاشش‌شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69