۵٧٪
١٠٠٪
نسبت نمونه در جامعه
٢٣
٣٠
۵٣
در این تحقیق تعداد نمونه برابر است با ۵/٢درصد حجم جامعه جهت پژوهش انتخاب خواهد شد.

ابزارهای جمع آوری اطلاعات :
ابزار های جمع آوری که در این تحقیق از آنها استفاده شده است عبارت است از دو تست معتبر و استاندارد که برای ابعاد شخصیتی ( افسرده ، پارانویایی ، اسکیزوفرنی ، انحراف اجتمایی ) از مقیاس فرم کوتاه ((ІΡΜΜ )) استفاده خواهد شد و برای سنجش خلاقیت هم از تست دکتر جمال عابدی استفاده خواهد شد که هر دو دارای اعتبار و پایایی بالایی است.
آزمون ((ІΡΜΜ)):
یکی از معتبرترین و مهمترین پرسش نامه هایی است که به روش گروه ملاک در اوایل دهه ١٩۴٠ توسط هته وی ومک کینلی ابداع شد و در سال ١٩٨٩ توسط بوچر و همکارانش تجدید نظر شده است ، این پرسش نامه نه تنها پر کاربرد ترین پرسشنامه ارزیابی شخصیت است بلکه یکی از آزمون های شخصیت می باشدکه تا کنون پژوهش های بسیاری را بر انگیخته است ، هته وی و مک کینلی با استفاده از برگه های معاینه روانی در سنامه های پزشکی مقیاس های نگرش سنج پرسش نامه های شخصیتی موجود در تجارب با لینی خودشان مجموعه ای بیش از ١٠٠٠ ماده گرد آوری کردندو آنها را در چارچوب خود سنجی بلی و خیر مرتب کردند و در نهایت با تجدید نظر های متعدد که بر روی آن انجام دادند آزمون ۵۶۵سوالی را که مشتمل بر ١٠ مقیاس بالینی و ٣مقیاس روایی می باشد ابداع کردند، اما چندین ماده آزمون تلویحآً اشاره به سازگاری جنسی و روده و مثانه و اعتقادات مذهبی افراطی داشت حذف شدندبه خاطر این که در برخی موقعیت ها آزمون امری مزاحم و اعتراض آمیز تلقی می شدند .( ترخان ، ١٣٨٧،ص۶۵)
پرسشنامه خلاقیت دکتر جمال عابدی :
دکتر جمال عابدی در سالهای ١٣۶٢−١٣۶۴با تشویق گروهی از دانشجویان درس روانشناسی دانشگاه تهران بر پایه تئوری ابتکار،انعطاف پذیری قرار گرفت ، اما فرم نهایی آن بر پایه اظهار نظر گروهی از استادان ساخته شد ، این فرم به وسیله یکی ازاستادان دانشگاه روستو اسپانیا به عنوان استاد گروه روانشناس دانشگاه روستو به زبان اسپانیایی ترجمه شد و برای اجرا به اسپانیا فرستاده شد که شامل ۶٠ماده و هر ماده ٣ گزینه دارد ، گزینه ها نشان دهنده خلاقیت از کم به زیاد به منظور افزایش ضریب پایایی اعتبار آزمون خلاقیت است . ( عابدی، ١٣٧٢،ص۴۶)
روایی و پایایی آزمون خلاقیت دکتر جمال عابدی :
آزمون خلاقیت تورنس به عنوان یکی از معتبرترین آزمون های روانشناختی در اندازه گیری خلاقیت به کار برده می شود اما یکی از معایب آن وقت گیر بودن آن است که بیش از١٨٠ سوال را در بر می گیرد ،تحقیقی شناسایی اعتباربیرونی آزمون خلاقیت تورنس وآزمون ۶٠ سوالی دکتر عابدی را تائید کرده که پس از اجرا بر روی ٨۶ نفر دانشجوی کالج دانشگاه آیوتا مشخص گردید که آزمون ها دارای اعتبار بیرونی بالایی هستند ، در این تحقیق پژوهشگری پس از یک همبستگی بین نمرات آزمودنی ها در هر دو آزمون ضریب همبستگی بین دو آزمون ٨۶٪ اعلام کرد ، ضریب همبستگی بین نمرات بخشهای آزمونهای دیگر که در تحقیقات انجام شده به کار رفته است و ١٪ آماری معنی دار بوده است این ضریب همبستگی بین۵۴٩٪ (همبستگی بخش سیالی آزمون سنجش خلاقیت و سنجش سیالی آزمون دانشگاه روستو) تا ١٩٩٪ (همبستگی بین انعطاف پذیری آزمون دانشگاه روستو سنجش ابتکار آزمون سنجش خلاقیت ) در نوسان بود .(همان منبع ،ص۴٧)
روایی و پایایی آزمون ((ІΡ ΜΜ)) :
همان طور که بین ساخت های عاملی فرم جدید و فرم اصلی شباهت زیادی وجود دارد نتایج پژوهش های انجام شده در مورد فرم جدید آزمونMMPI نشان می دهد که بین این نتایج و فرم اصلی نیز همسانی قوی ای وجود دارد ، میانه اعتبار مقیاس های آزمون اصلی با روش دو نیمه کردن بین ٧٠٪ تا٨٠٪ است که بعضی از این ضرایب برابر٩۶٪ می باشد اما برخی دیگر کمتر از آن است ، میانه ضرایب همبستگی مقیاس ها از راه باز آزمایی بین ۵٠٪تا ٩٠٪ است ( با میانه ٨٠٪ ) . ( آشتیانی ،١٣٨٨، ص٢٣٣)
آزمون اصلی MMPI که به علت وقت گیر بودن و هزینه زیاد مورد استفاده عده کمی قرار گرفت کانن در سال ١٩۶٧ آن را به ٧١ سوال تقلیل داد و ادعا کرد که این فرم همان قدر تشخیص فرم بلند را دارد وی یک پژوهش برای شناسایی اعتبار بین آزمون و آزمون فرم بلند انجام داد او توانست پس از اجرای آن بر روی گروهی از دانشجویان نشان دهد که همبستگی بین این نمرات (فرم کوتاه ) و آزمون بلند در حد بالایی است ، ضریب بدست آمده بین ٧۴٪ تا ٨٠٪ در نوسان بود .( ترخان ، ١٣٨٧،ص۶٧)
دکتر شاملو برای تعیین ضریب پایایی این آزمون ( فرم کوتاه ) از طریق آزمون مجدد توانست ضریب همبستگی بالا تری برای تمامی مقیاس هایی که با مقیاس(SI درون گرایی اجتمایی )نشان دهد که این ضریب برای افسردگی ، انحراف اجتمایی، پارانویایی ، اسکیزو فرنی به ترتیب (۶٨٪،۵٩٪،۶٣٪،٧٠٪،٨٠٪) می باشد. (شاملو، ١٣۵۴، ص ٨٧)
روش اجرا :
بعد از اینکه آزمودنی ها را از لحاظ روانی و فیزیکی در شرایط مساعد قرار دادیم پرسشنامه ها را بین آنها تقسیم می کنیم و از آنها می خواهیم که عبارت ها را به درستی مطالعه کرده و صادقانه جواب خود را در پاسخنامه وارد کنند که با زدن علامت ×مشخص می شود و سعی شود که به همه سوالات جواب داده شود ، در آزمون MMPI به ازای هر سوال که مثبت جواب داده شود یک نمره داده می شودوبه ازای هر سوال منفی نیز یک نمره داده می شود، بعد نمرات را با هم جمع میزنیم تا نمرات خام به دست آید، نمرات خام را روی نیم رخ روانی علامت زده و نقاط را به هم وصل می کنیم و در آخر نمرات خام را به نمرات استاندارد تبدیل می کنیم.
آزمون خلاقیت شامل ۶٠ ماده است که هر ماده ٣گزینه دارد که گزینه ها نشان دهنده خلاقیت از کم به زیاد است :
١گزینه الف) خلاقیت پایین را نشان می دهد ، ١نمره می گیرد .