همانند گشتاور اندیکه، نمودارهای فشار مؤثر متوسط اندیکه نیز با ثابت نگه‌داشتن جرم و مقایسه در دماهای مختلف به‎‌دست آمده‌اند تا بتوان مقایسه‌ی بهتری انجام داد. شکل 4- 3 نتایج را نشان می‌دهد.
شکل 4- 3: نمودارهای فشار مؤثر متوسط اندیکه برای موتور مورد بررسی بر حسب دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق
همان‌طور که از شکل برمی‌آید، در یک دمای ثابت، با افزایش جرم سوخت پاشش شده، عموماً توان موثر میانگین اندیکه کاهش می‌یابد. همچنین در یک جرم سوخت پاششی ثابت، با افزایش دما، توان روند کاهشی دارد.
4-4-3- مصرف سوخت مخصوص اندیکه
همان روند مشابه پارامترهای عملکردی بالا در این قسمت نیز تکرار شده است. شکل 4- 4 مصرف سوخت اندیکه را در دماها و جرم‌های مختلف بررسی می‌نماید.
شکل 4- 4: نمودارهای مصرف سوخت مؤثر اندیکه‌ی موتور مورد بررسی بر حسب دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق
همان‌گونه که از این نمودارها مشخص است، در یک دمای ثابت، با افزایش جرم سوخت پاششی، ISFC کاهش می‌یابد. و افزایش دما در یک جرم ثابت، باعث افزایش ISFC می‌شود.
4-5- بررسی آلایندگی موتور
این بخش به بررسی آلایندگی موتور می‌پردازد. در این بخش تاثیر تغییر دمای اولیه‌ی محفظه‌ی احتراق بر آلاینده‌های NOx و soot، که عمده‌ترین و خطرناک‌ترین آلاینده‌های موجود در موتورهای احتراق داخلی می‌باشند، بررسی شده‌اند.
4-5-1- آلاینده‌ی NOx
شکل 4- 5: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 6: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 7: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 8: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 9: نمودارهای NOx در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
4-5-2- آلاینده‌ی soot
شکل 4- 10: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=31.3 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 11: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=40.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 12: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=50.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 13: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=60.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
شکل 4- 14: نمودارهای soot در جرم سوخت پاشش شده‌ی m=70.0 mg/cycle بر حسب زاویه‌ی میل‌لنگ
4-6- بررسی منحنی‌های فشار و نرخ گرمای آزادشده
در این بخش به مقایسه‌ی منحنی‌های فشار و نرخ گرمای آزادشده خواهیم پرداخت.
6-4-1- منحنی‌های فشار