برای فروپاشی ثانویه نیز از مدل Wave استفاده شده است. این مدل، بسته به سرعت نسبی، برای فروپاشی دو رژیم متفاوت را در نظر می‌گیرد. اگر عدد وبر بزرگتر از 6 باشد، فرض می‌شود قطره ناپایدار بوده و باید به ذرات کوچک‌تر تقسیم شود. برای سرعت نسبی کم رژیم فروپاشی bag break-up و برای سرعت نسبی زیاد stripping break-up نامیده می‌شود. تغییرات شعاع قطره با زمان نیز با معادله‌ی (3-19) بیان می‌گردد. در این رابطه شعاع قطره بوده و دو پارامتر دیگر شعاع پایدار و زمان شاخص نامیده می‌شوند. بسته به رژیم فروپاشی این دو متغیر از فرمول‌های مختلفی محاسبه می‌شوند. پارامتر همواره مقدار دارد، اما برای ایجاد تطابق با نتایج تجربی باید تغییر کند (مقدار آن به نوع نازل بستگی دارد).
نرخ تجزیه‌ی توربولانس
برای محاسبه‌ی نرخ تجزیه‌ی توربولانس از مقیاس طولی توربولانس و مقیاس زمانی توربولانس استفاده می‌شود. این دو کمیت از معادلات زیر محاسبه می‌شوند:
(3-20)
(3-21)
(3-22)
که در این روابط و به‌ترتیب انرژی سینماتیکی توربولانس و نرخ اتلاف آن می‌باشند. ثابت مدل بوده و برابر می‌باشد. مشابه مدل قبلی، ثابت های و برای تنظیم مدل به‌کار می‌روند.
نرخ تجزیه‌ی کاویتاسیون
معادلات توربولانس به شکل زیر هستند که در آن‌ها ترم ناشی از کاویتاسیون می‌باشد:
(3-23)
(3-24)
تصادم با دیواره
برخورد سوخت با دیواره‌ی سیلندر و یا پیستون از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه داشت. بخشی از سوخت که به دیواره می‌رسد، تبخیر نمی‌شود، در نتیجه بر فرآیند احتراق تاثیر منفی گذاشته و باعث ایجاد آلایندگی می‌شود. رفتار سوخت در تصادم با دیواره به پارامترهایی از قبیل سرعت و قطر ذرات، زبری سطح دیواره و دمای آن بستگی دارد. در پروژه‌ی حاضر از مدل ساده‌ی Walljet1 استفاده شده است که ویژگی‌های دیواره را در نظر نمی‌گیرد و صرفاً بر اساس عدد وبر، قطر قطرات را تغییر می‌دهد. این مدل مطابق ضابطه‌ی زیر [24] قطر ذرات را محاسبه می‌کند:
(3-25)

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و حقوق بین الملل عمومی

3-5- مشخصه‌های عملکردی موتور
در این بخش تعدادی از مشخصه‌های عملکردی موتورهای رفت و برگشتی احتراق داخلی با توجه به اهمیت و کاربرد آنها در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مشخصه‌های عملکردی عبارتند از:
گشتاور
توان (قدرت)
مصرف سوخت ویژه
3-5-1- گشتاور و توان
گشتاور، نشانگر خوبی از توانایی موتور برای انجام کار بوده و به‌صورت نیرویی که در فاصله‌ای عمل نموده و ایجاد ممان می‌کند، تعریف می‌گردد که دارای واحدهای N.m یا lbf.ft می‌باشد. گشتاور با رابطه‌ی
(3-26) به کار مربوط می‌شود:
(326)