1-41 کلی باسیلوز سپتی سمی
علائم کلینیکی و کالبد گشائی :تنگی نفس ،احساس سرما در جوجه‏ها، تنفس با دهان باز، لاشه پر خون تیره و خشک ، روی کبد، قلب، کیسه های هوایی پر از فیبرین زرد تا صورتی رنگ (Saif & Jordan)
1-42 پریتیونیت زرد‏ه‏ای
این حالت بیشتر در طیور تخم گذار دیده می شود. زرده ها در اثر استرس در داخل محوطه بطنی پخش شده اند در این بیماری لاشه‏ها بسیار بوی بد دارند. رنگ زرد تا سفید در محوطه بطنی دیده می شود(Saif & Jordan)
1-43 تورم مجرای تخم بر (Salpangit )
بیماری در طیور تخم گذار دیده می شود و علائم بالینی ندارد، مرغی که مبتلاست تا آخر عمر تخم گذاری نمی کند. عفونت از طریق کیسه های هوایی شکمی سمت چپ ( 9 عدد کیسه هوایی داریم ) که به مجرای تخم بر سمت چپ چسبیده است. ( در طیور و ماکیان فقط مجرای تخم بر چپ وجود دارد ). اگر کیسه های هوایی شکمی آلوده به E.Coli باشد به علت اینکه این کیسه ها چسبده به مجرای تخم بر هستند مجرا متورم می شود(Saif & Jordan)
1-44 پان آفتالمیت ( Pan Aphtalemit )
در اثر لوکالیزه شده باکتری در اتاقک قدامی چشم چه به صورت موضعی و چه بصورت سیستمیک موجب کوری خواهند شد. در هیستو پاتولوژی نفوذ سلولهای تک هسته ای و هتروفیل در بافت چشم دیده می شود (Saif & Jordan)
1-45 سندروم تورم سر (Swelling Head Syndrom )
عامل بیماری فقط E.Coli نیست. خانواده پنومو ویروسها نیز این سندرم را ایجاد می کند. علائم کلینیکی شامل :تورم سر، ریزش ترشحات از بینی و دهان ( باید از بیماریهای کوریزا، پاستورلا و کمبود ویتامین A تفریق داده شود،بسته شدن چشم، افت تولید در گله 1 تا 2 درصد(Saif & Jordan)
1-46 بیماری کلی گرانولوما (Coli Granoloma )
بیشتر سویه هایی که تولید کپسول می کنند و این سویه ها برای خرگوش و موش بیماری زا بوده و در آنها گرانولوم ایجاد می کنند و باعث بیماری کلی گرانولوما می شوند. یکسری ندول به اندازه نخود به رنگ زرد تا سفید در سکوم، طحال، روده و کبد دیده می شود(Saif & Jordan)
1-47 پنومونی های چرکی
معمولاً ریه ها پرخون و پر از فیبرین است و اگر ریه را فشار بدهیم ترشحات کاملاً بیرون ریخته می‏شوند (Saif & Jordan)

مطلب مرتبط :   فروش پایان نامه صدور سند مالکیت

1-48 سلولیت زیر جلدی (Swelling Cell subcutaneous )
یکسری ماده ژلاتینی به صورت ورقه ورقه که گاهاً تبدیل به چرک می شود، در زیر پوست ناحیه ران و گاهاٌ سینه دیده می شود. این بیماری عوامل زیادی دارد از جمله کلبسیلا، استافیلوکوک، E.Coli ، استرپتوکوک، پرتئوس. در اثر هر نوع استرس و خراشیدگی پوست این حالت دیده می شود و باعث حذف در کشتار شده و از خط کشتار حذف می شود(دکتر رضایی، 1391).
1-49 تشخیص اشریشیاکلی
1-49-1 جداسازی وشناسایی عامل سبب شونده
تشخیص بر پایه جداسازی و شناسایی اشریشیاکلی از زخم های معمول کلی‏باسیلوز می باشد. بایستی دقت شود که از آلودگی نمونه ها به مدفوع اجتناب شود.در جداسازی ارگانیسم از اعضای داخل احشاء پرندگان دستخوش تجزیه بایستی با احتیاط تفسیر شود زیرا اشریشیاکلی در وسعت روده پرندگان مرده به سرعت گسترش می یابد .کشت از مغز استخوان جهت بدست آوردن نتیجه آسان است ومعمولاًعاری از آلودگی باکتریایی می باشد.ماده بایستی روی محیط ائوزین متیلن بلو، مکانکی یا ترگیتول- 7آگار به صورت خطی کشت داده می شود .یک تشخیص احتمالی اشریشیاکلی می‏تواند انجام گیرد به شرطی که بیشتر کلنی‏های روی محیط EMB آگار مشخصه تیره با جلای فلزی ،صورتی روشن با کلنی‏های به سرعت احاطه کننده روی محیط مکانکی‏آگار یا زرد روی محیط تریگیتول‏-7آگار داشته باشند .سویه‏های اشریشیاکلی می‏توانند بارشد آهسته و عدم تخمیر لاکتوز باشند و به عنوان کلنی‏های با قابلیت عدم تخمیر لاکتوز به نظر برسند. تشخیص نهایی اشریشیاکلی بر پایه ی مشخصات ویژه ارگانیسم می‏باشد شناسایی خاصیت آنتی ژنیک ، تعیین فاکتورهای ویرولانس یا انگشت‏نگاری نمونه جدا شده ممکن است مفید باشد که بطور ویژه قسمتی از یک تحقیق اپیدمیولوژیک می باشد.صورت فلکی شش ژن ویرولانس از قبیل:sitA , iro N , hly F , iss , iutA , ets A
به نظر می رسد که مشخصه سویه‏های سم دار بیش از74 درصد نمونه های جدا شده اشریشیاکلی بیماریزای پرندگان (APEC) شناسایی شده است اما ندرتاًدر سویه های هم غذا اتفاق می‏افتد. PCR متعدد جهت یافتن آنها ممکن است منابعی را برای متمایز کردن نمونه‏های جدا شده بیماری‏زا و هم غذا به وسیله روش‏های آزمایشگاهی فراهم آورد بدون این که دسته بندی مجدد تست های مرگ آوری جنین‏ها یا جوجه‏ها را در آینده داشته باشیم. سرولوژی به عنوان یک روش تشخیصی استفاده نشده است به هر حال بقا بعد از چالش و رقابت مربوطه با تیترهای آنتی بادی یافت شده توسط ELISA بهتر از روش هم‏آگلو‏تیناسیون غیرمستقیم استاندارد میباشد.روش هایی جهت یافتن پروتئین های فاز حاد و نسبت تغییر مسیر هتروفیل به لنفوسیت می تواند به عنوان نشان گری‏های غیر اختصاصی التهاب و استرس که توأم با کلی‏باسیلوز میباشد، بکار گرفته شود (2008Barnes.1994et al Quinn ).