فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-1- انواع زاویه های اصطکاک داخلی برای کاربرد در مسائل مهندسی 13
جدول2-1- ضرایب بزرگنمایی برای ایجاد طیف طراحی خطی 21
جدول 3-1- مقایسه مقادیر های بدست آمده از روش چودهاری و دیگر تئوری های لرزه ای 42
جدول 3-2- مقایسه فشار خاک لرزه ای محاسبه شده با استفاده از روش های مختلف 46
جدول4-1- مشخصات مصالح خاکی 57
جدول4-2- مشخصات المان Plate 57
جدول 4-4- مقادیر شتاب افقی (متر/ مجذور ثانیه) حاصل از نرم افزار PLAXIS 61
جدول 4-5- مقادیر ضریب فشار جانبی فعال در حالت دینامیکی 62
جدول 4-6- مقایسه مقادیر فشار جانبی حاصل از تئوری و نرم افزار PLAXIS 84

چکیده
دیوار های حائل از جمله سازه های مهندسی پر کابرد در پروژه های عمرانی می باشند. یکی از عوامل موثر بر عملکرد دیوار های حائل، نحوه توزیع فشار جانبی در هنگام زلزله است. در این پژوهش برای بررسی رفتار دیوارهای حائل طره مرتفع، عملکرد سه دیوار با ارتفاع های 6 ،9 و 12 متری و در هنگام بروز زلزلههایی با دو تاریخچه متفاوت بررسی شد. برای انجام مدلسازی عددی از نرم افزار PLAXIS V8 استفاده شد. نتایج نشان می دهد، مقادیر محاسبه شده برای فشار جانبی از روش های تئوری برای دیوار حائل های در نطر گرفته شده بیشتر از مقادیر محاسبه شده از نرم افزار اجزا محدود PLAXIS می باشد. در تئوریهای موجود، برای محاسبه فشار جانبی به اندرکنش خاک و دیوار یا به عبارت دیگر سیستم خاک و دیوار توجهی نمی شود و مقادیر حاصل می تواند به طراحی محافظه کارانه و افزایش هزینه پروژه بیانجامد. بنابراین توصیه می شود از روشهای تنش-تغییر شکل برای محاسبه فشار جانبی استفاده شود.
فصل اول:
دیوار حائل
1-1- تاریخچه ساخت سازه های حائل
از زمانی که انسان ها زندگی کوچ نشینی را رها کردند- مقارن با ده هزار سال قبلاز میلاد مسیح- با هدف دفاع از خود شـروع به ساخت موانع صعب العبور نمودند. این ساخت و سازها با ساخت مقبره ها-با الهام گرفتن از اعتقادات مذهبی ماننـد عـروج بـه بهشت- ادامه پیدا کرد. از شواهد موجود چنین برمی آید که اولین آیده های ساخت یک سازه قائم برای نگهداری توده مـصالح رامی توان در مقبره های خرسنگی در حوالی اقیانوس اطلس و در اروپا یافت. به عنوان مثال Newgarange Cairn در ایرلنـدکه متعلق به چهار هزار سال قبلاز میلاد مسیح است. این سازه مانند یک گنبد با قطر82 متر ساخته شـده اسـت. این سازه دارای ارتفاعی معادل 2/4 متر است که به کمک تودههای سنگی که به صورت قائم مستقر شده اند (حداکثر تا ارتفـاع2/1 متر ) ساخته شده است. این توده های سنگی بدون کمک ملات مستقر شده اند. این سازه های حائل شامل مصالح سـنگی گردگوشه ای هستند که از بستر رودخانه های مجاور آورده شده اند.