3-10- آنالیز عددی
فشار ناشی از زلزله بر دیوارهای حائل می تواند با استفاده از پاسخ دینامیکی تحلیل شود. تعداد برنامه کامپیوتری برای چنین آنالیز موجود می باشد. آنالیز خطیف معادل خطی و غیر خطی می تواند برای تخمین فشار دیوار به کار رود. آنالیز غیرخطی قادر به پیش بینی تغییر شکل ماندگار و فشار دیوار می باشد.
3-10-1- الهمود و ویتمن (Al-Homoud and Whitman, 1999)
یک مدل عددی اجزا محدود توسط آل همود و ویتمن (1999) برای دیوارهای وزنی روی خاک خشک با استفاده از Weidlingger Associates دو بعدی (کد اجزا محدود کامپیوتر ، FLEX) توسعه یافت. آنالیز دینامیکی در FLEX با استفاده از روش انتگرال گیری صریح می باشد.
مدل پیشنهاد شده برای مطالعه پاسخ دینامیکی دیوار حائل وزنی صلب را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
خاک توسط شبکه اجزا محدود مدل می شود که این خاک شامل خاکریز و پی دیوار می باشد.
دیوار حائل وزنی به عنوان یک سازه صلب مدل می شود.
مقاومت و تغییر شکل خاک با استفاده از یک کلاهک ویسکوز مدل می شود. این مدل شامل سطح شکست و یک کلاهک سخت شونده با یک قانون جریان مرتبط می شود.
المان interface استفاده شده بین خاک و دیوار امکان حرکت کشویی و بازو بسته شدن شکاف ها را فراهم می کند.
مدل ارائه شده با مقایسه پیش بینی ها و نتایج سه آزمایش سانتیفیوژ دینامیکی که نوسط آندرسن و همکاران (Anderson et al , 1987) صحت سنجی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که معادلات ساده شده سید وویتمن محافظه کارانه می باشد. محل اعمال حداکثر نیروی دینامیکی بالاتر از نقطه H6/0 که توسط سید و ویتمن پیشنهاد شده است می باشد.
3-10-2- تحقیقات گرین وابلینگ (Green and Ebeling, 2003)
این پژوهشگران تحقیقاتی را برای تعیین مقدار فشار جانبی دینامیکی در قسمت پایه دیوارهای حائل طره ای در خاک ماسه ای با تراکم متوسط انجام دادند. این پژوهش با استفاده از مدل عددی تفاضل محدود FLAC انجام شد. نتایج بدست آمده با نتایج تکنیک های ساده شده برای تخمین جابجایی دائمی دیوار و فشار دینامیکی خاک مقایسه شد. در این تحقیق مدل غیر خطی به منظور پوشش همه جانبه مساله، مثل رفتار غیر خطی خاک و اینترفیس بین دیوار و خاک توسعه یافت. مدل عددی مانند همان روشی که مدل عددی ساخته می شود ، ساخته شد. ضریب فشار جانبی محاسبه شده با مقدار محاسبه شده با روش مونونوبه-اکابه مقیسه شد. گزارش ها شامل نیروی برآیند کل ، نیروی دینامیکی افزایشیو نقطه اعمال آن ها میباشد. تغییر مکان دائم دیوار با استفاده از روش بلوک لغزنده نیومارک محاسبه می شود.

مطلب مرتبط :   مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و شرکت پذیرفته شده در بورس

فصل چهارم:
مدلسازی و تحلیل نتایج

4-1- پیشگفتار
نرم‌افزاری المان محدود پیشرفته برای تحلیل تغییر شکل‌ها و پایداری در پروژه‌های مهندسی ژئوتکنیک کاربرد دارد. معمولاً در مسائل مهم ژئوتکنیک، یک مدل رفتاری پیشرفته برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی و وابسته به زمان خاکها بسته به هدف مورد نظر لازم است. با این نرم افزار می‌توان خاکبرداری و خاکریزی مرحله‌ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف را با استفاده از المانهای مثلثی 6 گرهی و 15 گرهی مدل سازی نمود. اولین ویرایش این نرم‌افزار به منظور آنالیز سدهای خاکی احداث شده بر روی خاک‌های نرم درقسمتهای کم‌ارتفاع و پست کشور هلند و به سفارش مدیریت منابع آب آن کشور در دانشگاه صنعتی Delft در سال 1987 تهیه و سپس در سال 1993 قابلیت‌های آن گسترش داده شده که توسط موسسه (CUR) نیز مورد تأئید و پشتیبانی قرار گرفته است(رضی بابا گلی،1390).
PLAXIS یک برنامه کامپیوتری المان محدود با هدف انجام آنالیز پایداری و تغییر شکل در کاربردهای مختلف ژئوتکنیکی استفاده می شود. کاربردهای زئوتکنیکی نیازمند مدل های تشکیل دهنده پیشرفته جهت مدلسازی رفتار غیرخطی، وابسته به زمان و ناهمسانگرد خاک و یا سنگ می باشد. علاوه بر این، نظر به اینکه خاک یک مصالح چند فازی است، پروسه های ویژه ای جهت بررسی فشار آب منفذی ایستایی و غیر ایستایی در خاک لازم است. هرچند مدلسازی خام بخودی خود موضوعی مهمی است بسیاری از پروژه های دیوار حائل شامل مدلسازی سازه ها و خاک می باشد. PLAXIS مجهز به خصوصیاتی جهت بررسی جنبه های مختلف سازه های ژئوتکنیکی پیچیده می باشد (رضی بابا گلی،1390).