2- قابلیت جوجه در آوری با ذخیره کردن طولانی مدت تخم مرغ کاهش می یابد.
این کاهش بعد از گذشت 6 روز اول ذخیره کردن ، بیشتر میشود به نحوی که پس از 6 روز اول به ازاء هر روز ، 5/0تا 1 درصد از میزان جوجه درآوری کاسته می شود .
3- ذخیره تخم مرغ به مدت بیش از 14 روز ، باعث تاثیر منفی برکیفیت جوجه و کاهش وزن آن می گردد.
در مدت نگهداری تخم مرغ در انبار ، تبادل گازی از طریق منافذ موجود در پوسته انجام میپذیرد . گاز کربنیک از تخم مرغ خارج شده و غلظت آن در خلال 12 ساعت اول پس از تولید به سرعت کاهش می یابد ، همچنین قسمتی از آب تخم مرغ از طریق تبخیر نیز از دست میرود . کاهش آب و گازکربنیک به کاهش قابلیت جوجه درآوری و پایین آمدن کیفیت جوجه منجر می گردد.بنابراین شرایط نگهداری تخم مرغ در انبار باید به نحوی باشد که کاهش وزن تخم مرغ به حداقل برسد . در بعضی از کارخانه ها از پوشش پلاستیکی جهت پوشاندن گاریهای حمل تخم مرغ استفاده میشود این عمل باعث افزایش میزان رطوبت در اطراف تخم مرغ شده و از خارج شدن گازکربنیک جلوگیری می نماید . جهت جلوگیری از تعریق درسطح تخم مرغ و خیس شدن و در نتیجه رشد قارچها لازم است تخم مرغ ابتدا به میزان کافی خنک و خشک شده و سپس به وسیله پوشش پلاستیکی پوشانده شود . (سیگارودی وهمکاران1378)
1-9-2 چیدن تخم مرغ
به لحاظ جلوگیری از وارد آمدن شوک حرارتی به جنین و تعریق در سطح پوسته ، تخم مرغها باید قبل از خواباندن درماشین ، از انبار تخم مرغ خارج و کمی گرم شده و سپس چیده شوند . وجود جریان هوای موثر و درجه حرارت مناسب (24-27درجه سانتیگراد(جهت گرم کردن اولیه تخم مرغها ضروری است و اگر شرایط مناسب فراهم نباشد باعث تغییرات در مدت زمان جوجه درآوری شده و از عمل گرم کردن نتیجه معکوس گرفته میشود .حتی با وجود فراهم بودن جریان هوای کافی ، حداقل 6 ساعت طول میکشد تا درجه حرارت تخم مرغها به 25 درجه سانتیگراد برسد و چنانچه جریان هوا کافی نباشد این مدت ممکن است تا دوبرابر افزایش یابد . بنابراین توصیه میشود:
هوای کافی در اطراف تخم مرغها جریان داشته باشد.
حدود 6-12ساعت جهت پیش گرم کردن در نظر گرفته شود.
1-9-3 مدت زمان جوجه کشی
سه عامل در مدت زمان جوجه کشی موثر میباشد :
1-درجه حرارت در طول زمان جوجه کشی( انکوباسیون): درجه حرارت معمولاً برای هر کارخانه جوجه کشی ثابت ولی برای رسیدن به یک زمان مناسب جهت تخلیه با توجه به سن و اندازه تخم مرغها باید تغییراتی در زمان چیدن تخم مرغها داده شود .
2- سن تخم مرغها : طول دوره جوجه کشی در تخم مرغهای ذخیره شده بیشتر است و برای بیش از 6 روز ذخیره تخم مرغ به ازاء هر روز ، مدت زمان جوجه کشی یک ساعت افزایش می یابد . (زهری، مرادعلی 1370)
1-9-4 اندازه تخم مرغها: طول دوره جوجه کشی در مورد تخم مرغهای بزرگتر بیشتر است.
1-9-5 راه اندازی سترها
انرژی مصرفی، نیروی کار مصرفی ، طول مدت زمان کار و هزینه های ثابت و جاری می تواند در طراحی ماشین های جوجه کشی موثر باشد. شرایط فیزیکی مطلوب جهت رشد مناسب جنین به شرح زیر می باشد:
درجه حرارت مناسب
رطوبت مناسب
تبادل گازی کافی
چرخش منظم تخم مرغها
ماشین های جوجه کشی تجارتی به سه دسته تقسیم میشوند :
ماشین های چند مرحله ای با راک ثابت