2-7- تفاوت های بین طیف طرح و طیف پاسخ
بین طیف طرح و طیف پاسخ دو تفاوت عمده وجود دارد:
الف) طیف پاسخ دندانه ای نمودار پاسخ های حداکثر یک سازه یک درجه آزادی در مقابل یک زلزله خاص است. اما طیف طرح هموار شده مشخصه ای از تراز نیرو با تغییرمکان طرح زمین لرزه به صورت تابعی از زمان تناوب طبیعی و نسبت میرایی است. باید توجه نمود طیف طرح از پردازش آماری چندین طیف پاسخ مشابه بدست می آید.
ب) در بعضی از مناطق طیف طرح پوشی از دو طیف طرح الاستیک است. منطقه ای را درنظر گرفته که تحت تأثیر زمین لرزه ای حاصل دو گسل است یکی زلزله با بزرگی5/6 ریشتر به علت گسلی در نزدیکی و دیگری زلزله ای به بزرگی 5/8 ریشتراز یک گسل دور دست. برای هرکدام از این دو زمین لرزه می توان طیف طرح را مطابق ‏0 رسم نمود. باتوجه به اختلاف بزرگی و فواصل دو زمین لرزه عرض و شکل دو طیف متفاوت است. طیف طرح برای این منطقه پوش این دو طیف مختلف می باشد که در زمان تناوبهای کوچک زمین لرزه نزدیک و برای زمان تناوبهای بزرگ طیف طرح حاصل از زمین لرزه دور حاکم خواهد بود.

شکل2-11-طیف طرح برای منطقه ای تحت تاثیر زمین لرزه ی حاصل از دو گسل

فصل سوم:
مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد
بارهای دینامیکی وارد بر دیوار حائل
3-1- مقدمه
استفاده از سازه های حایل نظیر دیوارهای نگهبان، دیوارهای جناحی پل ها، دیوارهای ساحلی، اسکله ها، دیوارهای مهارشده، و سیستمهای مختلف خاک مسلح در همه مناطق از جمله مناطق لرزه خیز نیز مورد توجه میباشند. سازههای مذکور در بنادر و سواحل، جناحین پل ها، کنار اتوبان ها، و سایر شریان های حیاتی نقش مهمی داشته و خسارت وارده به آنها در اثر وقوع زلزله، عواقب اقتصادی و اجتماعی زیادی را در مناطق شهری در پی خواهد داشت. لذا کنترل پایداری این قبیل سازه ها در خلال وقوع زلزله امری ضروری است. در این فصل رفتار لرزهای دیوارهای حایل در مقابل بارهای دینامیکی تشریح شده و روشهای متداول در طراحی لرزه ای آنها به منظور جلوگیری از خسارت مالی و جانی ذکر می گردد.
3-2- شکست لرزهای انواع حایل ها
دیوارهای حایل دارای وزن نسبی و انعطاف پذیری متفاوت بوده و بهانواع مختلفی نظیر دیوارهای ثقلی، دیوارهای گابیونی، حایل های طره ای و سیستم های خاک مسلح تقسیم بندی می شوند. در تشریح رفتار هریک از انواع فوق الذکر، در فصول گذشته نوع شکست، عوامل مؤثر در پایداری دیوار و نیروهای وارد بر آنها مشخص شدند و بهطور کلی تأکید شد که هدف از طراحی کامل یک حایل برقراری تعادل نیروهای مذکور بدون وقوع تنش های برشی بیش ازحد تحمل خاک پشت و زیر دیوار میباشد. لیکن در خلال زلزله و وقوع نیروهای داخلی ناشی از جنبش زمین و تغییرات مقاومت خاک، تعادل استاتیکی به هم خورده و موجب بروز تغییرمکان های دایمی در دیوار می گردد که در صورت افزایش این تغییرمکان از حد مجاز، گسیختگی دیوار به صورت لغزش، واژگونی، کج شدن و یا سازوکارهای دیگر محتمل خواهد بود.
3-3- پاسخ دینامیکی دیوارهای حایل
پاسخ دینامیکی دیوارهای حایل حتی در ساده ترین نوع پیچیده است و میزان جابه جایی دیوار و فشار وارد بر آن به اندرکنش خاکریز پشت و خاک زیر دیوار، جسم دیوار، و طبیعت جنبش زمین بستگی دارد. با توجه به کمبود اطلاعات موجود از رفتار دینامیکی حایل ها براساس اندازه گیری ها و مشاهدات محلی، تکیه اکثر مطالعات بر روی مدل های آزمایشگاهی و عددی می باشد که نتایج آنها نیز ،حاوی نکات زیر است:
حرکت دیوارها به صورت جابه جایی (تغییرمکان) و یا دوران می باشد که مقدار نسبی هریک به انعطاف پذیری دیوار بستگی دارد. هریک از حالات مذکور ممکن است به تنهایی و یا همزمان اتفاق بیفتد.
مقدار و نحوه توزیع فشار دینامیکی خاکریز پشت دیوار برحسب مود حرکت دیوار (نظیر تغییرمکان، دوران حول قاعده یا دوران حول بخش فوقانی) متفاوت است. در این راستا نقطه اثر برآیند رانش خاک بر دیوار در خلال اعمال بارهای لرزهای نسبت به حالت استاتیکی به سمت بالا و پایین حرکت می کند.
در زمان حرکت دیوار به سمت خاکریز، فشار مذکور حداکثر و موقعیت برآیند آن در دورترین فاصله از کف و در اثر فاصله گرفتن دیوار از خاکریز به صورت دوران یا انتقال، مقدار این رانش حداقل و در پایین نقطه قرار می گیرد.